۱ – بررسی تاثیر آموزش های مهارت زندگی در افزایش رضایتمندی دبیران زن از این آموزشها
۲ – بررسی تاثیر آموزش مهارتهای هفت گانه فناوری اطلاعات بر افزایش سطح هوش رایانه ای دبیران در هر دوجنس .
۳ – بررسی تاثیر آموزشهای حرفه ای اختصاصی هر فرد هر رشته شغلی در تسریع بخشیدن به روز انجام وظایف روزانه دیران مرد و زن .
سوالات تحقیق :
۱ – آیا نگرش دبیران زن و مرد نسبت به کیفیت آموزشهای ضمن خدمت با هم متفاوت است ؟
۲ – آیا نگرش دبیران زن و مرد نسبت به دورهای آموزش مهارتهای زندگی با هم متفاوت است ؟
۳ – آیا نگرش دبیران زن و مرد نسبت به دورهای مهارتهای هفت گانه فناوری اطلاعات از جهت کیفیت این دورها در افزایش هوش رایانه ای آنها همسو است ؟
۴ – آیا نگرش دبیران زن و مرد نسبت به مفید بودن دوره های باز آموزی حرفه ای ( شغلی ) در تسزیع بخشیدن به فعالیتهای کاری روزانه آنها همسو است ؟
۵ – آیا آموزش های ضمن خدمت بر ویژگی های شخصیتی معلمان می تواند موثز باشد ؟
فرضیات تحقیق :
۱ – بین نگرش دبیران زن و مرد نسبت به کیفیت آموزشهای ضمن خدمت تفاوت معناداری وجود دارد .
۲ – بین نگرش دبیران زن و مرد نسبت به دورهای آموزش مهارتهای زندگی تفاوت معناداری وجود دارد .
۳ – بین نگرش دبیران زن و مرد نسبت به دورهای مهارتهای هفت گانه فناوری اطلاعات از جهت کیفیت این دورها تفاوت معناداری وجود دارد .
۴ – بین نگرش دبیران زن و مرد نسبت به مفید بودن دوره های باز آموزی حرفه ای ( شغلی ) رابطه معنادرای وجود دارد .
۵ – بین آموزش های ضمن خدمت و روش تدریس در بهبود روش تدریس معلمان رابطه معناداری وجود دارد .
۶ – بین کیفیت ارزیابی آموزش های ضمن خدمت و بهبود عملکرد معلمان در کلاس درس رابطه معناداری وجود دارد .
متغیر های تحقیق :
متغیر مستقل : به متغیری گفته می شود که از طریق آن متغیر وابسته تبین یا پیش بینی می شود.( دلاور ، ۱۳۸۵ ، ص ۴۱ ) .
متغیر مستقل در این تحقیق : آموزشهای ضمن خدمت به احرا در آمده در سازمان آموزش و پرورش .
۱ – آموزش مهارتهای زندگی
۲ – آموزش مهارتهای هفت گانه icdl
۳ – آموزش های حرفه ای -اختصاصی این دسته از آموزشها شامل آموزشهایی خواهد بود که فرد نسبت به گروه و رشته شغلی خود جهت افزایش سطح مهارتهای در آن شغل خاص خواهد دید .
متغیر وابسته : : متغیر پاسخ یا برون داد یا ملاک است عبارت است از وجهی یا جنبه ای از رفتار یک ارگانیزم که تحریک شده است . ( همان منبع ، ص ۴۱) .
متغیر وابسته در این تحقیق : کیفیت و روش تدریس معلمان
متغیر تعدیل کننده : عاملی است که توسط پژوهشگر ، انخاب اندازه گیری یا دستکاری می شود تا مشخص شود که تغییر آن موجب تغییر همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته می شود یا خیر .
( دلاور ، ۱۳۸۵ ، ص ۴۴ ) . متغیر تعدیل کننده در این تحقیق: جنسیت می باشد .
