نمایش درصدی پاسخ ها به پرسش (۱۶)پرسشنامه
با توجه به نمودار جدول(۴-۲۲)از نمونه ی مورد مطالعه،ارقام بدست آمده حاکی ازآنست که ۳/۱ درصد کم ۸ درصد متوسط ۷/۳۶ درصد زیاد و ۵۴ درصدخیلی زیاد را نسبت به سوال ۱۶ انتخاب کرده اند که نشان می دهد بیشتر افراد با ۵۴ درصد معتقدند: اطلاع اولیا از وضعیت تحصیلی دانش آموزان در ایجاد همکاری با مدرسه کاملا موثر است .
پرسش(۱۷) پرسشنامه تحقیق
آگاهی از نقش واهمیت نظارتی اولیا در تربیت فرزندان تاچه حدی در ایجاد همکاری بین مدرسه ووالدین دخالت دارد ؟
جدول شماره(۴-۲۳) فراوانی و درصد پاسخ ها به پرسش (۱۳) پرسشنامه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
کم
۲
۱٫۳
۱٫۳
۱٫۳
متوسط
۲۲
۱۴٫۷
۱۴٫۷
۱۶٫۰
زیاد
۵۸
۳۸٫۷
۳۸٫۷
۵۴٫۷
خیلی زیاد
۶۸
۴۵٫۳
۴۵٫۳
۱۰۰٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۲۳) نمایش درصدی پاسخ ها به پرسش (۱۷)پرسشنامه
با توجه به نمودار جدول(۴-۲۳)از نمونه ی مورد مطالعه،ارقام بدست آمده حاکی ازآنست که ۳/۱ درصد کم ۷/۱۴ درصد متوسط ۷/۳۸ درصد زیاد و ۳/۴۵ درصدخیلی زیاد را نسبت به سوال ۱۷ انتخاب کرده اند که نشان می دهد بیشتر افراد با ۳/۴۵درصد معتقدند آگاهی از نقش واهمیت نظارتی اولیا در تربیت فرزندان می تواند تا حد خیلی زیادی در ایجاد همکاری بین مدرسه ووالدین دخالت داشته باشد.
پرسش(۱۸) پرسشنامه تحقیق
انتقادات سازنده وپیشنهادات ونظرات عملی اولیا تاچه حدی در ایجاد همکاری بین والدین ومدرسه دخالت دارد ؟
جدول شماره(۴-۲۴) فراوانی و درصد پاسخ ها به پرسش (۱۸) پرسشنامه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
خیلی کم
۱کم
۳
۲٫۰
۲٫۰
۲٫۷
متوسط
۲۷
۱۸٫۰
۱۸٫۰
۲۰٫۷
زیاد
۷۴
۴۹٫۳
۴۹٫۳
۷۰٫۰
خیلی زیاد
۴۵
۳۰٫۰
۳۰٫۰
۱۰۰٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۲۴) نمایش درصدی پاسخ ها به پرسش (۱۸)پرسشنامه

  پایان نامه با کلید واژه هایاختلال نظام، روح قانون، اصل استقلال
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید