• دیدگاه هاي مختلف در زمینه معنویت:

2-2-1-5-1-1 دیدگاه الکینز

الکینز[1] معنویت را راهی براي بودن و تجربه کردن می داند که از طریق آگاهی از یک بعد متعالی به دست آمده و به وسیله ارزش هاي قابل تعریف و مسلم با توجه به خود، دیگران، طبیعت، زندگی و هر آن چه یک فرد به عنوان نهایت و غایت در نظر دارد، مشخص می شود (مه یر[2]، 2000).

الکینز و همکاران چند بعد مهم معنویترا تعریفکردهاند که عبارتند از:

الف)  درك معنا و مفهوم زندگی

ب)  داشتن حس تقدس در زندگی

ج) بهبود تعادل در ارزش هاي مادي

د) داشتن چشم اندازي براي بهبود جهان (ساغروانی، 1388).

2-2-1-5-1-2 دیدگاه فریدمن و مکدونالد1

فریدمن و مکدونالد[3] ( 2004 )، معنویت را نیاز به فراتر رفتن از خود در زندگی و یکپارچه شدن با کسی غیر

از خود می دانند که این آگاهی منجر به تجربه فرارفتن از خویش می شود. همچنین این پژوهشگران معنویت را به عنوان:

الف) تمرکز بر معناي نهایی و غایی زندگی

ب) آگاهی و رشد سطوح چندگانه هوشیاري

ج) تجربه تقدسو ارزشمندي زندگی

د) تعالی خود به کل وسیعتر تعریف می کنند.

2-2-1-5-1-3 دیدگاه گاردنر

از نظر گاردنر ( 1999 )، معنویت را می توان به عنوان توجه به هستی یا مسایل وجودي و یا رسیدن به حالت بودن” و یا تأثیري که بعضی مردم بر دیگران می گذارند، توصیف کرد.  وي معتقد است هوش وجودي، دل مشغولی با مسایل غایی یعنی شناختی ترین بعد معنویت است و اظهار می کند که شاید هوش وجودي نوعی از هوش باشد.

2-2-1-5-1-4 دیدگاه ویلیام وست

ویلیام وست[4] معنویت را تلاش همواره ي بشر براي پاسخ به چراهاي زندگی تعریف کرده و به کارگیري بهینه قوهي خلاقیت و کنجکاوي براي یافتن دلایل موجود و مرتبط با زیستن در نتیجه تکامل انسان را بخش مهمی از معنویت می داند (صمدي، 1385).

2-2-1-5-1-5 دیدگاه گروم

گروم[5] (1998)، معتقد است معنویت مفهومی هستی شناسی است که انسان تکامل بخش آن است. انسانیت انسان وابسته به وجود معنوي اوست و بدین سان میتوان گفت معنویت ریشه هاي زیست شناختی و تکاملی دارد (صمدي، 1385).

2-2-1-5-1-6 دیدگاه ویگلزورث

از نظر ویگلزورث[6] ( 2004 )، معنویت نیاز درونی انسان به اتصال با چیزي وسیع تر از خودمان است؛ چیزي وراي خود که به صورت داشتن دو مؤلفه تعریف می شود:

مؤلفه عمودي: چیزي مقدس، الهی، بدون زمان و مکان، قدرتی برتر، هوشیاري غایی یا تمایل به متصل بودن به منبع لایتناهی و هدایت توسط آن منبع مؤلفه افقی: در خدمت همنوعان و موجودات دیگر بودن.

1- Elkins

[2] – Mayer, J. D

[3] – Friedman, H; MacDonald, D.

[4] – West, W. F.

[5] – Groome, T.H.

[6] – Wigglesworth , C.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندرعباس