تعاریف جهانی شدن

۱-به معنی  بین المللی شدن :از این دیدگاه واژه جهانی فقط صفا دیگری برای  روابط برون مرزی میان کشورها و دولتها ست واصطلاح جهانی مشخص کننده توسعه مبدلات بین المللی و وابستگی متقابل است. این دیدگاه رویکرد کاملا تجاری را به دنیا دارد گردش سرمایه –حجم مبادله اقتصادی وتجاری در سطح کشورها مهمترین معیار برای تبین جهانی شدن است.

۲-جهانی شدن به معنای آزاد سازی: مفهوم محدودیت زدایی مهمترین صفت این تعریف است و معادل تکوین اقتصاد جهانی آزاد می باشد.  این دیدگاه جهانی شدن را در کاهش گسترده و یا  لغو موانع تجاری مربوط به قوانین و مقررات-محدودیت های مربوط به  ارز های  خارجی و کنترلهای مربوط به سرمایه و رویداد می داند.

۳- جهانی شدن به معنی جهان گستری: این دیدگاه دارای نگرش فرهنگی است. به این معنی که پدیده ادغام فرهنگها را لحاظ می کند.

۴-جهانی شدن به معنی غربی شدن یا نوگرایی :گاه از آن به آمریکایی شدن تعبیر می شود. از دیدگاه جهانی شدن (سازی)ساختارهای اجتماعی مدرن مانند سرمایه داری-عقل گرایی- دیوان سالاری در سطح جهان گسترش پیدا می کند در این دیدگاه مفهوم یکسان انگاری در برابر ومقابل جهان انگاری قرار می گیرد و مسیر دگرگونی ها بسوی یکسان انگاری(یکسان سازی)جهانی می باشد.

برخی از صاحب نظران این نگرش، جهانی شدن را امپریالیسم نام برده اند.

۵-جهانی شدن به معنی قلمرو زدایی :به معنی نفی قلمرو های جغرافیایی وفیزیکی اطلاق می شود. مطابق این نگرش جهانی شدن شامل  تجدد نظر در مرزها- هنجارها-ارزشها وباورهایی است که بر حسب سرزمینها و مرز های سرزمینی شناسایی می شود.

  راهنمای مراقبت از پوست در تابستون 

 

*مرزهای شیشه ای :منظور از بین رفتن مرزهای فیزیکی بین کشورهای اروپایی است.

*مولفه های قدرت تغییر کرده است و دانایی محور و دانش محور و انسان محور شده و به مولفه های نرم  تبدیل شده است هر کشوری  که از سطح دانش و آگاهی بیشتری برخورد دار باشد قدرتمند تر است.

*از تغییرات دیگر این است که قبلا هر کشوری تلاش می کرد امنیت مرزهایش را تامین کند اما در اثر

تحولات تکنولوژی و جهانی شدن ،مرز های بین کشورها برداشته شده(مثلا مرزهای بین کشورهای اروپایی)(ویزای  شینگن)

*در نتیجه تغییرات یک اتفاق بزرگ در نظام  بین الملل افتاد و امنیت از مفهوم انتزاعی به یک مفهوم جمعی تبدیل شد. امنیت جمعی از جلوه های جدید جهانی شدن یعنی اگر یک کشور اروپایی مورد تهدید قرار گیرد یعنی کل این کشورها تهدید شده اند.