متغیر کنترل : این متغیر که تاثیر آنها باید خنثی یا حذف شود متغیر کنتل نامیده می شوند ( همان منبع ، ص ۴۴ ) در این تحقیق : مقطع تحصیلی
متغیر مزاحم : به متغیری گفته میشورد که به صورت فرضی بر پدیده مشاهده شده تاثیر می گذارد اما قابل مشاهده ، اندازه گیری و دستکاری نیست . ( همان منبع ، ص ۴۵ ) . در این تحقیق عوامل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
دوره icdl: دوره ای که شامل هفت مهارت که معنای فارسی آن گواهی نامه بین المللی رایانه ای است و به کسانی که بتوانند هفت مهارت را با موفقیت پشت سر بگذارند داده می شود . در این تحقیق توسط پرسشنامه محقق ساخته سنجیده می شود .
آموزش ضمن خدمت : آموزش ضمن خدمت از لحاظ سازمانی به آن آموزشی گفته می شود که پس از استخدام فرد در سازمان صورت می گیرد و هدف آن آماده سازی افراد برای اجرای بهتر مسئولیت هایشان و بهوبد تواناییها و مهارتهای آنان است به عباتر دیگر آموزش ضمن خدمت عبارت است بهبود نظامدار و پیوسته استخدام شدگان از نظر دانش ، مهارتها و رفتارهایی که به رفاه آنان و سازمان محل خدمتشان کمک می کند . به این ترتیب هدف از آموزش ضمن خدمت ایجاد توانایی بیشتر تولید ، افزایش کارایی در شغل کنونی و کسب شرایط بهتر برای یافتن به مقامات بالاتر می تواند باشد . در این تحقیق توسط پرسشنامه محقق ساخته سنجیده می شود .
آموزش : آموزش عبارت است از : انتقال دانستنیها ، اطلاعات و مهارتها به شرطی که ایجاد تغییر کنند ، اصولاً آموزش راهی است که قصد آن پدید آوردن دگرگونی و تحول است و آموزش که به هیچ گگونه تحولی نینجامیده از معنی حقیقی خود دور است . ( معینی ، ۱۳۷۰ ، ص ۲۵ ) .
در این تحقیق نمره ای که آزمودنی در آزمون محقق ساخته کسب می کند .
بییتئصتیئئئدا
مبانی نظری :
نیازمندی جامعه به دانش آموزان با سواد تر و ماهر تر برای افزایش سطح بهره وری و توانایی رقابت با دیگر کشورها ، باعث می شود که تصمیم گیران جامعه به دنبال معلمان ماهر تر باشند تا با افزایش کارآیی آنان ، به اهداف خود برسند . ( فتحی ، ۱۳۷۳ ، ص ۳۴ ) .
( ? ) این خواست در سایه آموزش معلمان قابل تحقق است . پس بایستی دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت به طور مستمر ، مبتنی بر نیاز امروز و فردای جامعه و همراه باپیشرفت های علمی و فنی جهان باشد . و بین مشوق ها و پاداش های اعطایی به کارکنان و میزان بهره وری فرد و سازمان رابطه برقرار کنیم(همان منبع ، ص ۳۵ ) . .
نگاهی دقیق و کنجکاوانه به مجموعه ی رویدادها و تغییرات که نتیجه ی پیشرفت های حاصل شده در زمینه ی فن آوری هایی چون ؛ میکرو الکترونیک ، ژنتیک حیاتی ، ربات ها ، لیزر ، فیبرهای نوری ، نانو تکنولوژی ، انرژی های خورشیدی ، سلول های بنیادی ، انرژی هسته ای ، ترمیم ضایعات نخاعی و اکتشافات زیر دریایی ، ما را به واقعیتی انکار ناپذیر رهنمون می سازد ؛ که دلیل و ریشه ی همه ی تحولات ، توسعه ی دانش و فن آوری است . و همان گونه که همه ی تغییرات ناشی از پیشرفت علم است ، بدون تردید ؛ رویارویی با وضعیت جدید نیز از طریق علم و فن آوری خواهد بود( زرین فرد ، ۱۳۷۳ ، ص ۹۷ ) . .
آموزش و پرورش منبع اصلی تامین این دانش هاست . و آموزش و پرورش زمانی می تواند ادعا کند که جامعه را برای حل مشکلات ، هماهنگی با تغییرات و پیروزی در عرصه ی رقابت ها قدرتمند سازد که از معلمانی دانا ، توانا و بهره مند از آخرین پیشرفت های علوم و فنون روز برای تحقق انتظارات و الزامات یک نظام آموزشی پویا ، کارآمد و اثربخش برخوردار باشد( همان منبع ، ص ۹۸ ) .
سازمان ها اصولاً واحدهای عملیاتی رشد و توسعه جوامع به شمار منی آیند که هر یک در فرآیند توسعه ، بخشی از وظایف را بر عهده گرفته اند. از این رو ، با اداره مطلوب سازمان ها می توان جامعه را به طور فزایندعه ای از رشد و بالندگی مناسبی برخوردار ساخت تردیدی نیست که اداره مطلوب سازمان ، بیش از هر چیز ، در گرو نحوه عملکرد نیروی انسانی آنهاست ؛ نیرویی که قادر است با اکا به مهارتهای حرفه ای خود ، وظایف محوله را با شایستگی به انجام رساند و به این ترتیب ، رشد و پویایی را نصیب سازمان خود سازد( ساکی ، ۱۳۷۷ ، ص ۱۰۵) .
شواهد زیادی وجود دارد مبنی براین که سازمان ها می توانند که با سرمایه گذاری در بخش آموزش کارکنان ، اثر بخشی خود را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش دهند . ویلیام جیمز طی یک مطالعه نشان داد که کارکنان سازمان ها در شرایط معمول ۲۰ تا ۳۰ درصد توانایی آنان برای کار در سازمان ها تا ۹۰ درصد هم افزایش میابد . یک بررسی دیگر که طی سه سال در کشور سنگاپور صورت گرفت ، نشان می دهد ۱۷ درصد شرکت های تجاری و صنعتی این کشور ورشکست شده اند ؛ در حالی که این نسبت در مورد شرکت هایی که برنامه آموزش کارکنان را اجرا کرده اند ، کمتر از یک درصد بوده است(همان منبع ، ۱۰۶و۱۰۷) .
ولچ نیز طی مطالعات گسترده خود را آمریکا ، دریافت که ۱۰ درصد افزایش در آموزش کشاورزی ، باعث ۳ تا ۵ درصد افزایش در بهره دهی می شوددر حالی که سرمایه گذاری در زمینه های دیگر ، تنها ۱ تا ۲ درصد افزایش بهره دهی خواهد داشت. ادوارد دنیسن در پژوهش های گسترده خود به این نتیجه رسید که حدود ۲۱ درصد از رشد اقتصادی آمریکا در سالهای ۱۹۲۹ ناشی از پیشرفت هایی بوده که از طریق بهبود کیفیت نیروی کار و ارتقای سطح تکنولوژی حاصل شده است که هر دو عامل ، به شدت متأثر از آموزش و پرورش اند .( اجارگاه ، ۱۳۷۷، ص ۹۸) .
مطالعات موجود در سازمان های آموزشی نیز حکایت از اثربخشی دوره های آموزشی بر عملکرد کارکنان دارد . شبستری (۱۳۶۶) عملکرد دو گروه از مدیران آموزش دیده و آموزش ندیده دوره متوسطه را ارزیابی و مقایسه کرده است . بر اساس نتایج این مطالعه ، مدیران آموزش دیده از کارایی و توانایی بیشتری برای انجام وظایف شغلی خود برخوردارند . آنان روابط انسانی را در محیط کار ، بیشتر رعایت می کنند و در زمینه تهیه و نگهداری و بهره گیری صحیح و مناسب وسایل کار و فضای آموزشی ، از مهارت های بالاتری برخوردارند .( همان منبع ، ص ۹۹) .
