دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد رشته عمران: آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

دانههایلیکامیتوانندبهعنوانیکیازموادپرکنندهدربیوفیلترهامورداستفادهقرارگیرند.بازدهاینروشفیلتراسیون،ازدیگرروشهابالاترمی باشد[۲۱].

۲-۸٫ انواع بتن سبک بر اساس مصالح مصرفی

۲-۸-۱٫ بتن لیکا

بتنلیکاازمخلوطکردندانههایلیکاباسیمانوآببهدستمیآید. دوغاب سیمان اقدام به هم چسباندن دانه ها به یکدیگر و ایجاد پیوستگی در دانه های لیکا را انجام می دهد.افزایشماسه , بافتبتنراپیوستهترکردهوتخلخلآنراکاهشمیدهد.بااینعملحجمهوایبتنکاهشواستحکامساختاربتنافزایشمییابد.ایننوعبتن،بتننیمهسبکنامیدهمیشود.مصرف لیکا ضمن کاهش وزن فضایی بتن، هدایت حرارتی را نیز فوق العاده کاهش می دهد. بتن لیکا با وزن فضایی بین ۹۰۰ تا ۱۸۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب دارای مقاومت بسیار عالی می باشد. بطور نمونه بتن لیکایی که به صورت مکعب ۱۵ × ۱۵× ۱۵ سانتیمتر با وزن فضایی ۱۵۰۰ کیلو گرم بر متر مکعب (وزن خشک) در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ایران تحت آزمایش مقاومت فشاری قرار گرفت، مقاومت ۲۸ روزه به ۲۰۸ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بالغ گردید[۴۰].

۲-۸-۲٫ بتنسبکگازى

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

اینبتنازطریقاختلاطوپختمواداولیهایچونماسهسیلیسی،آهک،سیمان،پودرآلومینیوموآبتولیدمیشودرنگسفید , دارایوزنمخصوصیدرحدود Kg/m3 600  ومقاومت فشاری۳۰تا۳۵کیلوگرمبرسانتیمترمربعمیباشد.بتن سبکگازی، ازمقاومتمناسبیدربرابرآتشسوزیوانتقالحرارتوصوتبرخورداراست. یکیدیگرازویژگیهایمهمبتنگازیموردمصرفقرارگرفتنضایعاتآنبهعنوانپوکهمیباشد، درحالیکهضایعاتزیادآجرعملاًبدونمصرفمیماند.عایقبودنبتنسبکگازیدربرابرگرماوسرما، علاوهبرصرفهجوییچشمگیردرفضایتأسیساتیوسطححرارتی-برودتی،موجبکاهشدرمصرفانرژیلازمبرایسرمایشوگرمایشساختماندرآیندهخواهدشد[۲۰].

 


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: