ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را که اندازه گیری می‌کند که ما فکر می‌کنیم پرسیدن این سوال از سوی محقق بسیار مهم است ابزار اندازه گیری آموزش و روانشناسی برای اندازه گیری سازمان‌هایی نظیر پیشرفت تحصیلی ، هوش،خلاقیت،
استعداد تحصیلی ، نگرش ، انگیزه ، و نظایر آن طراحی شده است.(بیابانگرد ، ۱۳۸۶،ص۳۳۵)
روایی نشان می‌دهد که آزمون برای آنچه که قرار است اندازه گیری شود صفت یا خصیصه اندازه گیری شده مناسب است یا خیر؟ به عبارت دیگر آزمون قادر است هدفهای مورد نظر را برای گروهی خاص از دانش آموزان اندازه بگیرد یا خیر؟.(کیامنش ، ۱۳۷۳ ، ص ۱۰۲)
پایایی:
پایایی یک وسیله اندازه گیری به دقت آن اشاره می‌کند. یک آزمون در صورتی دارای پایایی است که اگر آن را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم نمرات حاصل از این چندین بار اجرا نزدیک به هم باشد. رابطه بین روایی و پایایی از این قرار است که یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد.(سیف،۱۳۸۳ ، ۲۷۲)
استفاده از ضریب همبستگی پیرسون برای به دست آوردن پایایی آزمون محقق ساخته
XY
Y
X
۲۲۱
۱۴۰
۹۰
۱۲۰
۹۶
۸۴
۷۷
۱۵۴
۹۶
۸۰
۸۰
۱۶۹
۱۰۰
۸۱
۱۰۰
۶۴
۳۶
۱۲۱
۱۹۶
۶۴
۱۰۰
۱۰۰
۲۸۹
۱۹۶
۱۰۰
۱۴۴
۱۴۴
۱۹۶
۴۹
۱۲۱
۱۴۴
۶۴
۶۴
۱۳
۱۰
۹
۱۰
۸
۶
۱۱
۱۴
۸
۱۰
۱۰
۱۷
۱۴
۱۰
۱۲
۱۲
۱۴
۷
۱۱
۱۲
۸
۸
۰/۶۸
Pxt=
Pxt=
پایایی بدست آمده برابر ۸۰ است پس آزمون از پایایی بالایی برخودار است .
روش اجرای تحقیق :
بعد از مشخص کردن نمونه به روشی که ذکر شده است به تعداد آزمودنی ها برگه سوال و پاسخ نامه آماده می‌نماید و با هماهنگی به عمل آمده در موعد مقرر به محل کار آزمودنی ها مراجعه می‌کنیم پس از توزیع سوالها و پاسخ نامه توضیح لازم و کافی درباره آزمون و نحوه پاسخ دادن آزمودنی ها به سوالات داده می شود به آزمودنی ها گفته می‌شود صادقانه و بدون سوگیری فرهنگی به سوالات آزمون جواب دهند .
وقت لازم برای پاسخ گویی به پرسشنامه که دارای ۱۸ سوال می باشد حدود ۲۰ دقیقه است بعد از این مدت سوالات و پاسخ نامه ها را جمع آوری می‌نماییم .
با بدست آوردن این اطلاعات که از طریق پرسشنامه به آم دست پیدا کرده ایم می توانیم به تجزیه و تحلیل داده ها بپردازیم .
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری (X2) و Tاستودنت استفاده کردیم:
توضیح درباره روش Tاستودنت:
t=
این فرمول tاستودنت است که برای انجام عملیات آماری بر روی فرضیه‌ها از این فرمول استفاده می‌شود. نسبت t تفاوت میانگینهای نمونه را بر حسب خطای استاندارد تفاوت بین میانگین‌ها تعیین می‌کند هنگامی که نسبت tمحاسبه شد، می‌توان احتمال تفاوتهای بین میانگین‌ها را که از خطای نمونه گیری ناشی شده محاسبه کرد. با استفاده از فرمول محاسبه t و مرحله جدول می ـوان تعیین کرد تفاوت بین دو نمونه ناشی از شانس است یا خیر.
فرض صفر می‌گوید دو نمونه‌ای قرار است بین میانگین‌های آنها آزمون شودچیزی بیشتر یکی یا چند نمونه تصادفی از یک جامعه انتخاب شده‌اند و تفاوت میانگین‌های آنها صفر است نیستند.
یعنی تفاوت میانگین‌ها در نتیجه شانس است. چنانچه تفاوت بین میانگین‌های ناشی از شانس باشد فرض صفر تأیید می‌شود.اما در صورتی که تفاوت بین میانگین‌ها شانسی نباشد فرض صفر رد می‌شود و معقولانه است که گفته شود تفاوت بین میانگین‌ها در اثر تفاوت بین متغییر‌های آزمایش است.
تفاوت بین دو میانگین
جمع مجذور انحراف نمره‌ها از میانگین نمونه اول
جمع مجذور انحراف نمره‌ها از میانگین نمونه دوم
تعداد اعضای نمونه اول
تعداد اعضای نمونه دوم
N1
N2
مجذور کا X2
آزمون مجذور کا به منظور آزمون فرضیه درباره استقلال فراوانیهایی که در طبقه‌های مختلف قرار گرفته به کار برده می‌شود . به عنوان مثال داده‌های جمع‌آوری شده ممکن است متعلق به نگرش عمده دانشجو نسبت به سه نوع کتاب A,B,C وجود داشته و پژوهشگر علاقه مند است که تعیین کند دانشجویان چه نوع کتابی را بر بقیه ترجیح می‌دهند. یکی از موارد استفاده از این آزمون زمانی است که اطلاعات از یک نمونه جمع آوری شده است.(دلاور ، ۱۳۸۵،ص ۴۸۲)
فراوانی مشاهده شده یا اندازه گیری شده = O
فراوانی مورد انتظار = E
مجموع = ?
برای محاسبه X2 باید مراحل زیر را به ترتیب طی کنیم:
۱ – هر یک از فراوانی‌های مشاهده شده را از فراوانی‌های مورد انتظار کم کنیم
۲ – هر یک از تقاضاهای محاسبه شده در مرحله اول را به توان ۲ می‌رسانیم تا بدست آید.
۳ – مجذور تفاضل فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتضار را بر فراوانی موید انتضار تقسیم می‌کنیم تا به این ترتیب به دست آید.
۴ – حاصل جمع (?) خاج قسمت مجذور کا تفاضل فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار بر فراوانی مورد انتظار را جمع می‌کنیم X2 به دست می‌آید.
تعیین درجه آزادی: ۱-K = DF
محدودیت های پژوهش :
۱ – جامعه آماری در این پژوهش فقط به معلمان زن و مرد مقطع متوسطه محدود است و نمی‌توان آنرا به جامعه های دیگر تعمیم داد
۲- محدودیت اجرا و دقت و نحوه اندازه گیری پرسشنامه
۳ – بالا بودن هزینه‌ها
۴ – عدم انتخاب نمونه بزرگ به علت محدودیت های زمانی
فرضیه اول : مقایسه میزان نگرش دبیران زن و مرد نسبت به کیفیت آموزش ضمن خدمت
X1
x2
x12
x22
۲۵
۲۰
۶۲۵
۴۰۰
۳۴
۲۵
۱۱۵۶
۶۲۵
۱۵
۱۲
۲۲۵
۱۴۴
۲۹
۱۸
۸۴۱
۳۲۴
۲۸
۱۳
۷۸۴
۱۶۹
۲۴
۲۵
۵۷۶
۶۲۵
۲۹
۱۴
۸۴۱
۱۹۶
۳۵
۱۳
۱۲۲۵
۱۶۹
۲۵
۱۵
۶۲۵
۲۲۵
۳۲
۱۴
۱۰۲۴
۱۹۶
۱۶
۱۵
۲۵۶
۲۲۵
۲۹
۱۳
۸۴۱
۱۶۹
۱۹
۲۶
۳۶۱
۶۷۶
۲۶
۲۱
۶۷۶
۴۴۱
۲۲
۱۲
۴۸۴
۱۴۴
۲۵
۱۶
۶۲۵
۲۵۶
۲۳
۲۱
۵۲۹
۴۴۱
۳۳
۲۵
۱۰۸۹
۶۲۵
۲۶
۲۸
۶۷۶
۷۸۴
۲۵
۲۶
۶۲۵
۶۷۶
۱۷
۲۳
۲۸۹
۵۲۹
۲۶
۱۲
۶۷۶
۱۴۴
۲۱
۱۰
۴۴۱
۱۰۰
۲۸
۸
۷۸۴
۶۴
۲۷
۷۲۹
۱۸
۳۲۴
=۲۵٫۲۶
=۱۷٫۷ t==
df-2 26+24-2=48
تفسیر چون t محاسبه شده (۲۷/۳) با درجه آزادی ۴۸ در سطح اطمینان (۵%) از t جدول (۰۲/۲) بزرگتر می باشد پس نگرش دبیران زن نسبت به کیفیت آموزشهای ضمن خدمت نسبت به دبیران مرد مثبت تر است . پس فرض صفر رد می شود
فرضیه دوم : مقایسه نگرش دبیران زن و مرد نسبت به دورهای ضمن خدمت مهارت زندگی
X1
x2
x12
x22
۳۲
۲۸
۱۰۲۴
۷۸۴
۱۴
۱۲
۱۹۶
۱۴۴
۱۰
۲۰
۱۰۰
۴۰۰
۲۸
۱۳
۷۸۴
۱۶۹
۱۸
۱۳
۳۲۴
۱۶۹
۲۵
۱۶
۶۲۵
۲۵۶
۱۲
۱۶
۱۴۴
۲۵۶
۱۰
۱۵
۱۰۰
۲۲۵
۱۹
۱۴
۳۶۱
۱۹۶
۳۶
۱۷
۱۲۹۶
۲۸۹
۱۵
۱۵
۲۲۵
۲۲۵
۱۵
۲۷
۲۲۵
۷۲۹
۲۷
۲۲
۷۲۹
۴۸۴
۳۶
۱۹
۱۲۹۶
۳۶۱
۱۹
۱۹
۳۶۱
۳۶۱
۲۵
۲۴
۶۲۵
۵۷۶
۳۹
۱۳
۱۵۲۱
۱۶۹
۱۶
۱۲
۲۵۶
۱۴۴
۱۵
۱۵
۲۲۵
۲۲۵
۲۳
۱۴
۵۲۹
۱۹۶
۱۸
۱۷
۳۲۴
۲۸۹
۲۸
۱۳
۷۸۴
۱۶۹
۱۷
۱۱
۲۸۹
۱۲۱
۲۸
۱۶
۷۸۴
۲۵۶
۲۷
۷۲۹
۱۸
۳۲۴
=۲۱٫۹۲
=۱۶٫۷ t==
df-2 26+24-2=48
تفسیر چون t محاسبه شده (۴۷/۲) با درجه آزادی ۴۸ در سطح اطمینان (۵%) از t جدول (۰۲/۲) بزرگتر می باشدبین نگرش دبیران زن نسبت به آموزش ضمن خدمت مهارت های زندگی نسبت به دبیران مرد تفاوت معناداری وجود ندارد
فرضیه سوم : مقایسه نگرش دبیران زن و مرد نسبت به مهارت ICDL
X1
x2
x12
x22
۱۶
۱۲
۲۵۶
۱۴۴
۱۰
۱۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۸
۱۴
۷۸۴
۱۹۶
۲۹
۱۴
۸۴۱
۱۹۶
۱۵
۱۳
۲۲۵
۱۶۹
۱۷
۲۲
۲۸۹
۴۸۴
۱۲
۲۰
۱۴۴
۴۰۰
۱۲
۱۳
۱۴۴
۱۶۹
۱۸
۱۲
۳۲۴
۱۴۴
۲۹
۲۲
۸۴۱
۴۸۴
۳۵
۲۳
۱۲۲۵
۵۲۹
۳۲
۲۹
۱۰۲۴
۸۴۱
۱۵
۱۷
۲۲۵
۲۸۹
۱۸
۱۵
۳۲۴
۲۲۵
۱۷
۱۲
۲۸۹
۱۴۴
۱۴
۱۶
۱۹۶
۲۵۶
۱۲
۱۴
۱۴۴
۱۹۶
۱۵
۲۳
۲۲۵
۵۲۹
۱۶
۱۲
۲۵۶
۱۴۴
۱۸
۱۰
۳۲۴
۱۰۰
۲۹
۱۲
۸۴۱
۱۴۴
۲۸
۲۵
۷۸۴
۶۲۵
۲۰
۱۲
۴۰۰
۱۴۴
۱۴
۱۱
۱۹۶
۱۲۱
۲۲
۴۸۴
۱۸
۳۲۴
=۱۹٫۵۷
=۱۵٫۹۵ t==
df-2 26+24-2=48
تفسیر چون t محاسبه شده (۸۷/۱) با درجه آزادی ۴۸ در سطح اطمینان (۵%) از t جدول (۰۲/۲کوچکتر می باشدبین نگرش دبیران زن و مرد نسبت به دوره آموزشی icdl تفاوت معناداری وجود دارد یعنی نگرش دبیران مرد نسبت به این دوره ها مثبت تر می‌باشد .
فرضیه چهارم : مقایسه نگرش دبیران زن و مرد نسبت به دوره های بازآموزی شغلی .
X1
x2
x12
x22
۱۷
۱۱
۲۸۹
۱۲۱
۲۲
۲۲
۴۸۴
۴۸۴
۲۸
۱۳
۷۸۴
۱۶۹
۲۹
۱۷
۸۴۱
۲۸۹
۱۳
۱۵
۱۶۹
۲۲۵
۱۸
۲۰
۳۲۴
۴۰۰
۱۳
۲۳
۱۶۹
۵۲۹
۱۵
۲۵
۲۲۵
۶۲۵
۱۸
۲۶
۳۲۴
۶۷۶
۳۲
۲۳
۱۰۲۴
۵۲۹
۳۰
۱۵
۹۰۰
۲۲۵
۳۵
۱۸
۱۲۲۵
۳۲۴
۲۵
۱۴
۶۲۵
۱۹۶
۲۴
۲۲
۵۷۶
۴۸۴
۱۸
۱۱
۳۲۴
۱۲۱
۱۵
۹
۲۲۵
۸۱
۱۶
۱۳
۲۵۶
۱۶۹
۱۵
۱۲
۲۲۵
۱۴۴
۱۸
۱۵
۳۲۴
۲۲۵
۱۷
۱۲
۲۸۹
۱۴۴
۲۲
۱۴
۴۸۴
۱۹۶
۲۷
۲۲
۷۲۹
۴۸۴
۲۲
۱۰
۴۸۴
۱۰۰
۱۴
۱۴
۱۹۶
۱۹۶
۲۱
۴۴۱
۱۹
۳۶۱
=۲۰٫۸۸

  پایان نامه درموردصحت معامله، کامن لا، طلاق
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید