دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی، عدالت سازمانی و تمایل به ترک شغل

تکه ای از متن پایان نامه :

پس مدیران برای اینکه توزیعی با حداکثر ادراک عدالت و بیشترین اثربخشی را داشته باشند، بایستی دقت کنند که در چه جو و فرهنگی قرار داشته چه چیزی را توزیع می کنند، همین طور هدف از توزیع چیست و به دنبال تحقق چه اهدافی در سازمان می­باشند.

این نوع عدالت کاربردهای زیادی در محیط سازمانی داشته می باشد و محققان ارتباط عدالت را با متغیرهای زیادی همچون کیفیت و کمیت کار مطالعه کرده­اند، به خاطر تمرکز این عدالت بر پیامدها، پیش بینی شده می باشد که این شکل از عدالت عمدتاً مرتبط با واکنش­های شناختی، عاطفی و رفتاری باشد. پس زمانی که یک پیامد خاص ناعادلانه درک می­گردد این بی عدالتی می­بایست احساسات شخص ( مثل عصبانبت ، رضایت خاطر ، احساس غرور یا گناه) شناخت­ها ( مثلاً شناخت تحریفی ورودی­ها و خروجی­های خود یا دیگران) و نهایتاً رفتارش (مثل عملکرد یا ترک شغل) را تحت تأثیر قرار دهد (کروپانزانو و همکاران، ۲۰۱۱).

ب) عدالت رویه­ای

واژه ” عدالت رویه­ای ” به تبع پیدایش بحث از “عدالت سازمانی” مطرح گردید. از اوایل دهه ۱۹۸۰ مباحث مرتبط با عدالت رویه­ای نیز مدنظر قرار گرفت از این دیدگاه عدالت بایستی با بهره گیری از رویه­هایی منصفانه تعریف گردد؛ یعنی تصمیمات عادلانه تصمیماتی هستند که نتیجه رویه­هایی منصفانه باشند. در میان اصول عدالت رویه­ای، می­توان به بی طرفی، حق اظهار نظر یا فرصت برای شنیده شدن سخنان و مشارکت در تصمیمات اشاره نمود (روبرتس[۱] ، ۲۰۱۱).  عدالت رویه ای عبارت می باشد از برابری ادراک شده از وسایل مورد بهره گیری برای توزیع جبران حقوق و مزایا(رامین­مهر و همکاران؛۱۳۸۸). ﻋﺪاﻟﺖ روﻳﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻛﻨﺶ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آنﻫﺎ ﭘﺎداش ﺗﻌیین ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادراک از اﻧﺼﺎف در ﻣﻮرد روﻳﻪﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد.ﻋﺪاﻟﺖ روﻳﻪای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎی ﺑﺎ ﺛﺒﺎت، دﻗﻴﻖ، اﺻﻼحﭘﺬﻳﺮ و ﻏﻴﺮﺟﻬﺖدار ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، در ﺳﺎزﻣﺎن ارﺗﻘﺎ ﻣﻲﻳﺎبد ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎی ﺷﻜﺎﻳﺖ داﺧﻠﻲ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﻋﺪاﻟﺖ روﻳﻪای ﻛﻤﻚ ﻣﻲ کنند(ناظمی و برجعلی­لو؛۱۳۹۱).

  دانلود : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت

عدالت تعاملی شامل روشی می باشد که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل می­گردد. این نوع عدالت مرتبط با جنبه­های فرایند ارتباطات (همچون ادب،صداقت و تکریم) بین فرستنده و گیرنده عدالت می باشد. به خاطر اینکه عدالت تعاملی توسط رفتار مدیریت تعیین می­گردد. این نوع عدالت مرتبط با واکنش­های[۱] Roberts

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

 مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی، عدالت سازمانی و تمایل به ترک شغل

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: