دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

دانلود پایان نامه
  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

تکه ای از متن پایان نامه :

سایر متغیرها که در ادبیات اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالی ذکر گردید هاند، عبار تاند از رشد اقتصادی، سطح درآمد، جمعیت، مذهب، زبان و مشخصات نژادی و فرهنگی. استولز و ویلیامسون  (۲۰۰۳ ) به تأثیر تفاو تهای فرهنگی بر توسعه بخش مالی تأکید کرد هاند. آنها شواهدی را ارائه داد هاند که فرهنگ کشورها از طریق تغییر در حمایت و اجرای قانون حقوق سرمایه گذاران، توسعه بخش مالی را متأثر م یسازد. اهمیت سطح درآمد کشور بر توسعه بخش مالی نیز در برخی مطالعات مورد تأکید قرار گرفته می باشد .جعفی و لونیون، (۲۰۰۸)

تجربه اصلاحات مالی کشورها تجربه اصلاحات مالی در کشورها در سهای زیادی را به ما می آموزد تا سیاستهای اصلاحات بخش مالی را به گونه ای تنظیم نما ییم که با ساختار اقتصادی کشور سازگاری برای مطالعه تأثیر آزادسازی مالی و اصلاحات مالی بر توسعه بخش مالی، آغاز بایستی شاخص آزادسازی مالی معرفی گردد. در مطالعات اقتصادی، به دلیل پراکندگی اطلاعات مربوط به مقررات و اصلاحات مالی و عدم دسترسی آسان به منابع واحد دربرگیرنده تمام اطلاعات مربوط به اصلاحات مالی، محققین شاخصهای مختلفی را برای آزادسازی مالی معرفی کرده اند. گروهی از مطالعات در ساختن شاخص آزادسازی مالی تنها بعد از فرآیند آزادسازی را در نظر گرفته اند. برای مثال، دمرگوج کانت و دترا جیاجی (۲۰۰۱) آزادسازی نر خهای بهره داخلی و بکایرت و همکاران ( ۲۰۰۵ ) آزادسازی مالی را بر اساس زمان شروع آزادسازی بازار سهام تعیین کردند. یکی از محدودیتهای این مطالعات آن می باشد که آنها از شاخص صفر و یک  )متغیر مجازی ( بهره گیری کردند و از آنجا که مقررات زدایی و آزادسازی در بسیاری از کشورها معمولاً به تدریج انجام می گردد، بهره گیری از شاخص صفر و یک)صفر برای سرکوب مالی و یک برای آزادسازی مالی( برای ساختن شاخص آزادسازی، تدریج یبودن سیاست اصلاحات مالی را منعکس نمی کند. بعضی از محققین، با بهره گیری از مجموعه نسبتاً کاملی از متغیرهای سیاستی، شاخصهای مالی را ساخته اند و کوشش

  پایان نامه ارشد رشته عمران درباره : بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

 مطالعه ارتباط بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: