ش شده شامل فعالیت های آنتی باکتریایی، ضد قارچی، ضد ویروسی، ضد مالاریا، ضد سرطان، ضد استرس و … بوده است.در زیر مثال هایی در این مورد آورده شده است.
فعالیت آنتی باکتریایی:
اکسا دیازول ها، پیرازین آمید، پیریدازینو و تیازول ایدینون، کینوکسالین های کاملا مستندی هستند. در سال ۲۰۰۴ ترکیباتی ازاکسا دیازول کینوکسالین ها (۷۳) تهیه شده و فعالیت آنتی باکتریایی آنها مورد بررسی قرار گرفت [۴۳]
مشتقات زیادی از ۱و۴-دی-ان-اکسی کینوکسالین در نقش ضد باکتری عمل می کنند. در این بین، ترکیباتی مانند ۲- هیدروکسی متیل-۳-متیل- ۱و۴-دی-ان-اکسی کینوکسالین و ۲و۳-دی متیل- ۱و۴-دی-ان-اکسی کینوکسالین (۷۴) فعالیت زیادی در مقابل باکتری ها از خود نشان می دهند[۴۴]
کاربادوکس (۷۵) ترکیب مهمی بوده و به عنوان ضد باکتری عمل می کند. همچنین کربوکسالدئید (۷۶) فعالیت بسیار عالی در مقابل گسترش بیماری در موش ها از خود نشان داده است.[۴۵و۴۶]
در سال ۲۰۰۴، سری جدید از مشتقات ۲- آلکیل کربونیل و ۲- بنزیل-۳- تری فلوئورومتیل کینوکسالین ۱و۴-دی- ان- اکسید(۷۷) سنتز و به عنوان عامل بازدارنده رشد تومورهای سرطان سینه معرفی شد. طبق بررسی های انجام شده، ترکیبات (۷۷) فعالیت ضد باکتریایی زیادی داشته و تمامی این مطالعات برای جلوگیری از رشد سلول انجام گرفته است.[۴۷]
فعالیت های ضد سرطانی کینوکسالین ها:
درسال ۲۰۰۷، مشتقات جدیدی سنتز شده و برروی سلول های سرطانی انسان مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج بدست آمده نشان داد، ترکیبات (۷۸) فعالیت های ضد سرطانی در مقابل سلول های کلونی و ترکیبات (۷۹) فعالیت زیادی در مقابل تمام سلول سرطانی از خود نشان می دهند.[۴۸]
فصل دوم
بحث و بررسی
فصل دوم: بحث و بررسی
روش ها ی تهیه آریل گلی اکسال‌ ها
روشهای متفاوتی برای سنتز آریل گلی اکسال وجود دارد، فنیل گلی اکسال اولین بار از تجزیه گرمایی فنیل گلی اکسال- اکسیم بوسیله مشتقات سولفیت بدست آمد. .[۴۹]
شارما و چاندلیا [۵۰] اکسید شدن استوفنون بوسیله اسید نیتریک محلول در آب (HNO3(aq) ) در حضور SeO2 به عنوان یک کاتالیزور گزینشی، را گزارش کردند.
فلودی و همکارانش[۵۱] سنتز آریل گلی اکسال بوسیله واکنش استوفنون با هیدروژن برماید محلول در آب ( HBr(aq) ) در دی متیل سولفوکسید (DMSO) بیان کردند.
از واکنش متیل بنزوات ها با KHCH2S(O)CH3ابتدا ترکیب ArC(O)CH(SCH3)(OH)تولید میشود سپس با اکسیداسیون بوسیله Cu (OAc)2 آریل گلی اکسال سنتز میشود. [۵۲]
یک روش مناسب دیگر برای تهیه آریل گلی اکسال، شامل اکسیداسیون فنیل برمایدها با دی متیل سولفوکسید (DMSO) در دمای اتاق با راندمان %۹۵ -۴۸ میباشد. [۵۳]
از واکنش آریل یا هترو آریل متیل کتون با (PhSe) 2 در مقدار اضافی از (NH4)2S2O8 در متانول و در شریط رفلاکس، آریل گلی اکسال- استال ها با راندمان ۹۵- ۶۰ % سنتزمیشود. [۵۴]
کورنبلام و همکارانش[۵۵] سنتز آریل گلی اکسال را از طریق نیترات استرها با راندمان%۸۶- ۸۲ گزارش کردند. نیترات استرها بوسیله واکنش مشتقات فنیل برماید با نیترات نقره، در استونیتریل بدست میآید ودر ادامه با استفاده از NaOAc در دی متیل سولفوکسید (DMSO ) در دمای اتاق، به آریل گلی اکسال تبدیل میشود.
فنیل گلی اکسال و تعدادی از هترو آریل گلی اکسال ها از قبیل ۲- فوریل- ، ۲- تیونیل- ، ۲- پیریدیل- و ۳- پیریل گلی اکسال ها، به راحتی از اکسیداسیون ترکیبات α- دی آزو کتون ها، بوسیله دی متیل دی اکسیران با راندمان ۱۰۰-۸۵% بدست میآیند. [۵۶]
همچنین آریل گلی اکسال ها بوسیله واکنش فنیل آسیل برمایدها با N,N – دی اتیل هیدروکسیل آمین طی رفلاکس درحلال متانول با راندمان %۹۰-۵۵ بدست میآیند. [۵۷]
یک روش ساده ترجهت تبدیل فنیل آسیل برماید به فنیل گلی اکسال، استفاده از α- پیکولین N – اسید می باشد، که روشی ملایم و غیر اکسایشی است. [۵۸]
پارا دی متیل آمینو فنیل گلی اکسال از طریق هیدرولیز دی اتیل استال های مربوطه قابل تهیه می باشند که بوسیله واکنش P- (Me2N)C6H4Li با دی اتوکسی استیل پی پیریدین [۵۹] بدست میآید.
همچنین بوسیله اکسیداسیون فنیل استیلن با کمپلکس فلز- پراکسید (HMPA)MoO(O2)2 در حضور Hg(OAc)2در DCE در ۰ oC ، یا بوسیله NBS در دی متیل سولفوکسید ( DMSO ) ، فنیل گلی اکسال تولید میشود. [۶۰]
آریل گلی اکسال همی استال بوسیله اکسیداسیون آلکن های انتهایی با استفاده از(NH4)2S2O8 و (PhSe) 2 بعنوان کاتالیزور در حلال آب در دمای oC60 و سپس با خالص سازی با کروماتوگرافی در سیلیکاژل با استفاده از مخلوطی از ۱:۹۹ دی کلرومتان و اتانول شسته میشود. [۶۱]
اکسیداسیون آریل متیل کتون ها به آریل گلی اکسال بوسیله سلنیک اسید( H2SeO3) نیز انجام شده است [۶۲] اما اکسیداسیون آریل متیل کتون ها بوسیله SeO2 که توسط رایلی وهمکارانش [۶۳] انجام شد مهم ترین روش های سنتز آریل گلی اکسال می باشد. وما نیز از این روش برای سنتز گلی اکسال استفاده نمودیم که در ادامه روش کار را به اختصار توضیح داده می شود:
روش کار:
روش کار بدین صورت است که سلنیم دی اکسید (۱/۱۱ گرم، ۱/۰ مول) در مخلوط حلال دیوکسان (۶۰ میلی لیتر) و آب (۲ میلی لیتر) ریخته شده و تا دمای oC 55-50 تا حل شدن کامل SeO2 ضمن حرارت دادن به هم زده شد. سپس مشتق استوفنون (۱/۰ مول) به این محلول اضافه گردید. مخلوط واکنش به مدت چهار ساعت رفلاکس شد. مخلوط واکنش بعد از سرد شدن صاف گردید و زیر صافی به صورت مایع زرد رنگی جمع آوری شد. این مایع حاوی آریل گلی اکسال، آب و دیوکسان می‌باشد که حلال محلول با دستگاه تبخیر در خلا گردان حلال‌زدایی شد، آریل گلی اکسال بصورت مایع ویسکوز زرد رنگ در ته بالن باقی ماند. گلی اکسال با گذشت زمان روغنی شده و پلیمریزه می‌شود و نگهداری آن شرایط ویژه ای را می‌طلبد لذا این مایعات روغنی در حلال آب جوشان نوبلور شده و به ترکیبات آریل گلی اکسال مونو هیدرات به صورت جامدات سفید رنگ پایدار تبدیل شدند.
مکانیسم انجام واکنش به قرار زیر است:
روش کلی سنتز مشتقات آریل پیریدو]۲و۳-[b پیرازین ها:
سنتز مشتقات گوناگون آریل پیریدو]۲و۳-[b پیرازینها را میتوان با شمای کلی زیر بیان کرد که حاصل واکنش تراکمی تک ظرفی بین ۲و۳-دی آمینو پیریدین با آریل گلی اکسال تهیه شده به روش زیر می‌باشد.
واکنش بالا میتواند از مسیر مکانیسمی زیر پیش رود:
جالب توجه است است که گروه ۳-آمینو آزاد فعال با عامل کربونیل آلدئیدی ، گروه ۲-آمینو غیر فعال در حال رزونانس با اتم N پیریدین با عامل کربونیل کتونی وارد واکنش تراکمی می گردد.
سنتز ۳-فنیل پیریدو]۲و۳-[b پیرازین
این ترکیب از واکنش فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینو پیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو ، به صورت ماده جامد قهوه ای رنگ با نقطه ذوب oC 90 و راندمان %۹۳ حاصل شد (شمای ۲-۱).
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را درcm-1 1589 و cm-1 1442، باند جذبی مربوط به حلقه تک استخلاف را در cm-1 686 ، باند جذبی مربوط کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-13052 و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1761 نشان می‌دهد.
سنتز ۳-(۴-نیتروفنیل) پیریدو]۲و۳-[b پیرازین
این ترکیب از واکنش ۴-نیترو فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینو پیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو ، به صورت ماده جامد قهوه ای رنگ با نقطه ذوب oC206 و راندمان %۸۹ حاصل شد (شمای ۲-۲).
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را درcm-1 1600 و cm-1 1483، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm-1 855 ، باند جذبی مربوط به کششی متقارن NO2 را در cm-1 1353 و کششی نامتقارن NO2 را درcm-1 1510، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-13068 و خمشی هیدروژن آروماتیک را درcm-1 787 نشان می‌دهد.
سنتز۳-(۴-کلرو فنیل) پیریدو]۲و۳- [b پیرازین
این ترکیب از واکنش ۴-کلرو فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینو پیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو، به صورت ماده جامد سبز رنگ با نقطه ذوب oC 170 و راندمان %۹۳ حاصل شد (شمای ۲-۳).
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را درcm-1 1593 و cm-1 1479، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm-1 837 ، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را درcm-1 3061 و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1788 نشان می‌دهد.
سنتز ۳-(۴-فلوئور فنیل) پیریدو]۲و۳- [bپیرازین
این ترکیب از واکنش۴-فلوئور فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینوپیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو به صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان ۹۵% و نقطه ذوب oC 143 حاصل شد (شمای۲-۴).
طیف ۱HNMR این ترکیب در حلال CDCl3 شامل یک تک خطی درppm 45/9 =δ برای یک پروتون آروماتیک حلقه پیرازینی، یک تک خطی پهن در ppm 21/9 =δ برای یک پروتون آروماتیک، یک دوخطی درppm 52/8 =δ با Hz4/8J= برای یک پروتون آروماتیک، یک سه خطی پهن در ppm 38/8 =δ با Hz4/8J= برای دو پروتون آروماتیک، یک دوخطی دوخطی در ppm 74/7 =δ باHz 1/8 J1= و Hz 2/4 J2= برای یک پروتون آروماتیک و یک دوخطی ppm 30/7 =δ با Hz 7/8J= برای دو پروتون آروماتیک می‌باشد.
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را درcm-1 1545 و cm-11484، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm-1 840 نشان می‌دهد.
سنتز۳- (۳-متوکسی فنیل) پیریدو]۲و۳- [b پیرازین
این ترکیب از واکنش ۳-متوکسی فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینو پیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو، به صورت ماده جامد قهوه ای رنگ با نقطه ذوب oC 97 و راندمان %۹۲ حاصل شد (شمای ۲-۵).
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را درcm-1 1600 و cm-11465، باند جذبی مربوط به استخلاف متا را در cm-1 793 و cm-1 681 ، باند جذبی مربوط به کششی C-Oرا در cm-11300، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-13050 و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1830 نشان می‌دهد.
سنتز ۳-(۴-متوکسی فنیل) پیریدو]۲و۳- [b پیرازین
این ترکیب از واکنش۴-متوکسی فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینوپیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو بصورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان ۹۳% ونقطه ذوب oC 136 حاصل شد (شمای۲-۶).
طیف FT-IR باند جذبی کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-12924، باند جذبی پیوند C=C آروماتیک و باند جذبی C=N را در محدودهی cm-1 1606و cm-11454، باند جذبی C-O اتری در cm-11254 و cm-11022و باند جذبی مربوط به حلقه ی دو استخلاف پارا را درcm-1840 نشان می دهد.
سنتز۳-(۳و۴-دی متوکسی فنیل) پیریدو]۲و۳- [b پیرازین
این ترکیب از واکنش۳و۴-دی متوکسی فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینوپیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو به صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان ۹۶% و نقطه ذوب oC 141 حاصل شد (شمای۲-۷).
طیف FT-IR باند جذبی کششی نا متقارن هیدروژن آروماتیک در cm-12998، باند جذبی C=C آروماتیک و باند جذبی C=N در محدودهی cm-11597 و cm-11453، باندهای جذبی C-O اتری درcm-11250و cm-1 1230و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1841 نشان می دهد.
سنتز ۳-(]۱و۱ّ- بای فنیل[۴-ایل)- پیریدو]۲و۳- [b پیرازین
این ترکیب از واکنش ۴-فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینوپیریدین به نسبت مولی

  منبع تحقیق با موضوعرنگی، اولیه، RGB
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید