دانش آموزان و مربیان مدرسه.
(بهره مندی از امکانات اولیاء دانش آموزان در جهت همکاری و نظارت های پزشکی و بهداشتی مداوم
(بهره گیری هر چه بیشتر از روحیه تعاون اولیاء دانش آموزان و دیگر افراد خیر و علاقمند در جهت تهیه تدارک و تکمیل امکانات آموزشی.
(جلب توجه اولیای دانش آموزان و کارکنان نسبت به مسائل تربیتی، دینی، خالقی اجتماعی و مشاوره با آنان .
(تفکر، تلاش و یاری و همکاری در جهت بهبود و پیشبرد هر چه بهتر امر آ.پ دانش آموزان مدرسه و توجه خاصی به تربیت مطلوب فرزندان۱۷
وظایف انجمن اولیا و مربیان
(مشاوره و برنامه ریزی در جهت تحقق اهداف انجمن
(تشکیل جلسه هر دو هفته یا حداقل ماهی یکبار در مدرسه.
(همفکری با مدرسه و ارائه پیشنهاد به مدیر و فراهم آوردن امکانات لازم برای برنامه های فوق برنامه مدرسه و تشکیل کلاسهای جبرانی.
نظریه روان شناسان جامعه شناسان در مورد تعلیم و تربیت
بعضی از مربیان تعلیم و تربیت را عبارت از آشکار کردن یا به تعبیر دیگر فعلیت دادن استعدادها و قوای پنهانی فرد می دانند. در این نظریه رشد در نظر گرفته شده است ولی نه به عنوان یک جریان دائمی بلکه به عنوان یک امر محدود که به طرف هدفی معین و تام کامل توجه دارد. این نظریه از جهتی شبیه به نظریه آمادگی است. در بررسی تعلیم و تربیت به عنوان آمادگی دیدیم که مربی فرد را به تالیف و وظایفی که برای آینده او لازم است آشنا می سازد. در زمینه آشکار کردن قوای پنهانی نیز مربی متوجه ایده آل یا هدف ثابت و تمیز قابل تغییر می باشد. در اینجا نیز استعدادهای فعلی بچه مورد توجه نسیت بلکه غرض آشکار ساختن قوای نهانی اوست. مسئله این استعدادهای نهانی چه هستند. آیا آنچه در رفتار فرد ظاهر میشود جلوه ای از قوای پنهای اوست یا اینکه در اینمورد مربیان باید بنشینند و قوای باطنی را تعیین کنند و آنها را چه صوری خاص بیان نمایند؟ در حقیقت این مربیان هستند که هدفهایی به عنوان استعداد های نهفته طفل تعیین می کنند و آنها را در جریان تربیتی به بچه تحمیل می نمایند. این هدفها تنها ایده آل نیستند بلکه همه جا قابل اجرا و اعمال می باشند.
هگل و فربل هردو معتقد به هدف کلی و مطلق هستند. فربل علامت و نشانه های ریاضی را مشابه با خصوصیات اساسی یک امر مطلق تلقی می نمود و ارائه آنها رابه بچه ها موجب بروز کمال موجود در بچه ها می دانست. وقتی هدفهای کلی و مطلق به بچه نشان داده شوند آن امر کامل و تمام که به عنوان نیروئی در درون او خفته است بیدار می شود. روی همین اعتقاد فربل به استعداد های نهفته و درونی بچه ها اهمیت می داد و دیگران را متوجه رشد شخصیت بچه ها می نمود. ۱۸
جایگاه خانواده در تربیت کودکان
خانواده مقدس ترین و مهمترین نهاد و بخش عظیمی از دنیای اجتماعی کودک است. خانواده مکانی است که کودک با تمام تجربه های دیگر لحظه های اجتماعی و زندگی خود بدان باز می گردد. آسایشگاهی است که در آنجا همه افتخارات و موقعیتها را به نمایش می گذارد. در آنجا او به دنبال مداوا و مرهمی برای تألمات شکستها و جراحات و زخمهای وارد بر خود می گردد تا آلام خود را تسکین بخشد۱۹
این نهاد در همه جامعه ها پذیرفته شده و توسعه یافته است و به عنوان مهمترین پایگاه انتقال عناصر فرهنگی، عقاید، آداب و سنن، دانشها و مهارتها و… به نسل جدید معرفی شده است زیرا خانواده از یک سوم زمینه ساز شکوفایی استعدادها و رشد جسمی، اخلاقی، اجتماعی عاطفی و عقلای کودکان و نوجوانان است و از سوی دیگر عامل موثری در ایجاد فرهنگ و تمدن بشری به شمار می آید.
جایگاه انجمن اولیاء و مربیان در نظام تعلیم و تربیت
اگر بنا باشد که جایگاه مقام و ارزش یک مسئله نسبت به موضوع کلی ترو مشخص شود باید ابتدا موضوع را بصورت کلی شناخت: تربیت به معنای عام امری است مقبول و مورد نظر اولیاء و مربیان در همه دوران و مکانی ها تا جایی که در دنیای امروز همه ملل و اقوام تربیت را نوعی سرمایه گذاری قلمداد می کنند و مدرسه را بعنوان یک کارگاه صنعتی تلقی میکنند.
در ارتباط با جایگاه و ارزش همکاری و ارتباط خانه و مدرسه در تعلیم و تربیت باید در ابتدا متوجه این امر شود که یادگیری همان تغییر رفتار است و هدف اصلی تعلیم و تربیت می باشد. با توجه به این که تعلیم و تربیت از نظر مرحوم دکتر محمد باقر هوشیار عبارت ازفعل و انفعالی است میان دو قطب سیال که سبوق به اصل و متوجه به هدفی و مستلزم طرح و نقشه ای می باشد۲۰
نمی توان فردی را آموزش داد بدون توجه سوابق گذشته اش و با محیطی که قبلاً درآن زندگی می کرده و هنوز هم مدت زیادی از وقتش را در آن بسر می برد، اما اعتقاد داریم که زمانی می توان خوب آموزش داد که ویژگی ها و نقاط ضعف و مثبت بچه ها خوب شناخته شود.
جذب همکاری اولیاء و مربیان و ایجاد رابطه حسنه با اولیاء
نکته ای که در بر قراری رابطه حسنه نقش اساسی دارد درک علائق اولیاء و علاقمندساختن آنها به مدرسه و برنامه های آموزشگاه هاست . بدون تردید اکثر ویا تمام اولیا علاقه مند به همکاری با مدرسه هستند و دوست دارند که به نحوی در امور مدرسه سهیم بوده و موجب سربلندی فرزند خود شوند اما همانطور که همه افراد از نظر توانایی ها و امکانات با هم تفاوت دارند، اولیاء نیز دارای استعدادهای توانایی ها و امکانات متفاوتی هستند، مدیر باید یا کمک اولیاء و دانش آموزان مهارتها، فنون ها، توانایی ها، و علائق اولیاء را مورد شناسایی قرار داده و یا تماس با آنها نیازهای مدرسه را تشریح کند و ضمن اعلام نیاز به کمک و مساعدت آنها و مغتنم شمردن خدمات آنان، از آنها بخواهد که بطور داوطلبانه برای یک یا چند نوع کمک که تا علائق شغلی، تحصیلی و اجتماعی و فردی آنها هماهنگی دارد اعلام آمادگی کنند. بدون تردید برقراری روابط حسنه با اولیاء و جلب همکاری آنها می تواند منشأ آثار مثبت و سازنده گوناگونی باشد که به چند نمونه اشاره می گردد.
(کمک به شناخت ویژگیهای روانی، جسمی، اخلاقی، رفتاری، استعدادها، ناراحتی ها و مشکلات دانش آموزان.
(کمک به شناخت وضع خانواده از نظر فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی و غیره که بر رفتار و فکر دانش آموزان تاثیر دارد.
(بررسی نارسایی های آموزشی و اشکالات کار دانش آموزان در یادگیری (درسی، رفتار و پیشرفت تحصیلی).
(کمک به شناخت. بررسی و ارزیابی روش های آموزشی
(کمک و برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش
(حفظ رابطه مدرسه و جامعه و مشارکت مدرسه در حل مسائل روز۲۱
مدرسه باید دارای فعالیتهای تربیتی فوق برنامه باشد.
معمولاً برنامه خشک آموزش مدارس خسته کننده و ملال آور است. در کنار این برنامه رسمی باید فعالیتهای تربیتی مدرسه توسعه یابد. ورزش و هنر دو عرصه بسیار جاذب برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان وپرورش استعدادهای آنان میباشد.
انجمن اولیاء و مربیان و ستاد تربیتی طبق وظایفی که دارند باید در جهت تنظیم و توسعه امور فوق برنامه فعالیت نمایند و مدرسه را مجهز به یک نظام تربیتی و فرهنگی و هنری و ورزش مناسب کنند. فعالیتهای پرورش باید متناسب با علائق و نیازهای روانی و اوقات فراغت و استعدادهای دانش آموزان برنامه ریزی گردد. بهره گیری از نیروی فکری و توان کاری دانش آموزان در هدایت و به ثمر رساندن این برنامه ها اهمیت بسزایی دارد.
تشکیل انجمن ها و گروههای علمی، ادبی، روزنامه نگاری، سیاسی، هنری، ورزشی و دینی ایجاد رقابت مثبت و سازنده بین آنها و نقد و بررسی کار گروه به کمک خود دانش آموزان و تجلیل از پیشرفت های آنان از عوامل مهم توفیق در سازماندهی فعالیت های فوق برنامه است.
معلمان و مربیان در توسعه برنامه های مذکور نقش اساسی دارند و باید با آموزش وتوجیه دانش آموزان و اصلاح کار آنان، راه را برای رشد این برنامه ها هموار سازند و از تجربیات مدارس فوق برای اعتلای برنامه های پرورش مدرسه خود استفاده برند.۲۲
مدرسه باید با خانه پیوند تربیتی و آموزشی داشته باشد.
دو نهاد خانه و مدرسه نقش اساسی در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان دارند بین روشها ومنش های خانه ومدرسه باید همسویی وتشابه وجود داشته باشد ویکی ازاین دو کانون کار دیگری را خنثی نکند بلکه به عنوان دو جریان همدل و مکمل عمل کنند. مدرسه باید پیشاهنگ ایجاد ارتباط با خانه باشد و با تشکیل کلاسهای آموزشی خانواده و برگزاری جلسات انجمن اولیاء و مربیان اسباب مشارکت فکری اولیاء را در امر تعلیم و تربیت فرزندانشان فراهم نماید.
انجمن اولیاء و مربیان یک جریان تربیتی است که باید راههای توسعه همکاری خانه و مدرسه را مطالعه کند و طرحهای مفید و موثری بدهد. منظور از همکاری، همان مشارکت آموزشی و تربیتی اولیاء برای تحقق اهداف مدرسه است.
معلمان هر کلاس باید با اولیای دانش آموزان ارتباط داشته باشند و جریان پیشرفت آموزشی و تربیتی بچه ها را به آنان گزارش دهد و همفکری و همیاری اولیاء را ازاین طریق جلب کنند.۲۳
در سالهای اخیر تحقیقات تعیین کننده ای در تعلیم و تربیت شده است که هر چند به ابعاد غیر درسی پرداخته در عمل تاثیری شگرف بر پیشرفت تحصیلی و درسی و رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان داشته است.
از عمده ترین این تحقیقات می توان به تحقیقاتی اشاره کرد که مدرسه را یک نظام اجتماعی نگریسته و به نوع روابط موجود در آن و نتایج حاصل از آن توجه کرده است. در این تحقیقات، مدرسه جامعه ای کوچک است که ارتباط اعضای آن با یکدیگر، محیط اجتماعی معینی را به وجود می آورد و دارای آثار انگیزشی برای معلمان و دانش آموزان است.
تحقیقات در زمینه جو مدرسه نشان میدهد که کار کرد معلم و دانش آموزان میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی را تحت تاثیر قرار می دهند.از سوی دیگر وضعیت اقتصادی – جتماعی خانواده به خصوص ارتباط با مدرسه از عوامل پیش بینی کننده افت تحصیلی هستند.۲۴
جو مطلوب سازمانی در مدرسه
با توجه به این که مدارس از نظر شکل ظاهری، ساختار رسمی و نقش های سازمانی موجود یکسانند با بررسی نزدیکتر و مشاهده دقیق، تفاوت های عمده ای در میان مدارس مشاهده می کنیم. در واقع دیدار از هر مدرسه احساس متفاوت در بیننده بر می انگیزاند، مدرسه ای که مدیر و معلمان سرشار از ذوق و اشتیاق به کار مشغولند، روابط صمیمانه ای با یکدیگر دارند و به نظر می رسد که به کار خود احاطه کامل دارند و موجب احساس اعتماد مشاهده گر میشوند.
در چنین مدرسه ای احساس مطلوب ناشی از تجربه خوشایند با روابط مناسب موجود در مدرسه به دانش آموزان منتقل میشود اما در مدرسه ای دیگر، نارضایتی ملعمان ملموس است و روحیه توأم با یأس و دلسردی در کل مدرسه احساس میشود و مدیر مدرسه بدون تسلط بر اوضاع سعی دارد ناتوانی خود را در رهبری و هدایت مدرسه زیر پوششی از اقتدار پنهان سازد و سرانجام در مدرسه ای دیگر مدیر معلمان و شاگردان در حال تشریفاتی خالی از محتوایند. کارها انجام می گیرد اما رفتارهای افراد متضمن محتوایی نیست و به صورت عادت درآمده است. ۲۵
ب – پیشینه عملی پژوهش
تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع در داخل کشور
۱-علی ، سوری ، دانشجوی رشته آموزش ابتدایی مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان قم در سال ۷۷- ۷۶ – تحقیقی تحت عنوان :” بررسی نقش انجمن اولیا ومربیان در رفع مسائل آموزشی وپرورشی آموزشگاه های ابتدایی ناحیه دو قم” انجام داده است که خلاصه مطالعه ی وی به شرح زیر میباشد.
اهداف مطالعاتی :۱ – جلب توجه اولیا دانش آموزان وکارکنان مدرسه نسبت به مسائل دینی ، اخلاقی ، تربیتی ، اجتماعی ومشاوره با آنان به منظور هماهنگ کردن روش های

  منابع پایان نامه دربارهضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، آموزش و پرورش
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید