تراکمی
۲۳
۱۲۴
۱


۱٫۴
۲۵
۲
۱٫۳
۱٫۴
۲٫۸
۲۶
۲
۱٫۳
۱٫۴
۴٫۳
۲۷
۱


۵٫۰
۲۸
۲
۱٫۳
۱٫۴
۶٫۴
۲۹
۷
۴٫۷
۵٫۰
۱۱٫۳
۳۰
۱۷
۱۱٫۳
۱۲٫۱
۲۳٫۴
۳۱
۶
۴٫۰
۴٫۳
۲۷٫۷
۳۲
۸
۵٫۳
۵٫۷
۳۳٫۳
۳۳
۸
۵٫۳
۵٫۷
۳۹٫۰
۳۴
۱۲
۸٫۰
۸٫۵
۴۷٫۵
۳۵
۱۱
۷٫۳
۷٫۸
۵۵٫۳
۳۶
۱۰
۶٫۷
۷٫۱
۶۲٫۴
۳۷
۸
۵٫۳
۵٫۷
۶۸٫۱
۳۸
۳
۲٫۰
۲٫۱
۷۰٫۲
۳۹
۳
۲٫۰
۲٫۱
۷۲٫۳
۴۰
۱۱
۷٫۳
۷٫۸
۸۰٫۱
۴۱
۹
۶٫۰
۶٫۴
۸۶٫۵
۴۲
۵
۳٫۳
۳٫۵
۹۰٫۱
۴۳
۲
۱٫۳
۱٫۴
۹۱٫۵
۴۴
۵
۳٫۳
۳٫۵
۹۵٫۰
۴۵
۲
۱٫۳
۱٫۴
۹۶٫۵
۴۸
۴
۲٫۷
۲٫۸
۹۹٫۳
۵۳
۱


۱۰۰٫۰
جمع
۱۴۱
۹۴٫۰
۱۰۰٫۰
Missing
System
۹
۶٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
سن
سن
(نمودار(۴-۴) توزیع نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن
براساس ارقام نمودارجدول شماره(۴-۴)نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن، فراوانی سن افراد از ۲۳ تا ۵۳ سال می باشد،با توجه به ارقام بالا کمترین سن افراد در سنین ۲۳ و۲۴ و۲۷ و۵۳ سال با ۷/. درصد و بیشترین ۳۰ سال با ۳/۱۱درصد می باشد.
جدول( ۴-۵) توزیع نمونه مورد مطالعه به تفکیک تعداد فرزند
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
یکی
۲۳
۱۵٫۳
۱۵٫۶
۱۵٫۶
دوتا
۶۷
۴۴٫۷
۴۵٫۶
۶۱٫۲
بیشترازسه تا
۴۳
۲۸٫۷
۲۹٫۳
۹۰٫۵
۴
۱۳
۸٫۷
۸٫۸
۹۹٫۳
۵
۱


۱۰۰٫۰
جمع
۱۴۷
۹۸٫۰
۱۰۰٫۰
Missing
System
۳
۲٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۵) توزیع نمونه مورد مطالعه به تفکیک تعداد فرزند در مدرسه
براساس ارقام نمودارجدول شماره(۴-۵)نمونه مورد مطالعه به تفکیک تعداد فرزند،حدود۱۵? افراد دارای یک فرزند ۴۵?دو فرزند ۲۹?سه فرزند۹?چهار فرزندو۷/.درصد دارای ۵ فرزند می باشند که با عنایت به ارقام بالا بیشترین فرزند ۲ و کمترین ۵ می باشد.
جدول(۴-۶)توزیع نمونه مورد مطالعه به تفکیک وضعیت ارتباط اولیاء
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
خوب
۱۲۲
۸۱٫۳
۸۱٫۳
۸۱٫۳
متوسط
۲۳
۱۵٫۳
۱۵٫۳
۹۶٫۷
ضعیف
۵
۳٫۳
۳٫۳
۱۰۰٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۶) توزیع نمونه مورد مطالعه به تفکیک وضعیت ارتباط اولیاء
براساس ارقام نمودارجدول شماره(۴-۶) نمونه مورد مطالعه به تفکیک ارتباط اولیاء ۸۱٫۳ درصد فرزندان افراد پاسخ دهنده دارای وضعیت ارتباط خوب ۱۵٫۳درصد متوسط و۳٫۳ درصد ضعیف میباشند که با عنایت به ارقام بالا بیشترین فرزندان افراد مورد مطالعه دارای ارتباط خوبی می باشند.
پرسش(۱) پرسشنامه تحقیق
آیا پایین بودن میزان درآمد خانواده درمیزان همکاری با مدرسه موثر است
جدول شماره(۴-۷)فراوانی و درصد پاسخ ها به پرسش (۱) پرسشنامه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
خیلی کم
۲۶
۱۷٫۳
۱۷٫۳
۱۷٫۳
کم
۲۰
۱۳٫۳
۱۳٫۳
۳۰٫۷
متوسط
۴۴
۲۹٫۳
۲۹٫۳
۶۰٫۰
زیاد
۴۳
۲۸٫۷
۲۸٫۷
۸۸٫۷
خیلی زیاد
۱۷
۱۱٫۳
۱۱٫۳
۱۰۰٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۷)نمایش درصدی پاسخ ها به پرسش (۱)پرسشنامه
با توجه به نمودار جدول(۴-۷)از نمونه ی مورد مطالعه،ارقام بدست آمده حاکی ازآنست که ۳/۱۷درصدگزینه ی خیلی کم ۳/۱۳ درصد کم ۳/۲۹ درصد متوسط ۷/۲۸ درصد زیاد و ۳/۱۱ درصدخیلی زیاد را نسبت به سوال ۱ انتخاب کرده اند که موید این امر است که بیشتر افراد با ۳/۲۹ درصد به طور متوسط میزان درآمد خانواده را درمیزان همکاری با مدرسه موثرمی دانند.
پرسش(۲) پرسشنامه تحقیق
آیا بی سوادی اولیا در میزان همکاری اولیا بامدرسه موثر است ؟
جدول شماره(۴-۸) فراوانی و درصد پاسخ ها به پرسش (۲) پرسشنامه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
خیلی کم
۵
۳٫۳
۳٫۳
۳٫۳
کم
۱۹
۱۲٫۷
۱۲٫۷
۱۶٫۰
متوسط
۲۶
۱۷٫۳
۱۷٫۳
۳۳٫۳
زیاد
۵۵
۳۶٫۷
۳۶٫۷
۷۰٫۰
خیلی زیاد
۴۵
۳۰٫۰
۳۰٫۰
۱۰۰٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۸) نمایش درصدی پاسخ ها به پرسش (۲)پرسشنامه
با توجه به نمودار جدول(۴-۸)از نمونه ی مورد مطالعه،ارقام بدست آمده حاکی ازآنست که ۳/۳درصدگزینه ی خیلی کم ۷/۱۲ درصد کم ۳/۱۷ درصد متوسط ۷/۳۶ درصد زیاد و ۰/۳۰ درصدخیلی زیاد را نسبت به سوال ۲ انتخاب کرده اند که موید این امر است بیشتر افراد با ۷/۳۶درصد بی سوادی اولیا را در میزان همکاری اولیا بامدرسه موثر می دانند.
پرسش(۳) پرسشنامه تحقیق
آیا دوری خانه از مدرسه درمیزان همکاری اولیا با مدرسه موثر است؟
جدول شماره(۴-۹) فراوانی و درصد پاسخ ها به پرسش (۳) پرسشنامه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
خیلی کم
۱۸
۱۲٫۰
۱۲٫۰
۱۲٫۰
کم
۲۸
۱۸٫۷
۱۸٫۷
۳۰٫۷
متوسط
۴۳
۲۸٫۷
۲۸٫۷
۵۹٫۳
زیاد
۳۶
۲۴٫۰
۲۴٫۰
۸۳٫۳
خیلی زیاد
۲۵
۱۶٫۷
۱۶٫۷
۱۰۰٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۹) نمایش درصدی پاسخ ها به پرسش (۳)پرسشنامه
با توجه به نمودار جدول(۴-۹)از نمونه ی مورد مطالعه،ارقام بدست آمده حاکی ازآنست که ۰/۱۲درصدگزینه ی خیلی کم ۷/۱۸ درصد کم ۷/۲۸ درصد متوسط ۰/۲۴ درصد زیاد و ۷/۱۷ درصدخیلی زیاد را نسبت به سوال ۳ انتخاب کرده اند که نشان می دهد بیشتر افراد با ۷/۲۸درصد به طور متوسط دوری خانه از مدرسه را درمیزان همکاری اولیا با مدرسه موثر می دانند.
پرسش(۴) پرسشنامه تحقیق
آیا جذب کمک های مالی درمیزان همکاری اولیا با مدرسه موثر است ؟
جدول شماره(۴-۱۰) فراوانی و درصد پاسخ ها به پرسش (۴) پرسشنامه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
خیلی کم
۴
۲٫۷
۲٫۷
۲٫۷
کم
۲۹
۱۹٫۳
۱۹٫۳
۲۲٫۰
متوسط
۵۳
۳۵٫۳
۳۵٫۳
۵۷٫۳
زیاد
۳۹
۲۶٫۰
۲۶٫۰
۸۳٫۳
خیلی زیاد
۲۵
۱۶٫۷
۱۶٫۷
۱۰۰٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۱۰) نمایش درصدی پاسخ ها به پرسش (۴)پرسشنامه
با توجه به نمودار جدول(۴-۱۰)از نمونه ی مورد مطالعه،ارقام بدست آمده حاکی ازآنست که ۷/۲درصدگزینه ی خیلی کم ۳/۱۹ درصد کم ۳/۳۵ درصد متوسط ۰/۲۶ درصد زیاد و ۷/۱۶ درصدخیلی زیاد را نسبت به سوال ۴ انتخاب کرده اند که نشان می دهد بیشتر افراد با ۳/۳۵درصد به طور متوسط جذب کمک های مالی را درمیزان همکاری اولیا با مدرسه موثر می دانند.
پرسش(۵) پرسشنامه تحقیق
وجود اختلافات خانوادگی تا چه حدی درمیزان همکاری اولیا با مدرسه موثر است ؟
جدول شماره(۴-۱۱) فراوانی و درصد پاسخ ها به پرسش (۵) پرسشنامه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
خیلی کم
۳
۲٫۰
۲٫۰
۲٫۰
کم
۱۲
۸٫۰
۸٫۰
۱۰٫۰
متوسط
۱۸
۱۲٫۰
۱۲٫۰
۲۲٫۰
زیاد
۵۳
۳۵٫۳
۳۵٫۳
۵۷٫۳
خیلی زیاد
۶۴
۴۲٫۷
۴۲٫۷
۱۰۰٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۱۱) نمایش درصدی پاسخ ها به پرسش (۵)پرسشنامه
با توجه به نمودار جدول(۴-۱۱)از نمونه ی مورد مطالعه،ارقام بدست آمده حاکی ازآنست که ۰/۲درصدگزینه ی خیلی کم ۰/۸ درصد کم ۰/۱۲ درصد متوسط ۳/۳۵ درصد زیاد و ۷/۴۲ درصدخیلی زیاد را نسبت به سوال ۵ انتخاب کرده اند که نشان می دهد بیشتر افراد با ۷/۴۲درصد به وجود اختلافات خانوادگی را درمیزان همکاری اولیا با مدرسه موثر می دانند.
پرسش(۶) پرسشنامه تحقیق
عدم تسلط برزبان فارسی تاچه حدی درمیزان همکاری اولیا با مدرسه موثر است؟
جدول شماره(۴-۱۲) فراوانی و درصد پاسخ ها به پرسش (۶) پرسشنامه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
خیلی کم
۱کم
۱۸
۱۲٫۰
۱۲٫۰
۱۲٫۷
متوسط
۳۰
۲۰٫۰
۲۰٫۰
۳۲٫۷
زیاد
۴۷
۳۱٫۳
۳۱٫۳
۶۴٫۰
خیلی زیاد
۵۴
۳۶٫۰
۳۶٫۰
۱۰۰٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۱۲) نمایش درصدی پاسخ ها به پرسش (۶)پرسشنامه
با توجه به نمودار جدول(۴-۱۲)از نمونه ی مورد مطالعه،ارقام بدست

  پایان نامه درموردحقوق فرانسه، صحت معامله، مدلول عقد
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید