مقالات و پایان نامه ها

مفهوم شناسی مهارت های مدیریتی از دیدگاه روانشناختی

مبانی نظری مفهوم شناسی مهارت های مدیریتی مهارت در فرهنگ دهخدا به معنی زیرکی و رسایی در کار و استادی و زبردستی است. مهارت یک قابلیت یادگیری است یا به زبانی دیگر استعداد انجام یا پیش... ادامه

By 92, ago