دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد رشته عمران با موضوع: شناسایی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه ای از متن پایان نامه :

قابل ملاحظه ای دارند، کنترل کیفیت در کارگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این موضوع شامل آزمایش بلین جهت تعیین سطح مخصوص و ترکیبات شیمیایی این ماده (به ویژه Al2O3، SiO2، CaO، Fe2O3و قلیایی ها و سولفاتها و کربن) می گردد و مانند میکروسیلیس لازم می باشد که درجه کریستاله بودن آن را کنترل کرد. هر قدر خاکستر بادی بیشتر بصورت بافت شیشه ای باشد بهتر می باشد[۲۶].

 

۲-۱۲٫ روانکنندههاوفوقروانکنندهها:

اینافزودنیهابهسهمنظوربکارمیروند: ۱-رسیدنبهمقاومتیبالاتر،نسبتبهبتنبدونافزودنی،باکاهشنسبتآببهسیمانویککارآییثابت. ۲-رسیدن بهیککارآییمشخصباکاهشسیمانمصرفیونتیجتاًکاهشحرارتهیدراتاسیوندرتودهبتن. ۳- افزایشکارآییوبنابراینسادگیبتنریزیدرقالبهایباآرماتورانبوهوموقعیتهایغیرقابلدسترسی.افزودنیهایروانکنندهباایجادپراکندگیسیماندرمخلوطبتن،ضمنایجادسطوحبیشتردرتماسباآب،باعثهیدراتاسیونبهترسیمانمیشوندوبهایندلیلدردرازمدتمقاومتاینبتنازبتنیکهباهمیننسبتآببهسیمانونوع دانه بندی دانه های لیکا و مقدار مصرف آنها تأثیر تعیین کننده ای در وزن مخصوص و مقاومت فشاری بتن دارند، به طوری که هرچه دانه ها ریزتر و یا مقدار آن کمتر باشد وزن مخصوص و مقاومت فشاری بالاتری بدست می آید. دانه های لیکا به علت سبکی، تمایل به جدا شدن از سایر اجزاء مخلوط بتن را دارند و هر چه اسلامپ بتن بیشتر باشد امکان جدایش بیشتر خواهد گردید. برای رفع این مورد می توان از میکروسیلیس همراه با فوق روان کننده مناسب بهره گیری کرد و دوام بتن را نیز افزایش داد[۵۲]. بهره گیری از دانه های خیلی درشت سبک وزن در بتن سبک سبب می گردد بتن تا حدی به علت مقاومت کمتر این مصالح وتا حدی نیز در نتیجه سست شدن زمینه دور مصالح ضعیف گردد، بنابراین باید حداکثر اندازه دانه ها به ۲۵ میلیمتر محدود گردد[۱۵].

۲-۱۵- مسائل اجرائی بتن سبکدانه سازه ای

بسیاری از اصول اجرائی حاکم بر بتن ریزیهای معمولی در بتن ریزی با بتن سبــکدانه سازه ای کماکان از اهمیت برخوردار می باشد. مسلماً در بتن های غیر سازه ای و سبکدانه بسیاری از نکات مورد نظر نمیتواند با اهمیت تلقی گردد و عدم رعایت برخی قواعد تا آنجا که به وزن مخصوص بتن ریخته شده لطمه نزند و آنرا بالا نبرد با اهمیت تلقـــی نمیشـــود.

  پایان نامه ارشد رشته عمران: آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars