No category

پایان نامه درمورد اختلال نظام، روح قانون، اصل استقلال

این موارد استثنایی باید در قوانین تصریح گردد و باصطلاح حالت استثنائی باید منصوص باشد. در عین حال ممکن است مقررات آمره و ضوابط مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز به عنوان اصل دیگری... ادامه

By admin3, ago
No category

پایان نامه درمورد اصل استقلال، حکومت قانون، قواعد آمره

می گردد و نیازی به توضیح بیشتر ندارد .این معنی مسلم است که آنچه متعاقدان قصد کرده اند ، عقد به همان ترتیب واقع می شود و آنچه قصد نکرده اند ، تحقق نمی یابد . ۵-۳ موارد کاربرد قاعده العقود... ادامه

By admin3, ago
No category

پایان نامه درمورد طلاق

اعتباری ندارد . به عبارت دیگر به نظر می رسد قصد عاری از لفظ ، اعتباری ندارد اگر شخص قصد نوع و کیفیت خاصی داشته و وقوع آن را طلبیده باشد که فرضاً عقد جایز باشد ، هر چند در صورت ظهور لفظ و... ادامه

By admin3, ago