راهکارهای درمانی
برای معتاد به کار، چرا ترک عادت تا این حد دشوار است؟ پاسخ شاید این باشد که کل هویت و شخصیت او در کار او رنگ و معنا می یابد.
پترووسکی (۲۰۰۸)، گفته است سازمان ها از طریق ایجاد شرایطی نظیر اعطای پاداش به رفتارهای زمینه ساز اعتیاد به کار، به طور غیرمستقیم در شکل گیری آنها دخالت دارند. محققان، پیشنهادات زیر را برای کاهش میزان و اثرات اعتیاد به کار ارائه می دهند
– مشخص ساختن کارکنانی که نشانه هایی از اعتیاد به کار در آنها دیده می شود.
– ارزیابی میزان اعتیاد به کار در سازمان ها (آیا اعتیاد به کار یکی از مشکلات سازمان است؟)
– تنظیم مجدد اولویت های کاری، برنامه های شغلی جایگزین، اطمینان از اینکه افراد، کار را در زمان مشخص شده ترک می کنند.
– ایجاد برنامه های آموزشی.
– ایجاد فرهنگ سازمانی با ارزش هایی که بر اهمیت توازن کار – خانواده تأکید دارند.
از دیگر راهکارهای مطرح شده می توان به موارد زیر نیز اشاره کرد
– بپذیرید که پرکاری بیش از حد، نوعی اعتیاد است و به زندگی خانوادگی شما لطمه جدی وارد می آورد. سپس از فاز انکار خارج شوید.
-سعی کنید با خویش منصف بوده و خود و خانواده را به خاطر کار فراموش نکنید.
-در مقابل کوه توقعات و تقاضاها، نه بگویید. اولویت اصلی در زندگی، شما و خانواده شماست.
– امتحان کنید ببینید می توانید هفته ای یک بار بدون موبایل و یا عصبانی شدن به خاطر ماندن در ترافیک، به محل کار خود بروید.
– سرگرمی های جدیدی پیدا کنید. سعی کنید با دوستان، خانواده و فرزندان خود به بازی و ورزش بپردازید.
– شکست را بپذیرید، برای افراد معتاد به کار، شکست بسیار دردناک است. سعی کنید در مسیری درست، کارها را به همکاران خود واگذار کنید.
-افراد دیگر را صادقانه تحسین کنید. یکی از ویژگی های معتادان به کار تا حدی خودشیفتگی آنهاست. با انجام این کار نشان دهید که قدردان کارهای دیگران هستید و از سوی دیگر تمرکز بر خود را کاهش می دهید.
– بهانه های مشوق اعتیاد به کار را بشناسید. مثلاً، من برای خانواده ام بسیار تلاش می کنم.

  راهنمای کامل سرمایه گذاری در بازار بورس