مطالعات دیگری نیز نشان داده است که مدیران آموزش دیده ، در سازمان دهی و انگیزش نیروی انسانی ، عملکرد بهتری دارند . آنان در حل مشکلات ، توانایی بیشتری از خود نشان می دهند ، تشخیص دقیقتری از کاستی های موجود دارند و محیط مناسب تری را برای ظهور اندیشه فراهم می سازند . این دسته از مدیران ، اعتماد به نفس و رضایت شغلی بیشتری دارند ، به کارکنان خود بیشتر اهمیت می دهند و از تغییرات و نوآوری ها بیشتر استقبال می کنند .( فرهمندیان ، ۱۳۷۹ ، ص ۱۵۳) .
تعریف آموزش ضمن خدمت
از آنجا که ماهیت آموزش های ضمن خدمت ، ممکن است از سازمانی به سازمانی دیگر تفاوت داشته باشد ، ارائه تعریفی یکسانی که همه این آموزش ها را در بر گیرد ، اگر غیر ممکن نباشد ، بسیار مشکل است . به هر حال ، بدیهی است که در آموزش های ضمن خدمت ، برخلاف آموزش و پرورش کلاسیک ، با بزرگسالانی سرو کار داریم که نیازهای حرفه ای و شخصی آنان اقتضا می کند که از برخی دانش ها و مهارت های جدید اطلاع یابند .( فتحی ، ۱۳۷۷ ، ص ۱۱۲) .
از این رو ، آموزش ضمن خدمت ، باید نوعی جهت گیری ((مشگل گرا)) داشته باشد . به عبارت دیگر ، باید محتوا و روش های آموزش ، به نحوی باشد که نیازهای حرفه ای و شخصی افراد و مسائلی را که در محیط کاری و زندگی خویش با آن درگیرند ، مرتفع سازد . با چنین پیش فرضی ، آموزش ضمن خدمت را می توان عبارت دانست از (( بهبود سیستماتیک و مستمر مستخدمان از نظر دانش ها و مهارت ها و رفتارها که به رفاه آنان و سازمان محل خدمتشان کمک می کند . از این رو ، تصور می رود که هدف از آموزش ضمن خدمت ، ایجاد توانایی بیشتر تولید و افزایش کارایی در شغل فعلی و کسب شرایط بهتر برای احراز مقامات بالاتر است)( همان منبع ، ص ۱۱۵) .
به بیانی دیگر آموزش ضمن خدمت عبارتند از ((کوشش نظام دار به منظور هماهنگ کردن آرزوها و علایق و نیاز های آتی سازمان ، در قالب کارهایی که افراد انتظار می رود))( اجارگاه به نقل از پی یروگاتر،۱۳۷۷،ص ۹۵) .
با وجود این ، به هر نحوی که بخواهیم آموزش ضمن خدمت را تعریف کنیم ، جوهره اصلی آن در همه سازمان ها و نهادها عبارت است از افزایش کارایی کارکنان و ایجاد سازش با محیط در نتیجه ، افزایش خدمات.با این روشنگری ، آموزش ضمن خدمت چیزی نیست جز تلاش هایی که در جهت ارتقای دانش و آگاهی و مهارت های فنی ، حرفه ای و شغلی و نیز ((استقرار رفتار مطلوب در کارکنان یک موسسه یا سازمان صورت می گیرد و آنان را برای انجام بهینه وظایف و مسئولیت های شغلی آماده می کند)( همان منبع ، ص ۹۷) .
تعاریف مختلف

  پایان نامه درمورداصل استقلال، حکومت قانون، قواعد آمره
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید