دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه

 

مورد ارزیابی قرار می گیرد و بدین مقصود از مدل ارائه شده توسط لوین بک و بهره گیری و این مدل به شکل زیر بیان می گردد:

 

              LNGDPt ۰۱LNLABt ۲LNGKFt ۳LNBCRt

۴LNSTOCt +∈ t

 

که در این مدل متغیرها عبارتند از:

LGDP: لگاریتم تولید ناخالص داخلی

: LLAB لگاریتم تعداد نیروی کار

: LGKF لگاریتم تشکیل سرمایه ناخالص

: LBCR لگاریتم حجم اعتبارات بانکها

: LSTOC لگاریتم حجم بازار بورس اوراق بهادار

با در نظر داشتن اینکه مدل به صورت لگاریتمی می باشد ، ضرایب بیانگر کشش تولید ناخالص داخلی به ازاء هر یک از متغیرها می باشد.

۴-۳ آزمون دیکی و فولر

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

 مطالعه ارتباط بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: