تعاریف مدیریت کیفیت فراگیر:
براساس ایزو۸۴۰۲ تعریف مدیریت کیفیت فراگیر عبارت است از:تمامی فعالیتهای مدیریتی که خط مشی کیفیت,اهداف و مسئولیتها را تعیین نموده و آنها را با عواملی چون برنامه ریزی کیفیت,کنترل کیفیت,تضمین کیفیت و بهبود کیفیت در درون نظام کیفیت به اجرا در می آورد.
TQM عبارت است از:یک سیستم مدیریتی یا مجموعه ای از اصول و نحوه عملیات می باشد که پایه و اساس بهبود تدریجی و پیوسته سازمان بوده و در راستای آن تمام اعضای سیستم درگیر شده و تلاش می کنند وهدف آن جلب رضایت مشتریان چه در حال حاضر و چه در آینده است(ابوطالبی,رضا.۱۳۸۸)
مدیریت کیفیت فراگیر یک سیستم هزینه اثربخش برای انسجام تلاش های بهبود کیفیت مستمر افراد در کلیه سطوح سازمان برای ارائه خدمات و کالاهایی است که رضایت مشتریان را تضمین می کند و در جستجوی این است که فرهنگی را ایجاد کند تا کلیه کارکنان به وسیله آن به طور مداوم سازمان دهی کارشان را با نگرش تامین نیازمندی های متغیر و متنوع مشتریان بهبود بخشد(سلطانی,ایرج.۲۰۰۵)
مدیریت کیفیت فراگیر یک فلسفه مدیریتی است که نیازهای مشترک و اهداف شرکت را جدایی ناپذیر می داند,در تجارت صنعت و خدمات کارکاربرد دارد,حداکثر کارایی و اثربخشی را تضمین می کند,رهبری تجاری را از طریق اعمال حاکمیت در فرآیندها و سیستم ها قوام می بخشد,باعث افزایش کارایی و نیز جلوگیری از خطاها می شود و سازمان را مطمئن می سازد که کلیه اهداف آن,در جهت براوردن نیازهای مشتریان است(پیترسون۲۰۰۸)
مدیریت کیفیت فراگیر یک چرخه تکراری و فعالیت بدون پایان است که کتضمن پویایی و پایداری سازمانی می باشد(استیارت.۲۰۰۹)
مدیریت کیفیت فراگیر یک فلسفه مدیریت مدیریت جامع است که تلاش برای بهبود مستمر در همه کارکردهای یک سازمان دارد و می توان آن را به دست آورد(سلاحدین,۲۰۰۹)
مدیریت کیفیت فراگیر روشی برای بهبود فرهنگ سازمانی,بهبود مشارکت کارکنان در همه بخشهای سازمانی و بهبود مستمر کیفیت برای رسیدن به اهداف سازمان از طریق کار تیمی می باشد(پرسیکو.۱۹۸۹)
مدیریت کیفیت جامع یک برنامه نیست که مثل سایر برنامه ها,طراحی,ارائه و اجرا گردیده است و شروع و پایانی داشته باشد.بعبارت دیگر مدیریت کیفیت جامع تنها توسط کارکنان قابل حصول نمی باشد.همچنین می توان بیان داشت که استقرار مدیریت کیفیت جامع آسان نیست.
دمینگ معتقد بود:مدیریت کیفیت جامع غذای آماده ای نیست(پمینگ,۱۹۸۴)

  راهنمای کامل تغذیه نوزاد در ماه های مختلف زندگی "