تایید قرار گرفت و موارد مثبت آموزشهای مزبور بیش از موارد منفی آن معرفی گردیده است ، ولی در طرح مزبور به این نتیجه رسیده است که اگر گواهینامه پایان دوره حذف گردد مطلوبتر خواهد بود . به اعتقاد نامبرده اکثر جامه آماری از ضعف سیستم آماری گلایه داشته اند .
۴-در تحقیقی که توسط آقایان امیر هادی و حسینعلی آسیان در سال ۸۱ در زمینه آموزش ضمن خدمت بر کارآیی مدیران و معلمان مدارس راهنمایی شهر تربت جام انجام داده اند نتایج زیر را بدست آورده اند :
۱-۴ توانایی حل مسائل و مشکلات آموزش و پرورش دانش آموزان در معلمانی که از آموزش های ضمن خدمت برخوردارند تا حد زیادی بیش از معلمانی است که از این نوع آموزشها برخوردار نیستند ، زیرا ۲۳% از پاسخ دهندگان این عبارت گزینه کاملا موافق و ۶۸% گزینه موافق و ۹% گزینه بی نظر را انتخاب کرده اند هیچکدام گزینه های مخالف را انتخاب نکرده اند .
۲-۴ افت تحصیلی دانش آموزان معلمانی که از آموزش های ضمن خدمت بر خوردارند تا حد بسیار زیادی کمتر از معلمانی است که از این آموزشها برخوردار نیستند زیرا ۲۰% از پاسخ دهندگان این عبارت کزینه کاملا موافق و ۴۳% گزینه موافق و ۱۳% گزینه بی نظر و ۲۴% گزینه مخالف را گزینش کردهاند و هیچکدام گزینه کاملا مخالف را انتخاب نکرده اند.
۳-۴ شرکت معلمان در دوره های آموزش ضمن خدمت تاثیر بسیار زیادی در افزایش توانایی مدیریت آنان در کلاس داری می گردد زیرا ۳۶% از پاسخ دهندگان این عبارت گزینه کاملا موافق و ۵۶% گزینه موافق و ۷% گزینه بی نظر و ۱% گزینه مخالف را انتخاب کرده اند و هیچکدام گزینه کاملا مخالف را انتخاب نکرده اند.
۴-۴ مشارکت معلمان در دوره های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت تاثیر زیادی در
افزایش کارایی آنان در رشته های مختلف تحصیلی دارد زیرا ۱۳% از پاسخ دهندگان این عبارت گزینه کاملا موافق و ۵۹% گزینه موافق و ۲۳% گزینه بی نظر را گزینش کرده اند و ۴% گزینه مخالف و ۱% گزینه کاملا مخالف را انتخاب کرده اند. همچنین این دوره ها تا حد بسیار زیادی باعث شناخت نقاط قوت و ضعف معلمان می گردد زیرا ۵۳% پاسخ دهندگان این عبارت گزینه کاملا موافق و ۳۶% گزینه موافق و ۱۰% بی نظر و ۱% گزینه مخالف را انتخاب کرده اند و هیچکدام گزینه کاملا مخالف را انتخاب نکرده اند.
۵-۴ شرکت معلمان در دوره های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت تاثیر زیادی در افزایش روحیه همفکری و همکاری آنان با سایر معلمان دارد . زیرا ۱۳% پاسخ دهندگان این عبارت گزینه کاملا موافق و ۵۷% گزینه موافق و ۱۹% بی نظر را انتخاب کرده اند و ۷% گزینه مخالف و ۴% گزینه کاملا مخالف را گزینش کرده اند .
۵ – عبادی در سال ۱۳۷۳، در تحقیقی تحت عنوان دوره های آموزشی ضمن خدمت برای معلمان به نتایج زیر دست یافت : برگزاری این دوره ها ی کوتاه مدت برای معلمان می تواند بر توانایی های شغلی معلمان تاثیر داشته باشد و هم چنین باعث عملکرد بهتر آنها در تدریس می‌گردد وکارایی معلمان را در مقاطع مختلف افزایش می‌دهد .
پیشینه خارجی :
۱ – جادنا.ان.کا. در سال ۲۰۰۰ در تحقیقی با عنوان بررسی آموزشهای ضمن خدمت برای معلمان و تاثیر آن برتوانایی های شغلی مثل توانایی تدریس در معلمان به نتیجه زیر دست یافت : این دانشمند با بررسی نمونه ای با تعداد ۳۵۰ نفری از معلمان به این نتیجه دست یافت که معلمانی که از آموزش های ضمن بیشترین بهره را می برند موفقیت بیشتری در کلاس درس دارند .
۲ – فلیمینگ . جی در سال ۲۰۰۱ در تحقیق با عنوان تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر بالا بردن عملکرد در کلاس درس به این نتیجه دست یافت که اگر آموزش های ضمن خدمت همخوان با پیشرفت در جامعه باشد این آموزشها می تواند عملکرد معلمان را در تدریس در تا حد زیادی بالا ببرد
۳ – هنری موری در سال ۲۰۰۶ در ایلات متحده در رابطه با آموزش های ضمن خدمت مثل آموزش حرفه ای و بازآموزی شغلی به این نتایج دست یافت که آنها آموزش ها تا حد زیادی می تواند در مهارت حرفه ای و شغلی معلمان تاثیر داشته باشد و توانایی آنها را در تدریس بالاتر ببرد .
روش تحقیق :
واژه تحقیق از زبان عربی گرفته شده است درلغت به معنای درست کردن ، رسیدن ، پژوهش رسیدگی ، مطالعه ، حقیقت و واقعیت است . تحقیق از نظر روش شناسی عبارت از کاربرد روش علمی در حل یک مسئله یا پاسخ گویی به یک سوال .( دلاور ، ۱۳۸۵ ، ص ۳۲ ) .
هنگامی که توده ای از اطلاعات مقداری برای تفسیر گرداوری می‌شوند ابتدا سازمان بندی و خلاصه کردن آنها به طریقی که به صورت معنی داری قابل فهم و ارتباط باشند ضروری است روشهای آماری به همین منظور به کار برده می‌شوند غالباً مفید ترین و درعین حال اولین قدم در سازمان دادن به داده ها مرتب کردن آنها بر اساس یک ملاک منطقی است . ( همان منبع ، ص ۳۶ ) .
به عبارت دیگر به آن دسته از روش های آماری که به پژوهشگر در طبقه بندی و خلاصه کردن توصیف و تفسیر در برقراری ارتباط اطلاعات جمع آوری شده کمک می‌کند آمار توصیفی گفته می‌شود . ( همان منبع ، ص ۲۰۲ ) .
روش انتخابی این نوع پژوهش از نوع توصیفی ، روش علی – مقایسه ای است در این روش پژوهشگر به دنبال کشف وبررسی رابطه بین عوامل و شرایط خاص یا نوعی رفتار وجود داشته است . یا رخ داده است می باشد .
روش تحقیق در کشف حقایق و شناخت مسائل ضروری ناگزیر است ( بانکی و کارل وتر ، ۱۳۷۸ ، ص ۱۴ ) .
با توجه به اینکه علمای محقق ، پایگاه تحقیق را ثباتی می‌دانند از فرضیات تحقیق باید مورد آزمایش قرار گیرد . ( سیف نراقی ، نادری ، ۱۳۷۳ ، ص ۳۳ ) .
محقق درمورد نتایج ویژه تحقیق پیش از آزمایش و تجزیه پیش بینی می‌کند و یا به طور موقت قبول می‌نماید البته محقق گاه و متعهد همواره مد نظر دارد که هدف از آزمون ، آزمایش کردن فرض تحقیق است نه اثبات آن ( همان منبع ، ص ۳۹ ) .
جامعه آماری :
به طور کلی جامعه عبارتست از گروهی از افراد ، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک باشند.( دلاور ، ۱۳۸۱ ، ص ۸ ) .
جامعه آماری مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به آن تعمیم داده می‌شود . برای درک وروشن شدن هدف های پژوهش باید ابتدا جامعه ای که قصد داریم نمونه مورد مطالعه را از آن انتخاب کنیم ، تعریف نماییم ( کیامنش ، ۱۳۸۵، ص ۲۵ ) .
در این تحقیق جامعه آماری شامل همه دبیران زن و مرد مقطع متوسطه در شهرستان سرپل ذهاب می‌باشد که جمعاً ۲۰۲ نفر می باشند .
نمونه آماری:
برای صرفه جویی در نیروی انسانی ، هزینه و قت و رعایت سایر ملاحظات اجرایی به جای مطالعه در مورد تمام افراد جامعه می‌توان نمونه‌ای از افرادی انتخاب و مرد تحقیق قرار می‌گیرد. نمونه معمولاً گروهی از افراد جامعه است که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی‌های افراد و جامعه را داراست.(شریفی ، ۱۳۸۳ ، ص ۹۱).
تعریف نمونه :
نمونه عبارت است از زیر مجموعه ای که از کل جامعه انتخاب می‌شود و معرف آن است و نمونه از راه اندازه های توصیفی به دست می‌آید (دلاور،۱۳۸۶،ص ۶)
مطلوب بودن نمونه‌های بزرگ اغلب در برابر علمی بودن نمونه‌های کوچک فدا می‌شوند یک نونه آماری آنقدر آماری آنقدر بزرگ است که می‌توانند مصرف معرف جامعه‌ای باشد که محقق می‌خواهد نتیجه را به‌آن تعمیم دهد و آنقدر کوچک است که از نظر دستیابی به آزمودنی‌ها ، صرف پول و وقت پیچیدگی تجزیه و تحلیل داده‌ها انتخاب به صرفه است. برای برآورد حجم یک نمونه دقیق هیچ رقم یا درصد ثابتی از افراد جامعه وجود ندارد. این امر ممکن است به ماهیت جامعه مورد نظر یا داده‌هایی که باید جمع آوری تجزیه و تحلیل شود بستگی داشته باشد.(شریفی ، ۱۳۸۳ ،ص ۷۰)
تعیین اندازه نمونه مناسب و مکفی نمونه مناسب : مکفی یکی از چالش مباحث نمونه گیری است. اندازه یا حجم نمونه چقدر باشد تا به نتایج حاصله بتوان اعتماد کرد. متأسفانه پاسخ ساده‌ای برای این سوال وجود ندارد. برای هر روش آماری اندازه ‌حجم نمونه خاص بیشتر شده است اما هیچ گونه فرمول ، روش یا اندازه نمونه معینی برای هر روش تحقیقی یا آماری وجود ندارد.(بیابانگرد ، ۱۳۸۶،ص ۱۲۴)
مطلوب بودن نمونه‌های بزرگ اغلب در برابر علمی بودن نمونه‌های کوچک فدا می‌شوند یک نونه آماری آنقدر آماری آنقدر بزرگ است که می‌توانند مصرف معرف جامعه‌ای باشد که محقق می‌خواهد نتیجه را به‌آن تعمیم دهد و آنقدر کوچک است که از نظر دستیابی به آزمودنی‌ها ، صرف پول و وقت پیچیدگی تجزیه و تحلیل داده‌ها انتخاب به صرفه است. برای برآورد حجم یک نمونه دقیق هیچ رقم یا درصد ثابتی از افراد جامعه وجود ندارد. این امر ممکن است به ماهیت جامعه مورد نظر یا داده‌هایی که باید جمع آوری تجزیه و تحلیل شود بستگی داشته باشد.(شریفی ، ۱۳۸۳ ،ص ۷۰)
روش نمونه گیری : نمونه گیری طبقه‌ای
هر گاه جامعه مورد تحقیق نامحدود ، گسترده و یا به سبب پراکندگی جامعه امکان دسترسی به فهرست اساسی وجود نداشته باشد می‌تواند از روش نمونه گیری طبقه‌ای که واحد نمونه گیری فرد نیست بلکه واحد نمونه گیری شامل گروه یا طبقه‌ای از افراد است در این روش برای اجتناب از سوگیری افزایش دقت نمونه گیری می‌توان شهرستان‌های هر استان ، تعداد مدارس هر شهرستان و تعداد دانش آموزان هر مدرسه را متناسب با جمعیت و یا حجم جامعه در هر یک از موارد مذکور انتخاب کرد البته باید دانست که در این نمونه گیری به دلیل انتخاب چند مرحله ای ، خطای نمونه بیش از خطای نمونه گیری به روش ساده یا نظام دار است ، زیرا نمونه گیری در چهار مرحله انجام شده است ، مزیت عمده این روش نمونه گیری صرفه جویی در وقت و هزینه نمونه گیری است.( شریفی ، ۱۳۸۳ ، ص ۶۸)
نمونه انتخاب شده در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای بدست آمده ، کل جامعه ۳۸۶۲ نفر دختر وپسر مقطع متوسطه می‌باشد که از میان آنها ۷۷ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است .
طبقات جنسیت شاخص آماری
دبیران مرد مقطع متوسطه
دبیران زن مقطع متوسطه
جمع کل
فراوانی هر طبقه
۱۰۴
۹۸
۲۰۲
نسبت هرطبقه در جامعه
۵۴%
۴۶%
۱۰۰%
نسبت نمونه در جامعه
۲۶
۲۴
۵۰
ابزار جمع آوری اطلاعات:
در روشهای زمینه یابی برای جمع آوری اطلاعات از آزمودنیها از ابزار جمع آوری یکسانی استفاده می‌شود. چنانچه پژوهشگر تمایل دارد پایگان اجتماعی و اقتصادی آزمودنی‌ها را تعیین کند. باید وسیله جمع آوری اطلاعات یکسانی را برای تمام آزمودنیها اجرا کند او نمی تواند. وضعیت اجتماعی-اقتصادی نیمی از آزمودنیها را توسط پرسشنامه تعیین کند و نیم دیگری به وسیله مصاحبه ، شرایط و وسائی جمع آوری اطلاعات باید برای کلیه آزمودنیها یکسان باشد.)دلاور ، ۱۳۸۵ ،ص ۱۱۶)
ابزار جمع‌اوری در این پژوهش پرسشنامه است از پرسشنامه محقق ساخته استفاده می‌شود این پرسشنامه دارای ۱۸سئوال است که دارای ۴ گزینه (کم ، زیاد ، متوسط ، ، خیلی زیاد) است و امتیازات آن به ترتیب از ۱ تا ۴ است.
در این پرسشنامه با توجه به فرضیات پژوهش برای هر فرضیه ۲ سوال در نظر گرفته شده است یعنی برای اثبات هر فرضیه ما به دو سوال احتیاج داریم تا به اندازه گیری متغیر های مورد نظر بپردازیم .
در این پرسشنامه از سوالاتی استفاده شده است که با استفاده از آنها به بررسی نگرش دبیران نسبت به تأثیر انواع دورهای کوتاه مدت ضمن خدمت بر توانایی شغلی آنها و همچنین ارزیابی آموزش های ضمن خدمت برای معلمان و استفاده معلمین از این دوره ها می‌پردازد سعی شده است سوالات طوری طراحی شود که بتواند تمام فرضیات و متغیر های مورد نظر را پوشش دهد تا بتوانیم به محاسبه درست و دقیق فرضیه ها بپردازیم
روایی:
با این مسئله سرو کار دارد که یک

  پایان نامه با واژه های کلیدیتحصیلات تکمیلی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید