دسته‌بندی نشده

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه ای از متن پایان نامه :

مقاومت کششی غیرمستقیم یا مقاومت کششی دو­­نیم شدن نمونه­های استوانه­ای بتنی به عنوان روشدقیق تعیین مقاومت کششی واقعی بتن در نظر گرفته می­گردد. آزمایش مقاومت کششی غیر­مستقیم مطابق ACI 318-89 انجام می­گردد. روش تعیین مقاومت کششی دو­نیم شدن در ASTM C496 اظهار شده می باشد.

۴-۲-۲-۱٫ آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم برای طرح اختلاط­های حاوی نانوسیلیس (۲و۳و۴)

در این حالت طرح اختلاط، نانوسیلیس به مخلوط اضافه شده می باشد و این حالت، با طرح اختلاط مرجع مقایسه می گردد. طرح اختلاط­های شماره  ۲ و ۳ و ۴ از این ردیف با طرح اختلاط ۱ مقایسه گردیده می باشد. نتایج آزمایش مقاومت کششی غیر­مستقیم برای این ردیف طرح اختلاط در جدول ۴-۴ آورده شده می باشد.

با در نظر داشتن شکل­های ۴–۹ و جدول ۴–۴ مشخص می گردد که با افزودن نانوسیلیس، مقاومت کششی غیرمستقیم افزایش مییابد، اما این افزایش مقاومت همانطور که از شکل ۴–۹ مشخص می باشد تا درصد معینی از نانوسیلیس ادامه دارد که دراین تحقیق با در نظر داشتن انتخاب درصدهای زوج بهره گیری از نانوسیلیس مشاهده میشود که در تمام سنین با افزودن نانوسیلیس تا ۴ درصد مقاومت کششی افزایش می یابد، به این دلیل که اولاً ذرات نانو با پر کردن فضاهای خالی بتن که این فضاها در مقیاس بسیار ریز و میکروسکوپی می باشند با به حداقل رساندن تخلخل بتن بر دوام وپیوستگی بتن افزوده، ثانیاًذرات نانوسیلیس با هیدروکسیدکلسیم آزاد شده ناشی از عملیات هیدراسیون سیمان با آب به شدت واکنش داده و ژل سیلیکات کلسیم هیدراته شده (C-S-H) تولید می کند که این ماده هم با سنگدانه ها چسبندگی بسیار زیاد داشته و هم تأثیر سخت کنندگی بتن را دارد، اما در درصدهای بالا با مصرف بیشتر نانوسیلیس به دلیل واکنش پذیری بسیار زیاد نانوسیلیس به شدت با کمبود آب مواجه میشود که ویبره بتن مشکل شده وتخلخل و تردی بتن را به همراه دارد. همچنین باتوجهبهاینکهافزودنیهایسیلیسینانوسیلیسازمحصولاتجانبیهیدراتاسیونسیماناستفادهمیکند،باافزایشمصرفاینموادروندافزایشمقاومتنمونههاکاهشیافتهواینموادبهعنوانیکمادهجداکنندهفازهایسیمانسختشدهعملمی کنند.به همین دلیل در این تحقیق در درصدهای بالاتر از ۴ درصد با کاهش شدید و افت ناگهانی مقاومت کششی مواجه می شویم. همچنین با در نظر داشتن شکل ۴–۹ واضح می باشد که افزایش مقاومت در درصد های پایین نانوسیلیس با شیب تندتری همراه می باشد و با افزایش بیشتر درصد نانو این افزایش مقاومت با شیب کمتری اتفاق می افتد، هرچند در درصدهای بالای نانوسیلیس افت مقاومت را می توان با مصرف بیشتر فوق روان کننده تا حدی کنترل کرد اما با در نظر داشتن محدودیت بهره گیری از فوق روان کننده این نقیضه در درصدهای بالای

  دانلود : بررسی رابطه بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه