دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

کرده اند تا بعضی از کمبودهای شاخص های مورد بهره گیری در مطالعات قبلی را مرتفع نمایند. مانند می توان به ابید و همکاران (۲۰۰۸)اشاره نمود، آنها  بعد از متغیرهای سیاستی شامل کنترل اعتبارات و اعمال نرخ بالای ذخیره قانونی، کنترل نرخ بهره، موانع ورود به بخش مالی، مالکبت نهادهای مالی، محدودیت جریانات بین المللی سرمایه، نظار تها و مقررات احتیاطی در بخش بانکی، و سیاستهای مربوط به توسعه و آزادسازی بازار اوراق بهادار را برای ساختن شاخص کلی آزادسازی مالی در نظر گرفتند. آنها برای هر کی از ۷ متغیر سیاستی، کدهای انجام اصلاحات، زمانی بانکداری، شاخص مذکور اندکی افزایش یافت. هما نطور که نمودار ۱ نشان می دهد، شاخص مذکور تنها طی سا لهای اول برنامه پنج ساله اول و سوم، اندکی افزایش داشته و در سال های اخیر میزان این شاخص به ۷/ ۳ رسیده می باشد. آزادی اقدام نرخ سود سپرد ههای مدت دار در دامنه ۱۳ تا ۱۷ درصد از سال ۱۳۸۰ ، یکسان سازی نرخ ارز و مجوز ورود مؤسسات مالی و اعتباری و بان کهای خصوصی به بخش مالی از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش شاخص بوده اند. در هر حال، حداکثر مقدار این شاخص برای ایران به ۷/ ۳ )از ۱۵ ( رسیده می باشد که نشا ن دهنده وجود وضعیت سرکوب مالی در کشور می باشد.

 ۲-۵-۲ مقایسه شاخص آزادسازی مالی ایران و بعضی از کشورهای در حال توسعه

به مقصود تع یین جایگاه ایران در میان کشورهای در حال توسعه منطقه به لحاظ وضعیت آزادسازی مالی، این شاخص برای بعضی کشورهای منتخب مانند کره جنوبی، مالزی، هند، چین، پاکستان، نپال، مصر،ئ تونس و تر یکه، که ساختار اقتصادی مشابهی با کشورمان دارند، نیزمحاسبه شده می باشد. مقایسه این شاخص برای کشورها نشان م یدهدکه بسیاری از کشورهای مورد مطالعه طی سا لهای اخیر، به ویژه از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، به انجام اصلاحات مالی پرداخته اند، به نمودار ۱ شاخص آزادسازی مالی در ایران شاخص آزادسازی مالی برای ایران از همه کشورهای مورد مطالعه پا یین تر بوده می باشد و بالاترین شاخص در بین

 

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

 مطالعه ارتباط بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: