الگوی كارت امتیازی متوازن32 (BSC):

تکنیک امتیازی متوازن، یک سیستم مدیریت راهبرد و ارزیابی عملکرد می باشد که ماموریت و راهبرد سازمان را به یک مجموعه ی متوازن از سنجه های عملکرد جامع ترجمه می نماید.تکنیک امتیازی متوازن، که در دهه 1990 توسط کاپلان و نورتون ابداع گردید، یکی از معروفترین ابزارها و فناوریهای مدیریت در عمل می باشد (Greiling; 2010).

عبارت متوازن در تکنیک امتیازی متوازن به معنای ایجاد توازن بین معیارهای مالی و غیرمالی، معیارهای درون نگر و برون نگر و همچنین معیارهای پیش نگر و پس نگر می باشد.تکنیک امتیازی متوازن منظر مالی سنتی را با دیگر منظرهای غیرمالی ازقبیل رضایت مشتری، فرآیند داخلی کسب و کار و همچنین آموزش و رشد تکمیل می نماید.تکنیک امتیازی متوازن، جزء لاینفک شناسایی ماموریت، فرموله کردن راهبرد و اجرای فرآیند با تاکید بر ترجمه ی راهبرد به مجموعه سنجه های مالی و غیر مالی مربوطه است.ترجمه ی راهبرد توسط تکنیک امتیازی متوازن بر مبنای چهار وجه متمایز انجام می شود (Bose; 2007).درواقع، الگوی کارت امتیازی متوازن، روشی است که برای مدیران شرایطی را فراهم می سازد تا بتوانند چارچوبی جامع برای تفسیر و ترجمه چشم انداز و راهبرد شرکت در قابل مجموعه ای از سنجه های عملکرد ارائه دهند.شرکتها و سازمانهای بسیاری در سرتاسر دنیا از این تکنیک در جهت دستیابی به اهداف خود استفاده می کنند و به نتایج بسیار مطلوبی دست می یابند.در تحقیقات انجام شده، مشخص گردید که به واسطه ی بکارگیری این مدل، نقاط قوت و ضعف سازمان شناسایی و فرصتهای بهبود مناسبی نیز فراهم می شود.

دو عنصر کلیدی تکنیک امتیازی متوازن عبارتند از:

  • دسته بندی انواع مشابه سنجه ها در یک گروه
  • محدود کردن سنجه ها و ارتباطات میان آنها که موجب شفافتر شدن آنها می شود.در این باره باید ارتباط شفاف در سراسر سازمان ایجاد شود تا موجب مدیریت تغییر موثر گردد (Papalexandris et al; 2004).چارچوب مدل كارت امتیازی متوازن مطابق شكل صفحه قبل می باشد.

 

2-2-9) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن

در جدول زیر به توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن از نظر ابداع کنندگان آن به صورت خلاصه اشاره شده است.

 

جدول(2-4) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن( ;2014 Hoque)

 

سال/نوع تحقیق عنوان کار تحقیقاتی برخی زمینه های تحت پوشش
1992/مقاله کارت امتیازی متوزان-معیاری برای اندازه گیری عملکرد 1.معرفی کارت امتیازی متوازن به عنوان یک روش اساسی در ارزیابی عملکرد.

2.کارت امتیازی متوازن یک روش مناسب برای سنجش معیار های مالی وغیر مالی عملکرد.

3.معرفی 4 جنبه مالی، مشتری، فرایند های داخلی تجارت، نوآوری ویادگیری دراین روش

4.تاکید براین نکته که کارت امتیاری متوازن یک نگاه بلند مدت رو به جلو دارد.

1993/مقاله استفاده از کارت امتیازی متوازن در عمل 1.کارت امتیازی متوازن نه تنها روشی برای ارزیابی عملکرد است بلکه، یک سیستم ایجاد انگیزه برای دستیابی به موفقیت است.

2.کارت امتیازی متوازن می تواند بیشترین تاثیر را درایجاد فرایند های تغییر سازمانی داشته باشد.

3.شناسایی عوامل حیاتی در موفقیت سیستم کارت امتیازی متوازن.

4.طراحی سیستم کارت امتیازی متوازن متناسب با چشم انداز، فرهنگ و فناوری شرکت.

1996/کتاب کارت امتیازی متوازن ترجمه استراتژي به عمل 1.تیدیل کارت امتیازی متوازن از یک سیستم ارزیابی عملکرد به یک سیستم سنجش دستیابی به استراتژی های  سازمان.

2.شناسایی چهار گام اصلی در اجرای موفقیت آمیز  کارت امتیازی متوازن.

3.طبقه بندی جدید از فرایند های داخلی تجارت  و یادگیری ورشد(انتقال نوآوری به فرایند های داخلی کسب وکار واضافه کردن عنصر رشد به آموزش کارکنان).

4.ابعاد چهار گانه با هم نیز ارتباط علت ومعلولی دارند برخلاف قبل که فقط با استراتژي و چشم انداز مرتبط بودند.

2001/کتاب سازمان متمرکز براستراتژي-  چگونه کارت امتیازی باعث پایداری شرکت ها در محیط رقابتی می شود. 1.تبدیل استراتژي به معیار های عملیاتی(طراحی نقشه راه) 2.ایجاد هماهنگی برای افزایش هم افزایی در واحد های کسب وکار.

3.ایجاد آگاهی استراتژيک، تعریف اهداف فردی و تیمی وارزایابی متوازن از فعالیت ها.

4.ایجاد استراتژي به عنوان یک فراین مستمر: برنامه ریزی، بودجه بندی، بازخورد و یادگیری.

5.تغییرات منسجم یافته از طریق رهبری.

 

2004/کتاب نقشه استراتژي/ چگونگی تبدیل دارایی نامشهود به دارایی مشهود 1.نقشه استراتژي به صورت بصری.

2.تشریح آنچه انجام باید انجام گیرد و آنچه نباید انجام بگیرد.

3.کمک می کند سازمان درگیر در استراتژي گردد.

 

2006/کتاب استفاده از کارت امتیازی متوازن برای ایجاد هم افزایی در شرکت های بزرگ 1.هماهنگی: منبع ارزش اقتصادی.

2.ساختار واستراتژي شرکت.

3.هماهنگی استراتژي مالی و مشتری.

4.هماهنگی بین استراتژي های فرایند های داخلی و یادگیری و رشد (استراتژي های یکپارچه)

5.هماهنگی با شرکای خارجی.

6.مدیریت هماهنگی فعالیت ها.

7.هماهنگی جتمع استراتژيک

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان