رچه بکوشم قطره ای از دریای بی کران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم.
امروز هستی ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شما
ره آوردی گران سنگ تر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم،باشد که حاصل تلاشم نسیم گونه غبار خستگیتان را بزداید.
بوسه بر دستان پرمهرتان
این هم به برادرهام:
به همسفران مهربان زندگیم
که با هم آغاز کردیم ،در کنار هم آموختیم و به امید هم به آینده چشم می دوزیم.قلبم لبریز از عشق به شماست و خوشبختی تان منتهای آرزویم.
تشکروقدردانی
از استاد بزرگوارم جناب آقای پروفسور جبار خلفی از صمیم قلب سپاسگزارم.
از اساتید گرانقدرم جناب آقای دکتر پیمان نجفی که بعنوان داورخارجی و جناب آقای پروفسور محمد مهدی برادرانی بعنوان داور داخلی زحمت بازخوانی و ویرایش این پایاننامه را تقبل کردند، صمیمانه تشکر می‌نمایم.
از جناب آقای دکتر خارا نماینده محترم تحصیلات تکمیلی کمال تشکر را دارم.
از مسئول طیف گیری ، جناب آقای قویدل قدردانی مینمایم.
در پایان با تمام وجود از محبتهای دوستان عزیزم که با خلوص نیت یاریام دادند سپاسگزارم و آرزوی بهترینها را برایشان دارم.
چکیده :
کارهای جدید انجام شده در این پایاننامه شامل واکنش تراکمی آریل گلی اکسال ها ی تهیه شده طی اکسایش استوفنون های مربوط با سلنیوم دی اکسید با ۱و۲-دی آمینو بنزن، ۲و۳-دی آمینومالونیتریل، ۲و۳-دی آمینوپریدین و ۴-نیترو-۱و۲-دی آمینو بنزن به منظور تهیه کینوکسالین ها وآریل پیرازین های مربوطه تحت شرایط مایکروویو می باشد.
محصولات تهیه شده با راندمان های خوب از طریق داده های طیفی ۱H-NMR و ۱۳C-NMR و FT-IR مورد شناسایی قرار گرفتند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
۱-۱٫ پیرازین ها ۲
۱-۲٫ ساختار پیرازین ها ۲
۱-۳٫ سنتز پیرازین ها ۴
۱-۳-۱٫ استفاده از ترکیبات ۱و۲-دی آمینها با ترکیبات ۱و۲-دی کربونیلدار ۴
۱-۳-۲٫ استفاده ازترکیبα-آمینو کربونیل ۵
۱-۳-۳٫ استفاده از α- آمینو هیدروکسیلها ۵
۱-۳-۴٫ استفاده از اکسیم ها ۶
۱-۳-۵٫ استفاده از اتیلن دی آمین ۶
۱-۳-۶٫ استفاده از α-هالوکتون ها در حضور مایکروویو ۶
۱-۳-۷٫ واکنش درون مولکولی ۶
۱-۴٫ سنتز پیریدو]۳و۴-[b پیرازین ۷
۱-۴-۱٫ واکنش۳و۴-دی آمینوپیریدین با ترکیبات ۱و۲-دی کربونیل دار ۷
۱-۴-۲٫ واکنش ۵-برومو-۳و۴- دی آمینو پیریدین با ۲-(متیل تیو)-۱-فنیل اتانون ۷
۱-۵٫ واکنش های پیرازین‌ ها ۸
۱-۶٫ کینوکسالین ها ۱۰
۱-۷٫ روش های سنتز کینوکسالین ها ۱۰
۱-۷-۱٫ تراکم دی آمین های آروماتیک با ترکیبات دی کربونیل دار ۱۰
۱-۷-۲٫ حلقه زایی درون ملکولی ۱۱
۱-۷-۳٫ تجزیه حلقه ۱۲
۱-۷-۴٫ سنتز کینوکسالین های جوش خورده ۱۲
۱-۷-۵٫ استفاده از کینوکسالین-آلفاکتول یا دی اون ۱۵
۱-۷-۶٫ با استفاده از گلی اکسال آزاد به عنوان سینتن ۱۷
۱-۷-۷٫ استفاده از دی کتون یا سینتن مربوطه ۱۷
۱-۷-۸٫ استفاده از دی کتون ها برای تولید یک محصول ۱۸
۱-۷-۹٫ استفاده از دی کتون برای تولید دو محصول ایزومری ۱۹
۱-۸٫ واکنش های کینوکسالین ها ۲۰
۱-۸-۱٫ واکنش های جایگزینی ۲۰
۱-۸-۲٫ کاهش: ۲۰
۱-۸-۳٫ سنتزپیرازولوکینوکسالین ها از کینوکسالین ها ۲۱
۱-۹٫ کاربرد کینوکسالین ها ۲۲
۱-۹-۱٫ فعالیت آنتی باکتریایی ۲۲
۱-۹-۲٫ فعالیت های ضد سرطانی کینوکسالین ها ۲۳
فصل دوم: بحث و بررسی
۲-۱٫ روش ها ی تهیه آریل گلی اکسال‌ ها ۲۵
۲-۲٫ روش کلی سنتز مشتقات آریل پیریدو]۲و۳-[b پیرازین ها ۲۷
۲-۲-۱٫ سنتز ۳-فنیل پیریدو]۲و۳-[b پیرازین ۲۸
۲-۲-۲٫ سنتز ۳-(۴-نیتروفنیل) پیریدو]۲و۳-[b پیرازین ۲۸
۲-۲-۳٫ سنتز۳-(۴-کلرو فنیل) پیریدو]۲و۳- [b پیرازین ۲۹
۲-۲-۴٫ سنتز ۳-(۴-فلوئور فنیل) پیریدو]۲و۳- [bپیرازین ۲۹
۲-۲-۵٫ سنتز۳- (۳-متوکسی فنیل) پیریدو]۲و۳- [b پیرازین ۳۰
۲-۲-۶٫ سنتز ۳-(۴-متوکسی فنیل) پیریدو]۲و۳- [b پیرازین ۳۰
۲-۲-۷٫ سنتز۳-(۳و۴-دی متوکسی فنیل) پیریدو]۲و۳- [b پیرازین ۳۱
۲-۲-۸٫ سنتز ۳-(]۱و۱ّ- بای فنیل[۴-ایل)- پیریدو]۲و۳- [b پیرازین ۳۲
۲-۳٫ سنتز مشتقات ۵-آریل پیرازین-۲و۳-دی کربونیتریل ۳۳
۲-۳-۱٫ سنتز ۵-فنیل پیرازین-۳،۲–دی کربونیتریل ۳۳
۲-۳-۲٫ سنتز ۵-( ۴-کلروفنیل) پیرازین-۳،۲–دی کربونیتریل ۳۳
۲-۳-۳٫ سنتز ۵-( ۴-متوکسی فنیل) پیرازین-۳،۲–دی کربونیتریل ۳۴
۲-۳-۴٫ سنتز۵-(]۱و۱ّ- بای فنیل[۴-ایل)- پیرازین-۳،۲–دی کربونیتریل ۳۴
۲-۳-۵٫ سنتز ۳-(۴-برومو فنیل) پیریدو]۲و۳- [b پیرازین ۳۵
۲-۴٫ سنتز۲-آریل کینوکسالینها ۳۶
۲-۴-۱٫ سنتز ۲-فنیل کینوکسالین ۳۷
۲-۴-۲٫ سنتز۲-(۴-نیتروفنیل) کینوکسالین ۳۷
۲-۴-۳٫ سنتز۲-(۴-فلوئوروفنیل) کینوکسالین ۳۸
۲-۴-۴٫ سنتز۲-(۳-متوکسی فنیل) کینوکسالین ۳۸
۲-۴-۵٫ سنتز۲-(]۱و۱ّ- بای فنیل[۴-ایل)-کینوکسالین ۳۹
۲-۴-۶٫ سنتز۲-متوکسی-۴-(کینوکسالین-۲-ایل) فنل ۳۹
۲-۴-۷٫ سنتز۲-(۳و۴-دی متوکسی فنیل)کینوکسالین ۴۰
۲-۵٫ سنتز۲-آریل ۶-نیتروکینوکسالینها ۴۱
۲-۵-۱٫ سنتز ۲-(۴-فلوئوروفنیل)-۶-نیترو کینوکسالین ۴۲
۲-۵-۲٫ سنتز۲-(۳و۴-دی متوکسی فنیل)-۶-نیتروکینوکسالین ۴۲
۲-۵-۳٫ سنتز۲-(۴بروموفنیل)-۶-نیتروکینوکسالین ۴۳
۲-۶٫ نتیجه‌گیری ۴۴
فصل سوم: بخش تجربی
۳-۱٫ مواد ودستگاه ها ۴۶
۳-۲٫ روش سنتز مشتقات ۴۷
۳-۲-۱٫ روش کلی سنتز مشتقات آریل پیریدو]۲و۳-[b پیرازین‌ها ۴۸
۳-۲-۲٫ روش کلی سنتز مشتقات ۵-آریل پیرازین-۳،۲–دی کربونیتریل ۵۵
۳-۲-۳٫ روش کلی سنتز۲-آریل کینوکسالینها ۵۹
۳-۲-۴٫ روش کلی سنتز۲-آریل ۶-نیتروکینوکسالینها ۶۷
فصل چهارم ضمیمه طیف ۷۲
منابع و مآخذ ۸۹
فصل اول
مقدمه
صل اول: مقدمه
پیرازین ها :
پیرازین ها دسته ای از دیازین ها بوده و دیازین ها نیز از مشتقات بنزن به شمار می روند که به جای دو اتم کربن دارای دو اتم نیترو‍ژن می باشند. دیازین ها دارای سه ساختار ایزومری ممکن می باشند که بسته به موقعیت های (۱و۲)، (۱و۳)و (۱و۴) اتم های نیتروﮋن در حلقه به ترتیب پیریدازین (۱)، پیریمیدین (۲) و پیرازین (۳) نامیده می شوند.
ساختار پیرازین ها :
ساختار پیرازین (۳) به وسیله آنالیز اشعه X و پراش الکترون تعیین شده است. پیرازین حلقه شش عضوی مسطح دارای دو اتم نیتروﮋن با تقارن D2h است که این اتمها در حلقه نسبت به هم در موقعیت (۱و۴) قرارگرفته اند.
پیرازین دارای نقطه ذوب ℃ ۵۷ بوده و در دمای oC 116 به جوش می آید. ظرفیت گرمایی اندازه گیری شده برای پیرازین کریستالی در محدودهی oC40-20 است [۱]
طیف ۱H-NMR شامل یک پیک برای چهار هیدروژن معادل می باشد که در ppm63/8=δ در حلال کلروفرم دوتریه ظاهر می شود:
همچنین دارای یک پیک کربن ۱۳C-NMR در ppm9/144=δ برای چهار کربن معادل می باشد:
ترکیبات پیرازینی خواص بیولوژیکی و دارویی دارند که در بسیاری از موارد برای درمان بیماری های پیشرفته مانند سرطان استفاده می شوند. پیرازین دارای مشتقات فراوانی است که از آن جمله می توان به پیریدوپیرازین ها (۴) و (۵) اشاره کرد.
وجود یک حلقه ی پیریدینی چسبیده به پیرازین نه تنها ویژگی های فیزیکی آن از جمله دمای ذوب و جوش را تغییر می دهد بلکه روی خواص شیمیایی آن نیز تأثیرگذار است.
در سال های اخیر تعدادی از پیریدوپیرازین ها به عنوان ترکیبات دارای خواص بیولوژیکی در برخی از مجلات و منابع پزشکی و شیمی معرفی شده اند. برای مثال دو نمونه از این ترکیبات مانندپیریدو ]۲و۳-[b پیرازین(۴) و پیریدو ]۳و۴- [b پیرازین (۵) برای تومورهای بدخیم ودرمان بیماری های مرتبط با تکثیر سلولی آسیب رساننده مورد استفاده قرار می گیرند]۲[.
پیریدو ]۲و۳-[b پیرازین می تواند به عنوان پایه ی اصلی ترکیبات تولید شده برای جلوگیری از عروق سازی توسط سلول های سرطانی در قسمت سرطانی شده عمل کند ]۳[. همچنین مشتقاتپیریدو ]۳و۴-[b پیرازین نیز علاوه برکاربردهای دارویی، به عنوان بازدارنده برای پلیمریزاسیون در محدوده ی ماکرومولکول ها عمل می کنند]۴[.
سنتز پیرازین ها:
پیشگویی سنتز پیرازین به روش گسستن سیستم بر پایه ساختار اصلی دیگر آزین‌هاست. شکستن پیوند در گروه ایمین (سنتز یک مرحلهای) منجر به تشکیل ترکیبات ۲،۱-دیکربونیل (۶) و ۲،۱-دیایمینواتین(۷) بعنوان مواد اولیه می ‌شود که برای سنتز پیرازین مشخصی بوسیله تراکم حلقوی شدن بکار می‌رود.دی هیدروپیرازین ‌های (۸) و (۹) (از گسستن روش ‌های b و c) مواد اولیه متفاوتی که از ۲،۱-دیآمینواتان ‌های (۱۰) و (۶) یا از )-آمینوکتون (۱۱) بدست می‌ آیند[۵].
استفاده از ترکیبات ۱و۲-دی آمینها با ترکیبات ۱و۲-دی کربونیلدار:
در این روش سنتزی که بهترین راه برای ساختن پیرازین می باشد گروه های آمین یک ترکیب با حمله به گروه های کربونیل ترکیب دی کربونیلدار(۱۲)، ترکیب حلقوی را ایجاد میکنند که به حذف دو مولکول آب و تولید محصول نهایی منجر می شود. در صورت استفاده از ۱و۲-دی آمینو آلکن (۱۳)، نیازی به وجود اکسنده برای تولید پیرازین نیست:
اما اگر از ۱و۲-دی آمینو آلکان (۱۴) استفاده شود، حضور اکسنده برای هیدروژن گیری و ایجاد ترکیب آروماتیک ضروری است تا ۲و۳-دی هیدرو پیرازین (۱۵) تولید شده در مرحله اول را به محصول نهایی تبدیل کند:
از بهترین اکسنده های ملایم برای واکنش بالا می توان به MnO2در EtOH/KOHاشاره کردکه فقط سبب هیدروژن زدایی می گردد]۶[.
استفاده ازترکیبα-آمینو کربونیل:
در واکنش دو مولکول α-آمینو کربونیل (۱۶) با حملهی گروههای آمین مولکول اول به گروههای کربونیل مولکول دوم پیرازین مورد نظر ایجاد میشود که برای بدست آوردن ترکیب آروماتیک نیاز به حضور اکسنده برای تبدیل ۲و۵-دی هیدروپیرازین (۱۷) به پیرازین وجود دارد ]۵[.
استفاده از α- آمینو هیدروکسیلها:
این واکنش با استفاده از دو مولکول α-آمینو هیدروکسیل (۱۸) اولیه در حضور اکسنده انجام می شود که توأم با حمله گروههای آمین می باشد. می توان از Cr2O3به عنوان اکسنده ملایم استفاده کرد ]۷[.
استفاده از اکسیم ها:
مشتقات پیرازین از واکنش α-هیدروکسی کتون و α-کتواکسیم ها در حضور مقدار کاتالیزوری از سریک آمونیوم نیترات(CAN) سنتز شده اند.[۸]
استفاده از اتیلن دی آمین:
پیرازین ها از اتیلن دی آمین در حضور کاتالیزور مس اکسید⁄ مس کرومیت سنتز می شوند. [۹]
استفاده از α-هالوکتون ها در حضور مایکروویو:
α-هالوکتون ها در محلول ۷% آمونیاک، تحت تابش مایکروویو تولید مشتقات پیرازینی را می کند.
واکنش درون مولکولی :
علاوه بر واکنش های فوق، می توان از واکنش های درون مولکولی نیز برای تولید پیرازین ها استفاده کرد. انجام این نوع واکنش منوط بر وجود و یا ایجاد گروه های حمله کننده وحمله شونده مناسب است. ]۱۰[
سنتز پیریدو]۳و۴-[b پیرازین
واکنش۳و۴-دی آمینوپیریدین با ترکیبات ۱و۲-دی کربونیل دار:
در سنتز مشتقات پیرازین همانند خود پیرازین واکنش ترکیبات دی آمینو دارای گروه های استخلافی مختلف با ترکیبات دی کربونیلدار با گروه های استخلافی متنوع، بهترین راه سنتز این دسته از ترکیبات می باشد]۱۱[ و ]۱۲[.
واکنش ۵-برومو-۳و۴- دی آمینو پیریدین با ۲-(متیل تیو)-۱-فنیل اتانون:
این روش به اندازه روش قبلی متداول نیست با این وجود جزء واکنش های تولید پیریدو ]۳و۴-[b پیرازین می باشد ]۱۲[.
واکنش های پیرازین‌ ها :
مانند دی آزین ‌های دیگر اتم ‌های نیتروژن فعال حلقه، تعیین کننده واکنش‌ های حلقه پیرازین است. آن ها مورد حمله واکنش‌ های الکتروفیلی (الکتروندوستی) قرار می‌گیرند. بعنوان مثال پروتون ‌دار شدن و اکسایش، که بشدت

  منبع تحقیق با موضوعدی، دی‌کرومات، تهیه
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید