دلایل کاهش انگیزه شرکتها برای افشای اطلاعات
گاهاً شرکت ها ازارائه اطلاعات کافی خودداری کرده و یا گزارشات مالی خود را به صورت پیچیده و نامفهوم منتشر می کنند. معمولا شرکت ها به دلایل زیر گزارشات مالی خود را به صورت نامفهوم ارائه می کنند.
الف) مالیات
شرکت ها گاهی اوقات می توانند بارمالیاتی خود را از طریق ایجاد ساختارهای هلدینگ در مکانهایی که مشمول پرداخت مالیات کمتری هستند کاهش دهند، مثلاً یک شرکت می تواند شرکت های تابعه در مناطق معاف از مالیات تأسیس کند و درآمدها را به این شرکت های تابعه انتقال دهد. همچنین ساختارهای پیچیده هلدینگ شرکت ها را قادرمی سازد که درآمدهای خود را با استفاده از قیمت گذاری انتقالی و وام های بین شرکت، از یک شرکت به دیگری انتقال دهند. به طور کلی پیچیدگی در قوانین مالی منجر به پیچیدگی در گزارشات مالی می گردد.
ب)تقلب
گاهی اوقات شرکت ها با ایجاد ساختارهای پیچیده تلاش می کنند سرمایه گذاران را فریب داده و ارزش شرکت رابالاتر از ارزش واقعی و یا بدهی های خود را کمتر از واقع نشان دهند همچنین پیچیدگی در گزارشات مالی شرکت ها می تواند تعمدی نبوده و مربوط به عواملی خارج از شرکت باشد نظیر:
– نحوه نگارش استانداردهای حسابداری و امکان تفسیرهای متفاوت و آزادی عمل شرکت ها در ارتباط با آن
– فعالیت شرکت ها در گستره ای از رشته های مختلف تجاری
– تنوع در انتخاب ابزارهالی مالی توسط شرکت ها و نحوه انعکاس آن در ترازنامه.
ج)کنترل
بسیاری از مدیران برای حفظ کنترل و ممانعت از تصاحب قدرت توسط دیگران از ترس کنار گذاشته شدن، مجموعه ای از شرکت های تابعه و هلدلینگ ایجاد کرده و به انتشار اوراق بهادار جدید دست می زنند. دراین شرایط و تحت چنین ساختار پچیده ای، به سختی می توان تشخیص داد که چه موقعی دارایی های شرکت به صورت ضعیف مدیریت می شود و امکان به دست گرفتن کنترل کارآمد شرکت توسط رقبا دشوار می شود (بوشمن، پیوتروسکی، و اسمیت۲۰۰۱).

  تصمیم گیری مشارکتی و تعاریف آن از نظر علم روانشناسی