تربیتی وآموزشی در محیط خانه ومدرسه ۲ – تفکر ، تلاش ، یاری وهمکاری در جهت بهبود بیشتر هر چه بهتر امر آموزش وپرورش دانش آموزان مدرسه۳- ایجاد تحکیم پیوندهای انسانی ،عاطفی،اخلاقی واجتماعی بین اولیادانش آموزان ومربیان مدرسه سوالات تحقیق : ۱- آیا انجمن اولیا ومربیان در بهبود هر چه بهتر امر آموزش وپرورش دانش آموزان موفق بوده است ۲- آیا انجمن اولیاومربیان جهت حل مشکلات خانوادگی ومشارکت آنها در امر یاری رساندن به آموزشگاه موفق بوده است؟جامعه آماری : کلیه مدیران مدارس ابتدایی ناحیه ۲ استان قمنمونه آماری : کلیه مدیران مدارس ابتدایی ناحیه ۲ استان قمروش آماری : توصیفیابزار اندازه گیری : پرسشنامه (انگیزش سنج از نوع لیکرت)نتایج تحقیق – طبق بررسی های به عمل آمده در مورد این که آیا انجمن اولیا ومربیان در زمینه پیشبرد وبهبودامر آموزش وپرورش موفق بوده است، نظر کلیه مدیران در این زمینه در حد متوسط بوده است- در رابطه بااین سوال که آیا انجمن اولیا ومربیان جهت حل مشکل خانوادگی ومشارکت آنها در امر یاری رساندن موفق بوده است ، نظر مدیران ۷۱ درصد در خوب بوده است
۲ – نوراله ، ملا، دانشجوی رشته آموزش ابتدایی مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان قم در سال ۷۴تحقیقی تحت عنوان : “بررسی همبستگی بین میزان ارتباط خانه ومدرسه ها با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی آموزش ابتدایی”داشته اند وچکیده ی این تحقیق در ذیل می آید:اهداف :۱- بررسی میزان اثرات ارتباط خانه ومدرسه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان۲- آگاهی اولیا از میزان این اثرات در پیشرفت تحصیلی فرزندان خود ۳- ایجاد انگیزش در اولیا بر مشارکت بیشتر با مدرسه و توجه به امر آموزش فرزندانشانسوال تحقیق :بین میزان ارتباط اولیا ومدرسه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان چه ارتباطی وجود دارد؟جامعه آماری : کلیه دانش آموزان پسرودختر مقطع ابتدایی منطقه ی خلجستاننمونه آماری : انتخاب ۵۰ نفر از دانش آموزان دختر و۵۰ نفر از دانش آموزان پسر از ۵ مدرسه دخترانه و۵ مدرسه پسرانه از هر کلاس ۲ نفر ودر مجموع ۱۰ نفر ازهر مدرسهروش آماری : روش توصیفی، مقایسه ای بااستفاده از روش آماری خی ۲نتایج تحقیق :- پس ازانجام تحقیق ، همه ه موضوع همکاری اولیا بامدرسه به طور منظم ومتحد تاکید کردند- کودکان در مورد نشان دادن احساس خویش به مدرسه به والدین اتکا دارند- کودکی که فکر می کندوالدینش برای کمک وپشتیبانی او پشت سرش قرار دارند بهتر کار می کند.- میزان رابطه خانه ومدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط معناداری دارد.
۳ – اکبر یگانه فرد،دانشجوی رشته آموزش ابتدایی مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان قم در سال۷۴
تحقیقی تحت عنوان” بررسی نقش خانواده درکاهش افت تحصیلی دانشآموزان در مقطع ابتدایی ” انجام داده اند.اهداف مطالعاتی :۱- آگاهی اولیا ومربیان ومسئولین از میزان اثرات خانواده در پیشرفت تحصیلی ویا افت تحصیلی فرزندان خود.۲- بررسی میزان اثرات ارتباط ویژگی های خانواده درافت تحصیلی ۳- اهمیت دادن به آموزش ئالدین توسط مسئولین مربوط در مورد برخورد با فرزندان خود۴- همکاری نزدیک والدین بامدرسه برای رفع نواقص تحصیلی دانش آموز سوالات تحقیق:۱- وضعیت اقتصادی خانواده چه تاثیری درافت تحصیلی فرزندان دارد ؟۲- وضعیت فرهنگی خانواده چه تاثیری درافت تحصیلی فرزندان دارد ؟۳- سطح سواد والدین چه ارتاطی با افت تحصیلی فرزندان دارد ؟۴- آیا عدم حضور والدین وعدم همکاری آنها در افت تحصیلی فرزندان تاثیر دارد؟جامعه آماری :کلیه دانش آموزان ابتدایی پسر منطقه یک قمنمونه آماری : انتخاب ۷۰ نفر از دانش آموزان پسر در دو گروه ۳۵ نفری مردودین وقبولیروش آماری : توصیفی ، مقایسه ایابزار اندازه گیری: پرسشنامهنتایج : والدین با همکاری وکمک به معلمان در زمینه ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبتی دارند .مشکلات خانواده از عوامل مهم در ایجاد عقب ماندگی ویا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارند.
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:
تحقیقی توسط (دیوکتل ودیلمن بارتن درسال۱۵۷۲)انجام گرفته است .هدف این تحیق بررسی این نکته بوده است که آیا شیوه ی رفتار والدین وهمکاری بامدرسه در جهت رفع مکلات تحصیلی ورفتاری دانش آموزان موثر می باشدیانه.
نتیجه کلی این تحقیق این بود که اولا رفتار والدین بافرزندان در قدرتهای شناختی از جمله پیشرفت تحصیلی موثر است ، این تاثیردر همه ی جوانب وجود داشته است ثانیا سخت گیری بیش ازحد والدین نسبت به فرزندان موجب عقب ماندگی تحصیلی وتربیتی آنها می شود وهمچنان بی توجهی والدین به مشکلات دانش آموزان درمدرسه باعث میشود که دانش آموز بتواند درآینده فرد موثر برای جامعه باشد(پیوند شماره ۱۶۸ سال۱۳۷۳)
در جوامع پیشرفته ، همکاری میان خانه ومدرسه به صورتی منسجم درآمده است واین دونهادمسئولیت مشترک خویش یعنی تربیت فرزندان جامعه رابا همفکری، همکاری وهماهنگی کامل به سامان می رسانند.
در کشورهای اروپایی ،نمایندگان والدین درامور داخلی مدرسه، نظیر اداره ی امور روزمره تنظیم ساعات مدرسه ،سازماندهی فعالیت های فوق برنامه ،نظارت وکنترل هزینه ها وحفظ روابط حسنه میان والدین ومعلمان مشارکت فعالانه وحق تصمیم گیری دارند.
کشورهای دانمارک،یونان،اسپانیا،ایرلند،پرتغال،انگلستان،ونروژوبه ویژه دانمارک دراین زمینه از سایر کشورها پیشی گرفته وحق تصمیم گیری ومشارکت وهمکاری اولیا را از امور جاری مدرسه فراتر برده اند.
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
آموزش و پرورش وقتی سیر تکاملی خود را به عنوان یک علم خواهد پیمود که اکثریت کارشناسان تعلیم و تربیت تجربیات شخصی و تعصبات فرد را کنار گذاشته و اساس تصمیم گیریهای تربیتی را بر پایه مدارک و شواهد عملی استوار سازند، در این فصل روش تحقیق مورد تشریح قرار می گیرد، بدین لحاظ ابتدا روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته سپس به توضیح ابزار جمع آوری اطلاعات و شیوه جمع آوری اطلاعات و تجربیات تحلیل آماری پرداخته میشود.
در این پژوهش محقق سعی نموده است که به صروت علمی و مستند موضوع و بررسی همکاری اولیاء با مدارس دوره ی راهنمایی دخترانه شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی ۹۳/۹۲ را بیان و برسی کند که میزان همکاری اولیاء با مدرسه مسئله ای است که متخصصان آموزش و پرورش باید بدان توجه جدی داشته باشند.
برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از یک پرسشنامه ۵ درجه‌ای که حاوی ۲۴ سؤال بسته بود استفاده شده است.
بعد از جمع آوری پرسشنامه‌ها نسبت به نمره‌گذاری تک تک آن‌ها و همچنین طبقه‌بندی و تلخیص اطلاعات اقدام شده و مراحل زیر پیگیری گردید. جدول توزیع فراوانی و درصد آن‌ها محاسبه گردید
استفاده از جدول توزیع فراوانی نمرات مربوط به علل عدم همکاری اولیاء با مدرسه که نمودار ستون رسم ارائه شده است.
روش تحقیق این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی می باشد.
جامعه آماری:
جامعه آماری این پژوهش معلمین و مدیران مدارس راهنمایی دخترانه سطح شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی ۹۳/۹۲ می باشد.
نمونه آماری:
به علت محدودیت زمان و وسعت مکان تعداد ۱۵۰ نفر از مدیران و معلمین به عنوان نمونه با روش تصادفی انتخاب گردید
ابزار اندازه گیری:
با توجه به اهداف تحقیق که پیمایش توصیفی می باشد ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که بصورت یک پرسشنامه ۲۴ سوالی بصورت بسته بر مبنای مقیاس درجه بندی لیکرت با گزینه خیلی زیاد، زیاد. متوسط، کم، خیلی کم تهیه گردید.
روش آماری:
بوسیله پرسشنامه ای که از قبل طراحی شده بود جمع آوری گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش جدول فراوانی و درصد استفاده می گردد.
در این پژوهش محقق سعی نموده است که بصورت علمی موضوع ” بررسی راههای ارتقاء ارتباط اولیاء با مدارس دوره راهنمایی دخترانه شهرستان گیلانغرب ” را بیان و بررسی کند که میزان همکاری اولیاء با مدرسه مسئله ای است که متخصصان آموزش و پرورش باید بدان توجه جدی داشته باشند.
برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از یک پرسشنامه ۵ درجه ای که حاوی ۲۴ سوال بسته بود استفاده شده است.بعد از جمع آوری پرسشنامه ها نسبت به نمره گذاری تک تک آنها و همچنین طبقه بندی و تلخیص اطلاعات اقدام شده و مراحل زیر پیگیری گردید.
جدول توزیع فراوانی و درصد آنها محاسبه گردید.
استفاده از جدول توزیع فراوانی نمرات مربوط به میزان همکاری اولیاء با مدرسه که نمودار ستونی رسم و ارائه شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات(داده ها)
(جدول ۴-۱)توزیع نمونه مورد مطالعه به تفکیک شغل
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
مدیر
۳۰
۲۰٫۰
۲۰٫۰
۲۰٫۰
معلم
۱۲۰
۸۰٫۰
۸۰٫۰
۱۰۰٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۱) توزیع مورد مطالعه به تفکیک شغل
براساس ارقام نمودارجدول شماره(۴-۱)نمونه مورد مطالعه ۸۰ درصد موارد آزمون معلم و ۲۰ درصد مدیر می باشند.پس با عنایت به ارقام بالا بیشترین افراد معلم می باشند.
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
مرد
۰
۰
۰
۰
زن
۱۵۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰%
۱۰۰
جدول( ۴-۲)توزیع نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
نمودار(۴-۲) توزیع نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
براساس ارقام نمودارجدول شماره(۴-۲)نمونه مورد مطالعه ۰ درصد موارد آزمون مرد و ۱۰۰ درصدزن می باشند.پس با عنایت به ارقام بالا بیشترین افراد مرد می باشند.
جدول( ۴-۳)توزیع نمونه مورد مطالعه به تفکیک مدرک تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
تادبپلم
۶۱
۴۰٫۷
۴۲٫۴
۴۲٫۴
فوق دیپلم
۱۱
۷٫۳
۷٫۶
۵۰٫۰
لیسانس
۴۵
۳۰٫۰
۳۱٫۳
۸۱٫۳
فوق لیسانس
۲۰
۱۳٫۳
۱۳٫۹
۹۵٫۱
دکترا
۷
۴٫۷
۴٫۹
۱۰۰٫۰
جمع
۱۴۴
۹۶٫۰
۱۰۰٫۰
Missing
System
۶
۴٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۳) توزیع نمونه مورد مطالعه به تفکیک مدرک تحصیلی
براساس ارقام نمودارجدول شماره(۴-۳)نمونه مورد مطالعه به تفکیک مدرک ۴۱درصدافراد دارای مدرک تا دیپلم ۷ درصد فوق دیپلم ۳۰ درصد لیسانس و ۱۳ درصد فوق لیسانس و ۵ درصد دکترا . ۴ درصد فاقد شناسایی مدرک می باشند.پس با عنایت به ارقام بالا بیشترین افرادبا مدرک تا دیپلم با ۴۱ درصد و کمترین آنها با مدرک دکترا با حدود ۵ درصد میباشند.
جدول( ۴-۴)توزیع نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد

  پایان نامه با کلمات کلیدینانولوله، کربنی، دیواره
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید