مطرح نمودند. لیگاند به طورکوالانسی به کوپلیمر متصل می‌شود. جذب کروم(III) به طور کمی در محدوده۷ – ۵/۴ pH= می باشد. کروم(III) نگه داشته شده به وسیله ستون رزین با یک محلول گرم پروکسید هیدروژن در بافر آبیCl NH_4-NH_3 در ۹ pH? شسته شد و کروم اکسید شده بهCrO_4^(2-) به وسیله ستون تبادل کاتیونی کیلیت‌ساز برگشت داده می‌شود. هر کروم(VI) در ابتدا می‌تواند با یک محلول اسیدی پراکسید هیدروژن به کروم(III) کاهش یابد. تجزیه و پیش تغلیظ با روش اسپکتروفتومتری برای بررسی‌های مرسوم مناسب می‌باشد]۶۴[.
در سال ۲۰۰۴، رددای ۳و همکارانش یک اپتود غشایی تغییر رنگ‌پذیر انتخابی برای اندازه‌گیری کروم(VI) و به طور همزمان پیش‌تغلیظی با استفاده از کروموفور انتخابی ۱و۵ – دی فنیل کربازید (DPC) در یک پلیمر سلولز تری استات سنتزی مطرح نمودند. ورود یک تبادلگر آنیونی برای تثبیت دی فنیل کربازید و کمپلکس Cr(III)-DPC در بافت اپتود موثر می‌باشد. تشکیل کمپلکس قرمز رنگ به علت واکنش کروم (VI) با دی فنیل کربازید شامل دو مرحله کاهش کروم (VI) به کروم (III) و اکسایش دی فنیل کربازید به دای فنیل کربازون (DPCO) و مابعد تشکیل کمپلکس رنگی Cr(III) و DPCO می‌باشد. ساختار دقیق این کمپلکس به طور دقیق مشخص نیست اما یک کمپلکس کاتیونی?[CrDPCO]?^((3-n)+) در محلولی که تعداد پروتون(n) در آن آزاد است مطرح می‌شود. این کمپلکس قرمز رنگ نسبت به کروم (VI) خیلی ویژه است و به طور ممتد برای تعیین کرومیوم (VI) در نمونه‌های آبی به وسیله اسپکتروفتومتری استفاده شده است. با استفاده از این اپتود کروم (VI) حتی در سطوح ppb6/13می‌تواند به طور کمی شناسایی شود. این غشای اپتود برای واکنش برگشت ناپذیر کروم با دی فنیل کربازید استفاده شد ]۲۹[ .
در سال۲۰۰۴، جاکوبوسکی ۴و همکارانش یک روش ویژه با استفاده از یک دستگاه نظیف کننده ۵به عنوان وسیله نمونه‌گیری برای نگهداری کروم (VI) در طول روش نمونه‌برداری مطرح نمودند. ذرات ریز هوایی در یک مکان بسته برای این دستگاه نمونه برداری شده است و نتایج اولیه روی مقدار کرومیوم (VI) در بخار جمع شده حاصل از دستگاه ارائه شده است. در این روش محلول دستگاه تصفیه که عبارت است از محلول بافر _TRIS، ۱/۰ مول بر لیتر نسبت به یک pH کمی قلیایی۶/۸ برای کاهش پتانسیل اکسایشی کروم (VI) و برای اجتناب از اکسایش احتمالی کروم (VI) برای مثال به وسیله اکسیژن (یا اوزن در غلظت‌های محدود) تنظیم شد. بعد از نمونه‌گیری، کروم (VI) روی یک مواد تبادل آنیونی پیش تغلیظ شده و با محلول آبی سدیم پر‌کلرات ۶/۰ مول بر لیتر شسته شد. بعد از شست و شو، یک کمپلکس انتخابی – گونه، کروم (VI) با دی فنیل کربازید آماده شد و در n- هگزانول استخراج گردید و با اسپکتروفتومتری مرئی- ماوراء بنفش تعیین کمی شدند. یک حد تشخیص ۹/۰ نانوگرم بر متر مکعب برای کروم(VI) در آئرسول‌های محیطی با این روش به دست آمده است ]۶۵[.
در سال، ۲۰۰۵ برمر نتو ۱و همکارانش روش رایج ۱و۵ – دی فنیل کربازید در تعیین کرومیوم مدفوع انسان و حیوان به عنوان یک هدف بیولوژیکی گزارش نمودند. فاکتورهایی مانند بازیابی فلز، مقدار نمونه، مقدار و مرتبه اسیدهای اکسیدانت گوارشی استفاده شده، دمای گوارش، زمان گوارش، کمبود کرومیوم به وسیله تبخیر مانند کرومیل کلراید، که برای تبدیل کرومیوم (III) به کرومیوم (VI) توانسته مزاحمت ایجاد کند، آزمایش شد. به هر حال تداخل این فاکتورها از روی آمار تعیین نشد. در روش تنظیم شده نمونه به وسیله مخلوط نیتریک/پرکلریک اسید هضم شده و منجر به اکسایش کرومیوم (III) به کرومیوم (VI) گردید. یک بخش مساوی از استخراج رقیق برای واکنش با ۱و۵ – دی فنیل کربازید به کار برده شد. جذب در ۵۵۰ نانومتر با استفاده از کووت‌های نوری( سینی‌های نوری)۲ به طول یک سانتی متر اندازه‌گیری شد. پتاسیم دی‌کرومات به عنوان یک ماده استاندارد برای به دست آوردن محدوده نمودار استاندارد mg.mL^(-1) 5/2 – 25/ 0از اکسید کروم به دست آمد ]۶۶[.
در سال ۲۰۰۵، ستویانو ۳و همکارانش اثر کاتالیتیکی کروم (III) و کروم (VI) بر اکسایش سولفانیک اسید به وسیله هیدروژن پروکسید را بررسی نمودند. واکنش اسپکتروفتومتری با اندازه‌گیری جذب محصول واکنش در ۳۶۰ نانومتر انجام شد. تحت شرایط بهینه دو نمودار کالیبراسیون برای کروم (III) و برای کروم (VI) با استفاده از روش زمان ثابت۴ به ترتیب با حد تشخیص ۹/۴ و ۸/۳ نانوگرم بر میلی لیتر به دست آمد. در شرایط واکنش، کروم (VI) کاهش یافته وکروم (III) به یک حالت اکسایش میانی اکسید می‌شود. در این بررسی عمل کاتالیتیکی کرومیوم به علت تشکیل یک کمپلکس فعال بین اکسیدانت (هیدروژن پراکسید)، کاتالیست و جزء مورد عمل می‌باشد. تأثیر پارامترهایی واکنش اسیدیته، دما و غلظت واکنشگر بر سرعت واکنش در حضور و غیاب کروم (VI) برای برقرار کردن شرایط واکنش بهینه بررسی شده است. بیشتر جزء مورد عمل‌های استفاده شده ترکیبات آلی آمین‌های آروماتیک، فنول‌ها و مشتقات آنها هستند ]۶۷[.
در سال ۲۰۰۷، آنتیکو ۵و همکارانش حسگر نوری انتخاب پذیر برای بررسی کرومیوم (VI) در آب‌های آلوده مطرح نمودند. غشای اپتود با تثبیت Aliquat _ 336 به عنوان یک یونوفر و یک کرومویونفر (‘۴و’۵ دی برمو فلورسین اکتا دسی استر) در یک بافت پلی وینیل کلراید حاوی ارتو- نیتروفنیل اکتیل اتر به عنوان یک نرم‌کننده ساخته شد. یونوفر برای استخراج گونه‌های آنیونی به وسیله یک مکانیسم تبادل یونی به کار گرفته شد. همچنین یک شناساگر pH با بار منفی در اپتود غشایی تثبیت شده است. پاسخ غشا نسبت به کروم با هم‌استخراجی ۶از گونه‌های هدف و یونهای هیدروژن در توده غشا نشان داده شده است. بازده تغییرات جذب وسیع می‌باشد که توانسته به آسانی در محدوده طیف مرئی اندازه‌گیری شود. غشای اپتود یک پاسخ برگشت پذیر در محدوده غلظت ۵-۱۰×۱/۱ – ۳-۱۰×۱ مولار نشان می‌دهد و بیشترین انتخاب‌پذیری درباره یونHCro_4^(-1) و آنیونهای دیگر با ترتیب زیر می باشد.
HCrO_4^- SCN^- ~ CLO4 NO3 ~ I ~ NO2 ” H2PO4~ CL ~ SO4
پارامترهای گوناگون که بر پاسخ اپتودها تأثیر دارند مانند طبیعت نرم‌کننده و پلیمر، ترکیب غشا، سرعت جریان و محدوده pH کاری بررسی شده است ]۱۳[.
در سال ۲۰۰۹، لازو ۱اندازه‌گیری اسپکتروفتومتری کروم (VI) با استفاده از ۱و۵ – دی فنیل کربازید گزارش نمود. در این بررسی پیشرفت و کاربرد گونه‌شناسی کروم (VI) در یک محیط آلوده و محیط زیست دریایی کاوش می‌شود. معرف‌های شستشو متفاوت مانند سدیم هیدروکسید و سدیم کربنات و فسفریک اسید برای جداسازی کروم (VI) از نمونه‌های رسوبی و کف به استفاده شده است. غلظت کروم کل با تکنیک ۲AASF آنالیز شد. ثابت کروم (VI) در نمونه‌های کف و آب سطحی در محدوده مکان آلوده خیلی بالا بود بیش تر از ۹۰ درصد کروم کل متعلق به فرم محلول می‌باشد و فقط ۲- ۱۰ درصد آن به فرم پیوندی با کف تعلق دارد. ثابت کروم (VI) در نمونه آب شور و نمونه رسوب با حد‌های نرمال نتیجه شد. فقط ۱۳- ۱۱ درصد کروم کل به فرم محلول و بیشتر آن ۸۸۹ – ۸۷ درصد به فرم پیوندی متعلق است. به علت رفتار سمی کروم (VI)، پتاسیم دی‌کرومات مکان آلوده به عنوان هدف تحت برنامه محیط زیست سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت ]۴۶[.
در سال ۲۰۱۲، یولوسوی ۳و همکارانش روشی مبنی بر اندازه‌گیری همزمان گونه‌های کرومیوم غیرآلی حل شده در آبهای طبیعی و هرز به وسیله سورفاکتانت حساس شده تحریک کننده اسپکتروفتومتری سنیتیکی مطرح نمودند. این روش مبنی بر اثرکاتالیتیکی کلستین آبی ۴(CB^+) با هیدروژن پراکسید در حضور ‘۲و’۲- بی پیریدیل به عنوان ماده فعالساز و کتیل پیریدینیوم کلراید به عنوان افزایش دهنده حساسیت در ۵/۶ pH= می‌باشد. واکنش طیف نور‌ سنجی با اندازه‌گیری جذب رنگ شناساگر در ۶۴۵ نانومتر بازبینی شد. محدوده خطی، انحراف استاندارد نسبی، حد تشخیص و همچنین انتخاب‌پذیری بررسی شد و با افزایش یک بافت پوششی مناسب تسهیل گردید. در این بررسیCB^+ به عنوان عامل کروموژنیک با کاراکتر کاهنده مخصوصا به علت گروه اکسازین شامل هترو – نیتروژن و اتمهای اکسیژن و گروه‌های هیدروکسیل متصل به فلز، پراکسید هیدروژنبه عنوان اکسیدانت، کروم(VI) به عنوان کاتالیست با کاراکتر اکسنده به کار برد شد. CB^+ به عنوان شناساگر رنگی شامل یک گروه کاهنده، گروه اکسازین و گروه فنولیک -OH در pH مربوط به واکنشهای انتقال الکترون شرکت می‌کند]۱۵[.
در سال ۲۰۱۲، جوزمان مر ۵و همکارانش اندازه‌گیری کرومیوم (VI) در نمونه‌های رنگی با استفاده از یک اپتود غشایی همراه با یک سیستم تزریق جریان چند سرنگی ۶(MSFIA) با روش استخراج قلیایی بررسی نمودند. تشخیص مبنی بر رنگ به دست آمده از واکنش کروم با ۱و۵ – دی فنیل کربازید به عنوان عامل اشتقاقی در حضور سولفوریک اسید می باشد. محصول اکسایش – کاهش روی یک اپتود غشایی پلی (استیرن- دی وینیل بنزن) به عنوان فاز جامد تثبیت شد. آنالیت موجود در نمونه به طور مستقیم در سطح صفحه با اندازه‌گیری شدت نور فرعی بازتاب شده با استفاده از یک فیبر نوری دو شاخه در۵۴۰ نانومتر به صورت کمی تعیین گردید. نتیجه تشکیل کمپلکس قرمز- بنفش، Cr(III) -DPCO است. این روش استخراج مبنی بر استفاده از یک محلول ۵/۷ درصد سدیم بی‌کربنات و ۵ درصد سدیم هیدروکسید در ۹۰ درجه سانتی‌گراد برای ۳۰ دقیقه می‌باشد. تحت شرایط بهینه محدوده از ۹۹ به ۱۰۱ درصد بهبود یافت] ۴۵[.
در سال ۲۰۱۳، آناگانو ۱و همکارانش روشی مبنی بر استاندارد‌سازی دی فنیل کربازید به عنوان شناساگر و یک فاکتور پیچیدگی در شناسایی کرومیوم (VI) گزارش نمودند. روش رنگ سنجی یک تکنیک تجزیه ای با کارآیی بالا برای شناسایی یون فلزی کروم (VI) در محلول می‌باشد. در نتیجه برای اندازه‌گیری دقیق کروم (VI) در محلول نیاز به شناساگر ۱و۵ – دی فنیل کربازید (DPC) می باشد. برای ایجاد بهترین شرایط ۱و۵ – دی فنیل کربازید به عنوان یک عامل کمپلکس دهنده پیچیده برای اندازه گیری کروم (VI) به کار می‌رود. اندازه‌گیری‌ها با تکنیک اسپکتروفتومتری مرئی- ماوراء بنفش انجام شدند. نمودار‌های کالیبراسیون با نتایج رضایت بخش و اعتماد ۹۵ درصد رسم شدند. تغییرات باتوکرومیک۲ کم و یک ارتباط خوب نشان داده شد ]۴۹[.
در سال۲۰۱۳، الباگرمی ۳و همکارانش روشی برای اندازه‌گیری اسپکتروفتومتری کرومیوم (VI) بعد از استخراج کمپلکس سه تایی با آمونیوم پیرولیدین دی تایو کربامات۴ (APDC) به عنوان عامل کیلیت ساز در مخلوط نفتالن – بی فنیل ذوب شده بررسی نمودند. کمپلکسCr-?(PDC)?_3 در یک محلول نیتریک اسید به طور کمی از مخلوط نفتالن – بی فنیل در حدود ۷۰ درجه سانتی گراد استخراج شد. کمپلکس های دی تایو کربامات بیشتر در محلول های اسیدی پایدارند. فاز آلی در متیل ایزو بوتیل کتون قابلیت حل شدن دارد. اثر متغییرهای مختلف مانند غلظت اسید، مخلوط (نفتالن – بای فنیل)، زمان تکان دهنده (ارتعاش)، یون‌های خارجی، و غلظت APDC بررسی شد ]۶۸[.
در سال ۲۰۱۳، ستنچوا ۵و همکارانش روشی مبنی بر اندازه‌گیری اسپکتروفتومتری مقدار کروم‌(VI) در سیمان تجاری همراه با ارزیابی شرایط بهینه برای آنالیز کروم‌(VI) مطرح نمودند. تحلیل‌ها نشان دادند که ۷ از ۱۰ سیمان مورد بررسی، مقدارppm 2 را برای کرومیوم محلول در آب در سیمان موجود بر طبق استاندارد گزارش شده تامین می‌کنند. در این بررسی کرومیوم(VI) با استفاده از روش اسپکتروفتومتری دی فنیل کربازید تجزیه و تحلیل می‌شود. نتایج طیف جذبی، حداکثر نقطه اوج جذب ترکیب کرمیوم‌(VI) در ۷/۵۳۸ نانومتر می‌باشد. پارامترهایی مانند زمان استخراج در رابطه با

  پایان نامه با کلمات کلیدینانولوله، کربنی، دیواره
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید