یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو به صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان ۹۵% و نقطه ذوب oC 180حاصل شد (شمای۲-۸).
طیف ۱HNMR این ترکیب در حلال CDCl3 شامل یک تک خطی درppm 55/9 =δ برای یک پروتون آروماتیک حلقه پیرازینی، یک تک خطی پهن در ppm 24/9 =δ برای یک پروتون آروماتیک، یک دوخطی پهن درppm 54/8 =δ با Hz 6/7J= برای یک پروتون آروماتیک، یک دو خطی در ppm 49/8 =δ با Hz8J= برای دو پروتون آروماتیک، یک دوخطی در ppm 86/7 =δ باHz 8 J= برای دو پروتون آروماتیک، یک دوخطی ppm 73/7 =δ با Hz 6/7J= برای سه پروتون آروماتیک، یک سه خطی در ppm 53/7=δ با Hz 2/7 J= برای دو هیدروژن آروماتیک و یک دو خطی در ppm 45/7=δ با Hz 2/7 = Jبرای یک هیدروژن آروماتیک می‌باشد.
طیف FT-IR باند جذبی کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-13055، باند جذبی پیوند C=C آروماتیک و باند جذبی C=N را در محدودهی cm-11563و cm-11453و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1 842 نشان می دهد.
سنتز مشتقات ۵-آریل پیرازین-۲و۳-دی کربونیتریل
سنتز ۵-فنیل پیرازین-۳،۲–دی کربونیتریل
این ترکیب از واکنش فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینو مالونیتریل به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو ، به صورت ماده جامد زرد رنگ با نقطه ذوب oC158 و با راندمان %۸۷ حاصل شد (شمای ۲-۹).
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را در cm-1 1598 و cm-11434، باند جذبی مربوط به حلقه تک استخلاف را در cm-1 690 ، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-1 3066 و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1766 ، باندجذبی مربوط به گروه CN را در cm-12238 نشان می‌دهد.
سنتز ۵-( ۴-کلروفنیل) پیرازین-۳،۲–دی کربونیتریل
این ترکیب از واکنش ۴-کلرو فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینو مالونیتریل به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو ، به صورت ماده جامد زرد رنگ با نقطه ذوب oC190 و راندمان %۸۹ حاصل شد (شمای ۲-۱۰).
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را در cm-1 1592 و cm-11435، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm-1843 ، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-1 3097 و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1780، باند جذبی مربوط به گروه CN را در cm-1 2238 نشان می‌دهد.
سنتز ۵-( ۴-متوکسی فنیل) پیرازین-۳،۲–دی کربونیتریل
این ترکیب از واکنش ۴-متوکسی فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینو مالونیتریل به نسبت مولی یکسان درحلالEtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو ، به صورت ماده جامد کرم رنگ با نقطه ذوب oC163 و راندمان %۸۸ حاصل شد (شمای ۲-۱۱).
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را درcm-1 1602 و cm-11432، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm-1822 ، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-1 3105 و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1730، باندجذبی مربوط به گروه CN را در cm-1 2238 نشان می‌دهد.
سنتز۵-(]۱و۱ّ- بای فنیل[۴-ایل)- پیرازین-۳،۲–دی کربونیتریل
این ترکیب از واکنش ۴-فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینو مالو نیتریل به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH⁄H2O تحت شرایط مایکروویو به صورت بلورهای زرد رنگ با راندمان ۷۲% ونقطه ذوب oC 137 حاصل شد(شمای۲-۱۲).
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را در cm-1 1605 و cm-11436 ، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm-1844 ، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-1 2924 و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1772 ، باندجذبی مربوط به گروه های CN را در cm-12237 نشان می‌دهد.
سنتز ۳-(۴-برومو فنیل) پیریدو]۲و۳- [b پیرازین
این ترکیب از واکنش ۴-برومو فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینو پیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو ، به صورت ماده جامد زرد رنگ با نقطه ذوب oC185 و راندمان %۹۲ حاصل شد (شمای ۲-۱۳).
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را در cm-11586 و cm-11479، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm-1 840 ، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-1 3060 و مربوط به خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1 788 نشان می دهد.
سنتز۲-آریل کینوکسالینها
این دسته از ترکیبات طی واکنش آریل گلی اکسالها با مشتقات ۱ و۲-دی آمینوبنزن در حلال اتانول وآب تحت شرایط مایکروویو حاصل میشوند.
مکانیسم کلی واکنش مشتقات های حاصل به قرار زیر می باشد:
سنتز ۲-فنیل کینوکسالی
از واکنش فنیل گلی اکسال با اورتوفنیلن دی آمین در حلال اتانول و آب تحت شرایط مایکروویو تنها یک ایزومر به صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان ۹۲% و نقطه ذوب oC 153 بعنوان محصول تراکمی تولید کرد. (شمای۲-۱۴)
طیف FT-IR باند جذبی کششی نا متقارن هیدروژن آروماتیک در cm-13060، باند جذبی C=C آروماتیک و باند جذبی C=N در محدودهی cm-11542 و cm-11417 و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1767 نشان می دهد.
سنتز۲-(۴-نیتروفنیل) کینوکسالین
از واکنش ۴-نیترو فنیل گلی اکسال با اورتوفنیلن دی آمین در حلال اتانول و آب تحت شرایط مایکروویو تنها یک ایزومربه صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان ۸۹% و نقطه ذوب oC184 بعنوان محصول تراکمی تولید کرد. (شمای۲-۱۵)
طیف FT-IR باند جذبی کششی نا متقارن هیدروژن آروماتیک در cm-12924، باند جذبی C=C آروماتیک و باند جذبی C=N در محدودهی cm-11598 و cm-11486، باند جذبی C-NO2در cm-1 1343 و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1762 نشان می دهد.
سنتز۲-(۴-فلوئوروفنیل) کینوکسالین
از واکنش۴-فلوئورو فنیل گلی اکسال با اورتوفنیلن دی آمین در حلال اتانول و آب تحت شرایط مایکروویو تنها یک ایزومربه صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان ۹۶ % و نقطه ذوب oC112 بعنوان محصول تراکمی تولید کرد. (شمای۲-۱۶)
طیف FT-IR باند جذبی کششی نا متقارن هیدروژن آروماتیک در cm-12926، باند جذبی C=C آروماتیک و باند جذبی C=N در محدودهی cm-11602 و cm-11423، باند جذبی C-F در cm-11229 و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1756 نشان می دهد.
سنتز۲-(۳-متوکسی فنیل) کینوکسالین
از واکنش۳-متوکسی فنیل گلی اکسال با اورتوفنیلن دی آمین در حلال اتانول و آب تحت شرایط مایکروویو تنها یک ایزومربه صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان ۷۵% و نقطه ذوب oC 74 بعنوان محصول تراکمی تولید کرد. (شمای۲-۱۷)
طیف FT-IR باند جذبی کششی نا متقارن هیدروژن آروماتیک در cm-12935، باند جذبی C=C آروماتیک و باند جذبی C=N در محدودهی cm-11605 و cm-11430، باند جذبی C-O اتری در cm-11250و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1754 نشان می دهد.
سنتز۲-(]۱و۱ّ- بای فنیل[۴-ایل)-کینوکسالین
از واکنش۴-فنیل گلی اکسال با اورتوفنیلن دی آمین در حلال اتانول و آب تحت شرایط مایکروویو تنها یک ایزومربه صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان ۷۸% و نقطه ذوب oC 103 بعنوان محصول تراکمی تولید کرد. (شمای۲-۱۸)
طیف FT-IR باند جذبی کششی نا متقارن هیدروژن آروماتیک در cm-12925، باند جذبی C=C آروماتیک و باند جذبی C=N در محدودهی cm-11605 و cm-11420و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1766 نشان می دهد.
سنتز۲-متوکسی-۴-(کینوکسالین-۲-ایل) فنل
از واکنش ۳-متوکسی-۴-هیدروکسی فنیل گلی اکسال با ارتو-فنیلن دی آمین در حلال اتانول و آب تحت شرایط مایکروویو تنها یک ایزومربه صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان ۹۵% و نقطه ذوب oC133 بعنوان محصول تراکمی تولید کرد. (شمای۲-۱۹)
طیف FT-IR باند جذبی کششی نا متقارن هیدروژن آروماتیک در cm-12924، باند جذبی C=C آروماتیک و باند جذبی C=N در محدودهی cm-11520 و cm-11431، باند جذبی C-O اتری در cm-11250و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1766 نشان می دهد.
سنتز۲-(۳و۴-دی متوکسی فنیل)کینوکسالین
از واکنش ۳و۴-دی متوکسی فنیل گلی اکسال با اورتوفنیلن دی آمین در حلال اتانول و آب تحت شرایط مایکروویو تنها یک ایزومربه صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان ۹۴% و نقطه ذوب oC100بعنوان محصول تراکمی تولید کرد. (شمای۲-۲۰)
طیف IR-FT این ترکیب نیز پیک C-H کششی در cm-12925 وکربنهای C=N را در cm-1 1518 نشان میدهد..
سنتز۲-آریل ۶-نیتروکینوکسالینها
سنتز مشتقات گوناگون ۲-آریل-۶-نیتروکینوکسالین ها را میتوان با شمای کلی زیر بیان کرد که حاصل واکنش تراکمی تک ظرفی بین۴-نیترو-۱و۲-دی آمینو بنزن با آریل گلی اکسال تهیه شده به روش زیر می‌باشد.
باید توجه داشت که در این واکنش تراکمی نیز عامل کربونیل آلدئید با گروه آمینو فعال (۳-آمینو) و عامل کربونیل کتونی با گروه آمینو غیر فعال در حال رزونانس با گروه نیترو (۴-آمینو) وارد واکنش می گردد.
سنتز ۲-(۴-فلوئوروفنیل)-۶-نیترو کینوکسالین
از واکنش ۴-فلوئورو فنیل گلی اکسال با ۴-نیترو-۱و۲ دی آمینو بنزن در حلال اتانول و آب تحت شرایط مایکروویو تنها یک ایزومربه صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان ۹۳ % نقطه ذوب oC111 بعنوان محصول تراکمی تولید کرد. (شمای۲-۲۱)
طیف IR-FT این ترکیب نیز پیک C-H کششی در ۱cm-2925 و کربنهایC=N در ۱۵۹۹ cm-1 و پیوند C-Cl رادر cm-1 838 نشان میدهد.
سنتز۲-(۳و۴-دی متوکسی فنیل)-۶-نیتروکینوکسالین
از واکنش ۳و۴-دی متوکسی فنیل گلی اکسال با ۴-نیترو-۱و۲ دی آمینو بنزن در حلال اتانول و آب تحت شرایط مایکروویو تنها یک ایزومربه صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان ۹۷ % نقطه ذوب oC 176بعنوان بعنوان محصول تراکمی تولید کرد. (شمای۲-۲۲)
طیف FT-IR باند جذبی کششی نا متقارن هیدروژن آروماتیک در cm-12927، باند جذبی C=N در محدودهی cm-11550، باند جذبی C-NO2در cm-1 1342 و cm-1 1520باند جذبی C-O اتری را در cm-1 1022نشان می دهد.
سنتز۲-(۴بروموفنیل)-۶-نیتروکینوکسالین
از واکنش ۴-برومو فنیل گلی اکسال با ۴-نیترو-۱و۲ دی آمینوبنزن در حلال اتانول و آب تحت شرایط مایکروویو تنها یک ایزومربه صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان ۹۵% نقطه ذوب oC 281بعنوان محصول تراکمی تولید کرد. (شمای۲-۲۳)
طیف FT-IR باند جذبی کششی نا متقارن هیدروژن آروماتیک در cm-13053، باند جذبی C=N در محدودهی cm-11588، باند جذبی C-NO2در cm-1 1345 و cm-1 1522باند جذبی C-Br را در cm-1 1076 نشان می دهد.
نتیجه‌گیری
با توجه به اهمیت حلقههای پیریدو پیرازینی و پیرازین دی ‌کربونیتریل و کینوکسالینی در ترکیبات طبیعی و همچنین خواص دارویی این ترکیبات، یک روش مناسب و کارآمد و در عین حال ساده برای سنتز ترکیبات پیریدو پیرازین و پیرازین دی‌کربونیتریل در این بخش از پایان نامه گزارش می‌شود. در این روش سنتزی مشتقات استوفنون طی چهار واکنش متفاوت دو مرحله‌ای به مشتقات هتروسیکلی ۳-آریل پیریدو ]۲و۳-b] پیرازین ‌ها و مشتقات ۵-آریل پیرازین-۳،۲–دی کربونیتریل و ۲-آریل کینوکسالین ها و ۲-آریل ۶-نیترو کینوکسالین ها تبدیل می شوند. مرحله اول شامل اکسایش مشتقات استوفنون با استفاده از اکسیدان ۲SeO به آریل گلی اکسال مربوطه می باشد که در مرحلهی بعد در واکنش با ۲و۳-دی آمینو

  منابع مقاله دربارهحمل و نقل، استان مازندران
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید