دسته‌بندی نشده

بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران – پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

در تحقیقی که توسط سولی من و هوولز در سال ۲۰۰۳ برای چهار کشور شیلی، کره، مالزی و فیلیپین انجام شده می باشد، ارتباط بین توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی مورد آزمایش قرارگرفته می باشد . این تحقیق در پی کشف کانال های اثرگذاری توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی در بلندمدت می باشد و این فرضیه که در مدل های رشد درونزا، توسعه مالی با تأثیر بر سطح سرمایه گذاری، و بالا بردن بهر ه وری سرمایه گذاری، سبب رشد اقتصادی بالاتر می گردد . سولی من و هوولز نتیجه می گیرند که گسترش بازار سهام با بالابردن کارآیی و بهره وری سرمایه گذاری، سبب افزایش رشد اقتصادی در این چهار کشور گردیده می باشد.

در ایران نیز مطالعاتی در ارتباط با تأثیر بازارهای مالی بر رشد اقتصادی صورت گرفته می باشد .محمد راستی در بررسی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در فاصله زمانی ۱۳۷۵-۱۳۳۸ با بهره گیری از تکنیک های اقتصاد سنجی و سری زمانی مانند آزمونهای پا یایی ،همجمعی و علیت گرنجر به بررسی فروض پاتریک در مورد ارتباط علی توسعه مالی و رشد اقتصادی پرداخته می باشد. نتایج حاصله در این نهادهای مالی بیشتری را م ی طلبد، بخش مالی نیز گسترش م ییابد. ثانیاً این یافته در بسیاری از مطالعات تجربی نظیر مطالعه انج  مکیبین (۲۰۰۷) برای مالزی و هچیچا  (۲۰۰۵)برای مراکش تأیید شده می باشد.

شاخص اصلاحات مالی تأثیر مثبت و معنی دار بر توسعه بخش بانکی دارد که این یافته مورد تأیید بسیاری از مطالعات تجربی گذشته مانند مطالعه ارستیس و همکاران ۱۹ ( ۲۰۰۲ ) برای ۶ کشور در حال توسعه، و دمتریادس و لؤئینتل ۲۰( ۱۹۹۷) برای هندوستان و نپال بوده می باشد. نتایج این مدل حاکی از وجود یک ارتباط بلندمدت بین شاخص توسعه مالی، شاخص اصلاحات و آزادسازی مالی، تولید سرانه و نرخ تورم می باشد که در آن آزادسازی مالی و تولید سرانه تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی بر توسعه بخش مالی )بخش بانکی( دارد.

 
  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

 مطالعه ارتباط بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: