دسته‌بندی نشده

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه ای از متن پایان نامه :

– جهتشیببندیبامهاوکفساختمان (کهسببعایقشدنصوتیوحراتیسقفمیشود)

۲- تهیهبلوکهایسبکسقفیودیواری،موزائیکسبک،برایقطعاتسازهایسبکوغیرسازهای

۳- بهعنوانعایقحرارترودخانهها،گرمخانههاوپوششلولههایحرارتی

۲-۷٫ سبکدانه های مصنوعی تولید داخل کشور

۲-۷۱٫ پرلیت

پرلیتنوعیسنگآتشفشانیباترکیباسیدیتاحدواسطاستکهدرمحیطآبویامرطوبتشکیل می گردد.پرلیتدارایبافتشیشهایاستوبهسببهمراهداشتنآب،اشکالکرویدرآنایجادشدهاست. میزانآبهمراهباپرلیتدرحدود۲تا۵درصداست. بعضیازدانشمندانمعتقدندپرلیتازهیدراسیوناسبیدینعاملگردیدهاستوآبموجوددرآنبهصورتمولکولیوهیدروکسیلاست.نسبتمقدارایندونوعآبدرپرلیتبهمیزانفراوانیاکسیدکلسیمومنیزیمبستگیدارد. پرلیتهاناپایدارندوباگذشتزمانشروعبهتبلور می کنند وسپسخاصیتاصلیخودراازدستمیدهند. بیشترپرلیتهایمرغوببهدورانسوموچهارمزمینشناسیتعلقدارند[۲۰].

۲-۷-۱-۱٫ طرز تهیه پرلیت

سنگپرلیترانخستخردوسپسدانهبندی می نمایند.پرلیتدانهبندیشدهابتدابهبخشپیشگرموازآنجابهداخلکورههدایتمی گردد.دمایداخلکورهمیان۷۰۰تا۱۱۰۰درجهسانتیگرادوبرپایهترکیبشیمیاییومیزانآبموجوددرپرلیتتنظیممی گردد. پرلیتدرداخلکورهمنبسطوبهکمکجریانهوابهطرفبالارساندهمی گردد.موادزایدبهطرفپایینکورهسقوطمی کنند[۲۰].

 

۲-۷-۱-۳٫ منابع پرلیت در کشور و جهان


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: