دسته‌بندی نشده

پایان نامه رشته عمران با موضوع: بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه ای از متن پایان نامه :

– ازنظرعایقحرارتیازدیگرانواعبتنسبکعایقتراست؛زیراپلیاستایرنازدیگرموادیکهبهعنوانسبکدانهاستفادهمیشود، مقاومتحرارتیزیادتریدارد.

۳- درگذشتهبهعلتاینکهپلیاستایرندرایرانتولیدنمیشدهوازخارجواردمیشد,قیمتاینمصالحگرانوازنظراقتصادیبهصرفهنبود. ولیامروزهبهدلیلتولیدآندرکشورمانقیمتآنارزانوازلحاظاقتصادیبهصرفهاست[۱۴].

۲-۸-۳-۲٫ معایببتنسبکپلیاستایرنی

متأسفانهایننوعبتنهمازنظراجراوهمازنظرمشخصاتفنىداراىمعایبىاستکهعبارتنداز:

۱- اجرایسخت: اجرایبتنپلیاستایرنیبهچنددلیلمشکلوپردردسراست؛ اولاینکهچوندانههاسبکهستند، درهواپخشمیشوندکهازنظرآلودگیومزاحمتدرکار,دردسرسازاست.دوماینکهچوندانههادارایبارالکتریکیمیباشند،ملاتبهسطحدانه هاخوبنمیچسبدوسوماینکهنمیتواناینبتنراباروشهایمعمولکوبیدهوویبرهنمود (دانههابهعلتسبکیبهبالایمخلوطآمدهومخلوطناهمگنمیگرددوساختبتنهمگنمشکلاست. البتهبرایهمگنکردنآنیکسریموادافزودنیهمگنکنندهتولیدوبکارگرفتهشدهکهتاحدودیاینمشکلراحلنمودهاست).

۲- مقاومتکمدربرابرآتش:بتنپلیاستایرنیبهعلتضعفپلیاستایرندرمقابلآتشدارایمقاومتآتشسوزیپایینمیباشد.

۳- جمعشدگیوخزشبتنپلیاستایرنیزیاداست،بهطوریکهمعمولاًاستانداردهایلازمرابرآوردهنمیکند.دراینموردنیزچنانچهازخاکستربادییامیکروسیلیساستفادهشودتاحدودیاینخواصبهبودمییابد.

۲-۹٫ بتنبامقاومتبالا

۱۲- چسبندگیبهتربتنبامیلگرد

۱۳- افزایشمقاومتدربرابرآبانداختنبتن

۱۴- افزایشمقاومتدربرابرپدیدهجداشدگیسنگدانهها

۱۵- افزایشمقاومتدربرابرخستگی


  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: