دسته‌بندی نشده

بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه شهرستان جلفا – پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه
 •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

   
  Widget not in any sidebars
     

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه ارتباط بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه شهرستان جلفا 

تکه ای از متن پایان نامه :

 • اما تفاوت معنا‌داری بین مدیریت تغییر مدیران برحسب جنس، رتبه‌ی علمی و سابقه‌ی خدمت مشاهده نشد.
 • عبدالله زاده (۱۳۸۸) در پژوهشی به بررسی ارتباط سبک‌های تفکر با میزان یادگیری مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان دانش آموزان دختر و پسر مدارس فنی و حرفه‌ای شهرستان تهران پرداخته می باشد. نتایج نشان داد که بین سه متغیر پیش‌بین سبک‌های تفکر اجرایی، قضایی و قانون گذرانه با میزان یادگیری مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ارتباط معناداری هست و این سه متغیر قدرت پیش‌بینی متغیر ملاک را دارند. ضریب همبستگی بین سبک تفکر اجرایی با میزان یادگیری مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح ۰۵/۰ منفی و معنی‌دار بود. بین سبک تفکر قضایی و قانون گذارانه با میزان یادگیری مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ارتباط مثبت و معنا‌داری در سطح ۰۱/۰ هست. ارتباط سبک‌های تفکر با میزان یادگیری مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات برحسب جنسیت معنادار نیست.
 • پورکیانی و شاهیلو (۱۳۸۹) در پژوهشی، با بهره‌گیری از نظریه خودگردانی ذهنی استرنبرگ و ۲۰ عامل اتلاف وقت مکنزی، چگونگی ارتباط سبک‌های تفکر با دام‌های زمان مورد مطالعه قرار داده‌اند. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی می باشد که شرکت‌کنندگان در پژوهش، ۹۵ نفر از مدیران سازمان و نواحی یک و دو آموزش‌وپرورش شهر کرمان بودند. یافته‌های پژوهش، وجود ارتباط میان سبک‌های تفکر و دام‌های زمان را تأیید نمود. تجزیه‌وتحلیل‌ها نشان داد که بین سبک تفکر مدیر و دام‌های زمان، همبستگی هست.
 • سروقد، رضایی و معصومی (۱۳۸۹) با انجام پژوهشی به بررسی ارتباط‌ی بین سبک‌های تفکر و خود کارآمدی دانش آموزان دختر و پسر پیش‌دانشگاهی شیراز پرداخته‌اند. نتایج نشان داد که بین متغیر خودکارآمدی با همه سبک‌های تفکر به‌غیر از تفکر درون‌گرا و کل‌نگر در سطح یک‌صدم در کل دانش آموزان ارتباط‌ی مثبت معنی‌دار هست. همچنین، بین سبک‌های تفکر و خودکارآمدی دانش آموزان دختر نیز ارتباط‌ی معنی‌داری هست، ولی بین هیچ‌کدام از سبک‌های تفکر با خودکارآمدی دانش آموزان پسر ارتباط‌ای معنی‌دار مشاهده نشده می باشد. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل رگرسیون حاکی از آن می باشد که سبک تفکر آزاداندیش پیش‌بینی کننده قوی‌تری برای خودکارآمدی کل دانش آموزان می باشد. همچنین، نتایج همبستگی مثبت و با سبک‌های اجرایی، آزاداندیش و برون گر همبستگی منفی داشته می باشد (امامی پور،۱۳۸۰).
 • استرنبرگ و گریگورنکو (۱۹۹۷) ارتباط بین سبک‌های تفکر و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر با دامنه سنی ۱۳ تا ۱۶ سال را مورد مطالعه قراردادند، یافته نشان داد که سبک تفکر قضایی با تمام معیارهای عملکرد تحصیلی ارتباط‌ی مثبت و معناداری داشته می باشد. سبک قانون‌گذار با مقیاس‌های پروژه نهایی- تحلیلی و خلاق و نوآور ارتباط مثبت و معناداری نشان دادند. سبک اجرایی با مقیاس‌های پروژه نهایی ارتباط معناداری نشان دادند. سبک آزاداندیش با مقیاس پروژه نهایی ارتباط معنی‌دار نشان داد.
 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: