قلیایی انجام شد ]۵۷ [ ، در این روش که اسکنر اسپکتروسکوپی نامیده شد، به جای استفاده از صفحات جامدTLC از سل‌های استوانه‌ای ساخته شده توسط پلکسی گلاس۱ استفاده گردید که نمونه مایع در آن ریخته شده و سپس توسط اسکنر تصویر آن به رایانه و نرم افزار مربوطه منتقل شد. بسیاری از مشکلات پاپتود با بستر جامد، در این روش مرتفع گردید. مطالعات متعدد دیگری بر پایه اسکنر اسپکتروسکوپی برای اندازه‌گیری دوپامین ]۵۸[ و همچنین تعیین نقطه پایانی تیتراسیونهای رسوبی بدون نیاز به شناساگر شیمایی انجام شده است ]۵۹[.
۲-۳- مروری برتحقیقات گذشته در زمینه اپتود
در سال ۲۰۰۲، سوزوکی ۲و همکارانش یک اپتود غشایی تغییر رنگ‌پذیر برای لیتیم با استفاده از دو نوع رنگ چربی‌دوست KD – C4 و KD- M11 که مقادیر pK_a و رنگ‌های متفاوتی دارند، مطرح نمودند. در این اپتود غشایی رنگ های قرمز ? نارنجی ? زرد ? سبز ? آبی برای غلظت یون لیتیم در محدوده ۱ تا ۶- ۱۰ مول بر لیتر به دست آمد ]۶۰ .[
در سال ۲۰۰۳، صفوی و همکارانش یک حسگر نوریpH براساس تثبیت مخلوط دو رنگ بر روی غشاء تری استات سلولز را معرفی نمودند. این حسگر یک گستره pH مفید در مقادیر pHپایین و بالا داشت. جایی که الکترودهای شیشه‌ای خطاهای اسیدی و قلیایی را نشان می‌دهند، پاسخ حسگر برگشت‌پذیر و تکرار‌پذیری خوب ( انحراف استاندارد نسبی کمتر از ۲ درصد) را نشان داد] ۶۱٫[
در سال ۲۰۰۳، انصافی و همکارانش حسگر شیمیایی نوری پایدار برای اندازه‌گیری Ni(II) مبنی بر تثبیت ۲- آمینو – ۱- سیکلو فنتن- ۱- دی تایو کربوکسیلیک اسید۳(ACDA) روی فیلم شفاف سلولز استات پیشنهاد نمودند، که برای هیدرولیز کامل باز مورد بررسی قرار گرفت. ACDA به عنوان عامل کیلیت دهنده برای تعیین یون فلزی نیکل به کار برده شد. این لیگاند کشش خوبی نسبت به تشکیل کمپلکس با یونهای (II)Ni نشان داده است. غشا حسگر همگن، شفاف و به طور مکانیکی پایدار می‌باشد و هیچ شواهدی از شسته شدن واکنشگر نشان نمی‌دهد. غشا زمان پاسخ و ماندگاری خوب دارد. غلظت قابل تشخیص نیکل در محلول نمونه در محدوده۳-۱۰×۱ -۶-۱۰×۵ مولار با یک حد تشخیص ۰۳/۰ میکروگرم بر میلی لیتر می‌باشد. تأثیر pH، غلظت واکنشگر و زمان تثبیت واکنشگر روی فیلم بهینه شد. همچنین این روش مناسب و متوالی برای حذف یونهای مزاحم و برای اندازه‌گیری نیکل در روغن نباتی هیدروژن دارشده و آلیاژها به کار برده شده است ]۲۱[.
در سال ۲۰۰۵، کاظم‌زاده و همکارانش ردیاب نوری اگزالات مبنی بر اصلاح شیمیایی یک فیلم پلیمری برای بازبینی غذا و اندازه‌گیری محتوای غذایی مطرح نمودند. در این بررسی اثر کاتالیتیکی واکنش اکسایش – کاهش بین یون اگزالات و رنگ بریلیانت کریزل بلو۱ BCB)) به وسیله پتاسیم دی‌کرومات در محیط اسیدی برای اندازه‌گیری مقادیر خیلی کم اگزالات با تشخیص نوری به کار برده شد. تغییر در رنگ BCB در ۶۳۵ نانومتر اندازه‌گیری شد. این روش نسبت به روش‌های ارائه شده ساده و سریع می‌باشد و حساسیت بیش‌تری دارد. واکنشگرهای استفاده شده برای فعال‌سازی استیل سلولز ارزان، غیرسمی و به طور وسیع در دسترس هستند. بیشترین مشکل مهم با این نوع دتکتور مرتبط با پایداری پیوند بین واکنشگر‌ها و حامل (سلولز استات) می‌باشد و این با استفاده از یک روش کارآمد برای تثبیت شناساگر روی یک بافت پلیمری مناسب می‌تواند بهبود یابد. هدف این کار بهبود بخشیدن روش مذکور برای تثبیت کووالانسی شناساگر روی یک غشا استیل سلولز شفاف نوری که از پیش هیدرولیز و با استفاده از تیواوره و پلی وینیل الکل فعال شده، می‌باشد. ماندگاری غشا خوب (بیشتر از چهار ماه) و زمان پاسخ کمتر از ۹ ثانیه می‌باشد ]۱۴٫[
درسال ۲۰۰۷، صفوی و همکارانش ردیاب نوری با واکنش‌‌پذیری سریع برای اندازه‌گیری یون (III)Ga پیشنهاد نمودند. سیستم حساس نوری گالیم با تثبیت ۴- ( پی- نیترو فنیل آزو) پیروکاته کول۲ (NAP) به عنوان یونوفور در یک غشا پلی وینیل کلراید سنتزی حاوی تری بوتیل فسفات به عنوان نرم‌کننده آماده شد. غشا حسگر در تماس با یون گالیم در pH برابر با ۵/۳ و تغییرات رنگ از زرد – قهوه ای به صورتی – قهوه ای دارد. تحت شرایط بهینه غشا پیشنهاد شده محدوده خطی ۸۳ – ۵ میکرومتر با حد تشخیص ۴ میکرومتر نشان داد. زمان پاسخ غشا ۱۵ – ۱۰ دقیقه به غلظت یونهای (III) Ga بستگی دارد. در این بررسی انتخاب پذیری ردیاب نسبت به اندازه‌گیری گالیم خیلی خوب می‌باشد. این روش نسبت به روشهای دستگاهی چون طیف سنج جذب اتمی شعله که یک مرحله پیش‌تغلیظی نیاز دارند، حد‌های تشخیص خوب نشان داده است ]۱۶[.
در سال ۲۰۰۸، پاندی ۳و همکارانش یک روش رنگ‌سنجی برای اندازه‌گیری و پیش‌تغلیظ همزمان آنیونهای اورانیوم (VI) از نمونه‌های آبی با استفاده از اپتود غشایی تشکیل شده با تثبیت فیزیکی یک کروموفور۲- (۵ – برمو- ۲- پیریدیل آزو) – ۵ دی اتیل آمینو فنول ۴(Br-PADAP) در یک پلیمر سلولز تری استات سنتزی، مطرح نمودند. اپتود برای جذب اورانیوم در محیط بیکربنات/کربنات در pH7 تا ۸ در حضور بافر تری اتانول آمین آزمایش شد. ورود یک تبادلگر آنیونی تری کاپریلیل متیل آمونیوم کلراید برای تشکیل کمپلکس U(VI) _ Br _ PADAP در بافت اپتود ضروری می‌باشد. نتایج به طور مشخص در تغییر رنگ اپتود از زرد به قرمز بعد از جذب سطحی اورانیوم گزارش شده است. کارآیی تجزیه‌ای اپتود با عبارت‌هایی چون تداخل آنیونها و کاتیونها، زمان تعادل، قابلیت استفاده مجدد، حد تشخیص و… ارزیابی و با روش اسپکتروفتومتری رایج برای تعیین اورانیوم با کروموفور Br _ PADAP مقایسه گردید]۶۲[.
در سال ۲۰۰۹، انصافی و همکارانش فیلم حسگر نوری با گزینش پذیری بالا، برای اندازه‌گیری یون‌های (II)Pb در نمونه های آب و مواد مرجع استاندارد مطرح نمودند. در این روش واکنشگر اسپکتروفتومتری، ۴- هیدروکسیل سالوفن به روش کووالانسی روی یک پلیمر استیل سلولز شفاف به عنوان فاز جامد تثبیت شد. حساسیت غشا تری استیل سلولز در تماس با یونهای (II)Pb در یک محلول بافری با ۱/۳pH= بررسی شده است. تغییر رنگ از طیف بی رنگ به سمت طیف زرد می باشد. جذب و زمان پاسخ ۱۰ دقیقه به غلظت یونهای سرب بستگی دارد و یک محدوه خطی۷-۱۰×۱ – ۳-۱۰×۱مول بر لیتر با یک حد تشخیص۸-۱۰×۶/۸ مول بر لیتر گزارش شده است. حسگر برای زمانی استفاده می‌شود که واکنش (II)Pb با ۴ – هیدروکسیل سالوفن برگشت‌ناپذیر باشد. واکنشگرهای اصلی چون دی تیزون، دی اتیل دی تایو کربامات، ۴- (۲ – پیریدیل آزو) رزورسینول، دی فنیل کربازون و پتاسیم هگزا سیانوفرات(III)- سدیم تترا هیدروبورات در این روش قابل پاسخگو می‌باشد ]۴۳ .[
در سال ۲۰۰۹، ردای۱ و همکارانش یک اپتود غشایی تغییر رنگ‌پذیر برای اندازه‌گیری یون Hg(II) با تثبیت یک رنگ ۴- (۲ – پیریدیل آزو) رزورسینول۲ (PRA) و یک تبادلگر یونی مایع تری اکتیل متیل آمونیوم کلراید در بافت پلیمری تری استیل سلولز فسفاتی تری – (۲ – اتیل هگزیل) سنتزی گزارش نمودند. جیوه (II) و CH_3Hg به طور کمی از نمونه‌های آبی در این اپتود شفاف پیش تغلیظ شدند. یک تغییر رنگ مشخص در ماکسیمم جذب ۵۲۰ نانومتر (افزایش خطی در جذب) در زمان متعادل ۵ دقیقه در محدوده غلظت ۲۲/۰ تا ۳۲/۱ میکروگرم بر میلی لیتر از یون‌های Hg(II) در محیط آبی بیکربنات یا ۳۰دقیقه در آب طبیعی آزمایش شد. واکنشگرPRA تثبیت شده در اپتود بدون تبادل‌گر یونی با یون فلزی جیوه واکنش نمی‌دهد .جذب یون (II)Hg بیشتر از ۹۰ درصد به ۵/۷ PH= وابسته است. اپتود برای یون جیوه دو ظرفیتی در نمونه‌های آبی با استفاده از اسپکتروفتومتری، ردیاب پرتویی۳((?۲۰۳?_(Hg )، فلورسنس اشعه ایکس براساس پاشش انرژی۴ (EDXRF)، آنالیز دستگاهی با فعال سازی نوترونی۵ (INAA) بررسی شد. کمترین مقدار جیوه (II) برای فراهم آوردن یک پاسخ قابل دست یافتنی به وسیله اسپکتروفتومتری، آنالیز دستگاهی با فعال‌سازی نوترونی و فلورسنس اشعه ایکس بر اساس پاشش انرژی به ترتیب ۱، ۵/۵ و ۱۲ میکروگرم مورد نیاز می‌باشد. در کار انجام شده تبادلگر یونی مذکور انتقال یون جیوه (VI) در اپتودی که جیوه (II) در آن به صورت کمپلکس Hg _ PRA پیش‌تغلیظ شده، آسان می‌کند ]۶۳[.
در سال ۲۰۱۰، گارسیا ۶و همکارانش روش اپتود توده‌ای جریان پیوسته ۷برای اسپکتروفتومتری تزریق جریان در اندازه‌گیری لیتیم گزارش نمودند. غشای اپتود با تثبیت یک شناساگر pH چربی‌دوست (کرومویونفر XIV)، یک یونوفر خنثی چربی دوست (یونوفر لیتیم VII) و پتاسیم تتراکیس ] ۳و۵ بیس (تری فلورو متیل) فنیل[ بورات به عنوان اجزاء تشکیل دهنده فعال در یک غشا پلی وینیل کلراید سنتزی در بافت سلولزی تشکیل شد. به دلیل اینکه واکنشگرها در توده حل شده‌اند و در بافت سلولزی متخلخل تثبیت شده‌اند، بنابراین یک سطح تماس بالا با محلول نمونه ایجاد می‌شود. این نوع از غشاها یک پاسخ سریع نسبت به یونهای مختلف که به عنوان باز برای توسعه حسگرهای نوری اصلی به کار رفته‌اند، نشان می‌دهد. پاسخ حسگر برگشت‌پذیر می‌باشد. ترکیب غشا، مشخصات پاسخی و محدوده غلظت‌کاری حسگر را می‌تواند تغییر دهد ]۱۵[.
در سال ۲۰۱۲، انصافی و همکارانش حسگر شیمیایی نوری (اپتود توده‌ای) برای اندازه‌گیری یونهای نقره مطرح نمودند. حسگر شیمیایی نوری به وسیله تثبیت یونوفر سنتزی ۱، سدیم تترا فنیل بورات ۲(NaTPB) به عنوان یک افزودنی آنیونی، ۳ – اکتا دکا نویلیمینو – ۷ – (دی اتیل آمینو) – ۱و۲ – بنزو فنوکسازین۳ (ETH5294) به عنوان یک کرومویونفر و دی اکتیل فتالات به عنوان یک نرم‌کننده در یک غشا پلی (وینیل کلراید) ساخته شد. روش اسپکتروفتومتری با حداکثر جذب ۶۶۰ نانومتر برای تعیین Ag(I) تحت شرایط بهینه بررسی گردید. در حسگر پیشنهادی مزایایی مانند سهولت تولید، قیمت پایینتر، حساسیت و پایداری خوب، توانایی بازسازی، زمان پاسخ کوتاه‌تر، محدوده غلظت دینامیکی بالا، و همچنین حد تشخیص پایین گزارش شده است. اپتود به وسیله محلول ۲/۰ مول بر لیتر هیدروکلریک اسید مجددا بازسازی می‌شود. حسگر در پاسخ نسبت به یون‌های نقره به طور ویژه عمل می‌کند اما نسبت به یون‌هایی دو ظرفیتی منگنز، کادمیوم، نیکل، جیوه، کبالت، روی، باریم، سرب و یون‌های سه ظرفیتی آهن، آلومینیوم، کرومیوم و همچنین اکسید منگنز پاسخی ندارد. حسگر برای تشخیص غلظت‌های خیلی پایین از یونهای نقره بدون نیاز به مراحل پیش‌تغلیظی به کار برده شد ]۲۷[.
۲-۴-‌‌‌‌‌‌‌مروری بر تحقیقات گذشته برای اندازه‌گیری یون دی‌کرومات
در سال ۱۹۹۵، اینو ۴و همکارانش سیستمی مختلط از طیف‌سنج جرمی با پلاسمای جفت‌شده القایی با کروماتوگرافی یونی ۵(ICP – MS) به عنوان آشکارساز گزینشی- عنصری و چند عنصری برای گونه‌زایی گونه‌های کرومیوم به کار بردند. در این بررسی که از تکنیک کیلیت ساز استفاده شد، گونه‌های کرومیوم بعد از کیلیت شدن با اتیلن دای آمین تترا استیک اسید به وسیله کروماتوگرافی تبادل آنیونی تفکیک شدند. ما بعد محصولات شویش از یک ستون جداسازی به طور مستقیم وارد ICP -MS شدند. پارامترهایی مانند حد تشخیص، محدوده خطی و انحراف استاندارد نسبی برای جداسازی گونه‌های کرومیوم بهینه شده است. اتیلن دای آمین تترا استیک اسید کیلیت شده در رزین‌های تبادل آنیونی نگهداری می‌شوند، زیرا به آسانی کیلیت‌های پایدار با بار منفی با تعدادی عناصر فلزی علی رغم بار یون فلز تشکیل می‌دهد ]۴۷[.
در سال ۲۰۰۳، اپاک ۱و همکارانش روشی برای تفکیک و پیش‌تغلیظ Cr(III) بر مبنای نگهداری آن به وسیله یک رزین کوپلیمر XAD – 2 آمبرلیت عامل‌دار شده با ۵- پالمیتویل – ۸- هیدروکسی کوئینولین۲ (اکسین)، که خلاصه نویسی شده آن XAD-PO_X می‌باشد،

  پایان نامه با کلید واژه هایصحت معامله، مدلول عقد، نفقه
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید