دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه ای از متن پایان نامه :

برایدستیابیبهمقاومتبالادربتناستفادهازپوزولانهاامریبدیهیمیباشد.دودهسیلیسیامیکروسیلیسمادهپوزولانیقویاست.فعالیتپوزولانهابرحسبمقدارسیلیس (Sio2) سنجیدهمیشود. دودهسیلسیحدود۸۸درصدسیلسدارد.ازطرفیپوزولانهرچهنرمترباشد،فعالتراست.دودهسیلیسیتقریبا۱۰۰برابرریزترازسیماناست.درکورههایذوبآهنیکیازمواداولیهآلیاژیبهنامفروسیلیساست.برایتولید فروسیلیسبررویسیلیسذغالککیاچوبمیریزندودردوطرفاینانباشتهدوالکترودبهقطر۲۰تا۳۰ سانتیمتروارتفاع۱ تا ۵/۱ مترازجنسآهنقرارمیدهند.بهالکترودهابرقچندهزارولتوصلمیشود. باایجادقوسالکتریکیبیندوالکترودمقداریآهنسیلیسترکیبمیشودوفروسیلیستشکیلمیدهد.دودهحاصلازاینفرآینددودهسیلیسیاست.مدتهابرایجلوگیریازآلودگیمحیطزیستحاصلازدودهسیلیسی،فیلترهاییدردهانهدودکشهاقرارمیدادندوبعدازجمعآوریدودهآنرادردریادفنمیکردندتا اینکهخواصفوقالعادهدودهسیلیسیبهعنوانپوزولانکشفشد. درگذشتهفروسیلیسبرایتولیدفولادازکشورنروژوارد میشد. درحالحاضردر(ازنا) نزدیکخرمآبادو (سمنان)فروسیلیسودرنتیجهدودهسیلیسیتولیدمیشود. دودهسیلیسیدونقشعمده رادربتنبهعهدهدارد :

 

۱- پرکنندگی

مقاومت کششی، افزایش مقاومت پیوستگی با فولاد، حرارت زایی، رفتار پوزولانی میکروسیلیس، کاهش تخلخل و افزایش چسبندگی و نیز آب افتادگی کمتر نام برد[۴۹] و[۵۰].

۲-۱۱-۶٫ خاکستر بادی

خاکستر بادی به صورت بسیار گسترده و در سالهای طولانی در بتن مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. متأسفانه خاکستر بادی نسبت به میکروسیلیس، هم در خواص شیمیایی و هم در خواص فیزیکی، بسیارمتغیرتر می باشد. هر نوع از خاکستر بادی که در بتن های معمولی خوب اقدام کند در بتنهای با مقاومت بالا نیز عملکرد مناسبی دارد. با خاکستر بادی می توان بتن با مقاومت فشاری تا حدود ۷۰ مگاپاسکال را ساخت. البته گزارشهای کمی هم در ارتباط با رسیدن به مقاومت حدود ۹۸ مگاپاسکال در بتنهای دارای خاکستر بادی هست. برای رسیدن به مقاومت های بالاتر باید به همراه خاکستر بادی از میکروسیلیس بهره گیری کرد. اگر چه این کار در گذشته مرسوم نبود عموماً مقدار خاکستر بادی مصرفی در بتنهای با مقاومت بالا حدود ۱۵ درصد مقدار سیمان می باشد. به خاطر اینکه حتی محصولات یک کارخانه تولید خاکستر بادی تغییرات

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

  پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی ...

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: