آشنایان به منطقه سفر می کنند. این گردشگران به طور عمده برای بازدید خویشان، آب و هوای مفرح و چشم انداز طبیعی منطقه بدانجا سفر می کنند. از دیگر متقاضیان محلی و استانی این منطقه می توان به ساکنان شهرهای ساری، قائم شهر و جویبار اشاره نمود. اواخر فصل بهار تا اوایل فصل پاییز به عنوان فصل مطرح است که منطقه بیشترین میزان بازدید کنندگان شهری را داراست.
۳-۲۴-۲-۹-۲ بازار تقاضای ملی( دیگر استان ها)
منطقه مورد بررسی در جوار محور گردشگران ملی بین المللی ساری – تهران قرار گرفته است. امکان دسترسی از این محور و نیز محورریلی تهران، شمال به منطقه و نیز محور سمنان، شمال ، چشم اندازهای زیبای کوهستانی ، جنگلی، جاذبه دژ اسپهبد خورشیدو آب و هوای مفرح، موجبات جلب بخشی از مسافران و گردشگران عبوری، به ویژه گردشگران تهرانی را فراهم ساخته است. با توجه به ویژگی های آب و هوایی، تقاضای گردشگران برون استانی، به ویژه تهران ها فصلی بوده و به طور عمده در اواخر فصل بهار تا اواخر فصل تابستان وجود دارد. همچنین گردشگران استان خراسان رضوی( به ویژه مشهد) استان های مرکزی ایران( به ویژه اصفهان) و فارس از جمله گردشگران عبوری این منطقه می باشند. که در بعضی موارد مدت اقامت آنها به یک شب ( در چادر) می رسد.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه
چنانچه اشاره شد در شهر سوادکوه ،آثار متنوع طبیعی وجود دارد که در حال حاضر بخشی از این آثار به عنوان اکوموزه مطرح و مورد بازدید گردشگران قرار می گیرد . بعضی نیز توانایی بلقوه برای تبدیل شدن به جاذبه را دارند و این امر نیازی به برنامه ریزی و ایجاد زیربنا و رو بناهای لازم برای توسعه را دارد . در این فصل اکوتوریسم شهرستان با استفاده از مدل تحلیلی SOWTبررسی شده و بر اساس این تحلیل ، راهبردهای مناسب بریا توسعه اکوتوریسم این منطقه ارائه خواهد شد. در این فصل نقاط قوت ، ضعف فرصت ها و تهدیدهای سوادکوه مورد بررسی قرار گرفته و در مرحله بعد استراتژی ها و راهبردهای مناسب ارائه شده است.
۴-۱معرفی اجمالی منطقه
شهرستان سوادکوه در استان مازندران قراردارد .گردشگری ازجمله مناظر و چشم اندازهای طبیعی بسیار زیبایی برخوردار می باشد . این شهرستان از سمت شمال به شهرستان سوادکوه شمالی ،ازسمت چپ به شهرستان فیروزکوه دراستان تهران و از سمت غرب به شهرستان بابل و از سمت شرق به شهرستان ساری محدود شده است . طبق آمار سال ۱۳۹۰ ،شهرستان دارای جمعیتی برابر ۶۴۳۷۸ نفر می باشد . بخش اعظم زمینهای منطقه زیر سطح کشاورزی و باغات میوه و مرکبات بوده و دارای آب وهوای معتدل کوهستانی
می باشد . این منطقه از میزان بارش قابل توجهی برخوردار بوده و بارندگی در همه فصول مشاهده می گردد پاییز فصل پرباران و در زمستان و بهار نیز بارندگی قابل توجهی در سطح شهرستان وجو دارد.
۴-۲ منابع و جاذبه های موجود در منطقه
منابع موجود در منطقه به دو بخش منابع ( جاذبه های ) طبیعی و منابع (جاذبه های )فرهنگی و تاریخی تقسیم می شوند.
جدول ۱-۴ منابع (جاذبه های ) طبیعی
ردیف
نوع جاذبه
نام برخی جاذبه ها
۱
منطقه جنگلی
اسلام آباد- اندرگلی –کاش آباد – جنگل فی پوست – ترز- گزو- میان کالا- کسلیان- جوارم
– کامزد-سرخ کلا- خانقاپی – اورسک – سرخ اباد – آزاد مهر
۲
غار
غار اسپهبد خورشید(اواخر دوره ساسانی – اوایل اسلامی )غار زنگیان – دیو لیلیم – ولوپی
۳
ییلاقات
آلاشت – دراسله- عباس آباد ورسک و …..
۴
کوهستان
ارفع کوه،خطیرکوه ،چرات ،….
۵
سد
البرز- سد تفریحی سنبل رود
۶
آبشار
گزو – چلاک – شور آب
۷
دریاچه
شورمست – گل پل
۸
رودخانه
تالار – کسلیان – راستوپی
۹
جاده
راه باستانی سرتنگه(پیش و بعد از اسلام) پل سفید به دودانگه
۱۰
محله قدیمی
محله فدیمی آلاشت (دوره زندیه ،روستای آلاشت – دراسله – خطیرکوه
۱۱
آب معدنی
گراب سر،گرو،گاش کلا،نرگس چال
۱۲
شکارگاه
لکیان- ارفع کوه – دراسله
ماخذء: مطالعات میدانی پژوهشگر
جدول ۴-۲ منابع فرهنگی و تاریخی ( جاذدبه های ساخت بشر)
ردیف
نوع جاذبه
نام برخی جاذبه ها
۱
قلاع
قلعه روانسر( دوره ساسانی – اسلامی ) مشرق به روستای روانسر،دهستان راستوپی قلعه کنگلو( دوره ساسانی – اسلامی ) مشرق به روستای روانسر ،دهستان راستوپی قلعه حسن پور ( دوره ساسانی – اسلامی ) دهستان کسیلیان قلعه اسپهبد خورشید
۲
برج
برج لاجیم ، برج دیدبانی پروفسور شروین باوند(دوره ساسانی – اسلامی )
۳
بقاع متبرکه
بقعه بیر شهریار ( دوره پهلوی قمری) روستای البرز
۴
آرامگاه
آرامگاه اخوت (دوره پهلوی اول)
۵
پل
پل شاهپور ( دوره صفوی) پل جوارم ( دوره صفوی) پل شاه عباسی ( دوره صفوی – پهلوی) پل ورسک ( دوره پهلوی اول )پل سفید – سه خط طلا ( ورسک)
۶
کلیسا
کلیسای اوریم رودبار ( دوره پهلوی اول) پل سفید
۷
امامزادها
امامزاده عبدالحق زیرآب – امام زاده ابوطالب – سید علی – سید محمد آل کیا
ماخذء: مطالعات میدانی پژوهشگر
جدول۴-۳ لیست اهم منطق ، پدیده ها و محیط های طبیعی با جاذبه طبیعت گردی سوادکوه
ردیف
مناطق ،پدیده ها و محیط های طبیعی
۱
منطقه حفاظت محیط زیست
۲
جنگل ها و پوشش گیاهی
۳
پارک های جنگلی پرجاذبه
۴
دریاچها و چشمه ها
۵
چشمه های آب گرم با خواص درمانی
۶
رودخانه با قابلیت ماهیگیری
۷
رودخانه با قابلیت قایق سواری
۸
آبشار – یخچال های طبیعی
۹
مراتع – بیشه زارها
۱۰
ناهمواریهای متنوع
۱۱
محیط های کوهستانی با جاذبه تفریحی و ورزشی
۱۲
دره ها و تنگه های پر جاذبه
۱۳
غارها
۱۴
دشت ها و چشم اندازهای زیبا با جاذبه طبیعی
ج
ماخذء: مطالعات میدانی پژوهشگر
۴-۳ استفاده از مدل SWOT برای تعیین راهبرد توسعه گردشگری:
SWOT حروف اول چهار کلمه انگلیسیS strength یا معادل فارسی قوت ،w weakness qut T ، O opportunity فرصت و ،T threats تهدید است.
مدل SWOT ” نقاط قوت، ضعف، فرصت ، تهدیدها ” بهترین راهبرد برای فرایند برنامه ریزی استراتژیک است . به طور کلی چارچوب تحلیلswot به صورت زیر است:
محیط خارجی محیط داخلی
مسئله
با برسی ویژگی های شهرستان سوادکوه می توان اصلی ترین قابلیتهای پیشرفت و نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای این شهرستان را به ترتیب معرفی کرد.
۴-۴ تحلیلSWOT از منابع زیر ساختمانها ، مدیریت و نیروی انسانی مرتبط با اکوتورسیم منطقه مورد مطالعه:
۴-۴-۱ عوامل درونی
نقاط قوت
S1 -وجود جاذبه های طبیعی
S2 وجود جاده دسترسی به اکثر جاذبه های شناخته شده
S3 دارا بودن چهار فصل در منطقه از لحاظ برنامه ریزی سالانه گردشگری
S4 اجرای انواع فعالیتهای گردشگری بعلت تنوع زیست محیطی و اقلیم
S5امکان تبدیل شدن مناطق جنگلی مانند جوارم به پارک منطقه ای و حتی ملی
S6 پوشش گیاهی و حیات جانوری متنوع برای مطالعات علمی
S7 شهرت بعضی اقلام کشاورزی در سطح منطقه و کشور
S8 دسترسی جاده ریلی
S9 دوبانده بودن بیشتر مسیر اصلی
S10 چشم انداز های خاص در فصول مختلف برای گردشگران
S11 دارابودن درجه هوای خنک در فصل تابستان
S12 آداب و رسوم غنی خاص منطقه سوادکوه
S13 اعتدال درجه حرارت در فصل بهار و پاییز
S14 برف گیر بودن ارتفاعات در فصل زمستان
S15 دارابودن ارتفاعات برای علاقه مندان به صخره نوردی و کوهنوردی
S16 دارابودن انگیزه استفاده از طبیعت بیش از ۹۰ درصد گردشگران ورودی به استان
S17 وجود جاذبه ههای طبیعی با حوزه عملکرد منطقه ای و ملی
S18 وجود آثار فرهنگی و آداب و رسوم غنی
S19 سابقه فرهنگی و معنوی ( تاریخی)
S20 آمادگی اهالی منطقه جهت توسعه گردشگری
S21 وجود جمعیت جوان و جویای کار به عنوان نیروی انسانی مناسب
S22 وجودگردشگران زیاد از منطقه
S23 دارابودن شرایط مناسب صنعتی منطقه ای برای ورود گردشکران ملی و بین الملیبه عنوان کار و تجارت
S24 وجود معادن زغال سنگ ورود مهندسین خارجی به منطقه برای برنامه ریزی تورهای متنوع
S25 وجود کلیسای تاریخی سرخ آباد و قبرستان قدیمی مسیحی ها برای برگزاری تور گردشگری وشتالژیک بین المللی
S26 – وجود پلهای قدیمی فراوان در مسیر ریلی مانند سه خط طلا و پل ورسک.
S27 – وجود قلاع تاریخی و دژها با مسیر های صعب العبور مناسب برای علاقه مندان و ورزش
S28صنایع دستی غنی مانند قالی بافی، گلیم بافی ، جاجیم بافی و…….
S29 دارابودن مناطق روستایی با شرایط آسایش اقلیمی برای گردشگری درمانی
S30 تردد۸۰ درصد گردشگران عبوری با وسیله نقلیه شخصی
S31 دارابودن اماکن مذهبی بویژه امامزاده عبدالحق برای گردشگران مذهبی
S32 وجود جاذبه های فرهنگی ، مذهبی، تاریخی،و…..
S32 موقعیت میان راهی مناسب در جاده ترانزیتی ورودی استان نقاط ضعف
W1 عدم وجود مدیریت سیستماتیک در گردشگری منطقه
W2 عدم وجود تاسیسات و تجهیزات مرتبط با گردشگریی متناسب با جاذبه های گردشگری شهر شامل مراکز پذیرایی ، اقامتگاه، و….
W3 کوهستانی و صعب العبور بودن مسیر تعدادی از آثار تاریخی و طبیعی
W4 مه گیر بودن جاده گدوک در اکثر روزهای سال و حادثه خیز بودن آن
W5 نبود استراحتگاه خانوادگی برای استراحت و بازی بچه ها
W6 فصلی بودن گردشگری منطقه
W7 عدم ماندگاری گردشگران منطقه
W8 طولانی بودن مسیر سوادکوه به استان پایتخت نسبت به جاده کندوان و هراز
W9 دور بودن سوادکوه از شهرهای مقصد گردشگران( شهرهای غرب استان)
W10 فقدان جتاده های مناسب و استاندارد در مسیر اکثر جاذبه ها و روستاهای گردشگری
W11 دارانبودن پایانه مسافربری
W12 فقدان مرکز اطبلاع رسانی فعال برای راهنمایی گردشگران
W13ناشناخته بودن جاذبه های گردشگری منطقه در سطوح ملی و حتی منطقه ای
W14 ضعف و کمبود امکانات و تجهیزات شهری مثل حمل و نقل شهری، شبکه فاضلاب و…..
W15 مهاجرت جوانان به شهرهای اطراف بعلت نبود کار
W16 وجود یک بیمارستان در کل منطقه
W17 عدم شناخت گردشگری بعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی
نبود سیستم اطلاع رسانی مناسب و منسجم در ارتباط با جاذبه های منطقه
W19 بوجه ناکافی جهت توسعه گردشگری منطقه
W20 کمبود دانش مدیریت نوین گردشگری
W21 فرهنگ اجتماعی نسبتا مقاوم در برابر تغیرات
W22فقدان برنامه ریزی جامع و هدفمند در راستای گردشگری
W23 عدم وجود کارکنان مجرب در بخش گردشگری
W24 عدم وجود مراکز آموزشی و بهسازی نیروی انسانی مورد نیاز گردشگران
W25فقدان مراکز فرهنگی پشتیبان گردشگری مانند نمایشگاه و غیره
W26 عدم دسترسی مناسب به اینترنت پرسرعت و نامناسب بودن ا مکانات و تجعیزات
W27 فقدان علائم راهنمایی گردشگران در طول مسیر
W28 تردد وسایل نقلیه سنگین و بوجود آمدن ترافیک سنگین بعلت کندی حرکت
۴-۴-۲ عوامل بیرونی
فرصتها
O1 امکان ایجاد قطب اکوتوریستی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی
O2ایجادکمپ برای اقامتگاه های کوتاه مدت و آلاچیق
O3 فعال کردن دفاتر سیاحتی و جهانگردی برنامه ریزی انواع فعالیت های گردشگری در کلیه فصول سال
O4 مناسب سازی فضای اطراف جنگلها ،رودخانه ها و دامنه کوهستان و ایجاد پارکها و گردشگاههای مناسب در اطراف آن مکانها
O5 نصب تابلوهای معرفی جاذبه ها در مسیر اصلی
O6 برنامه ریزی مسیرهای گردشگری برای انواع گردشگری
O7نصب سکوهای چادر در فضای باز جنگلی با امکانات مورد نیاز گردشگران
O8 ایجاد دهکده سلامت با مرکز بهداشت مجهر
O9 تبلیغات و بازاریابی مناسب برا افزایش جذب گردشگری و ماندگاری

  دانلود پایان نامه دربارهکودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، اوقات فراغت
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید