از فعالیت حلقه می ‌کاهند. از این رو تعداد بسیار کمی از واکنش ‌های جانشینی الکتروندوستی آروماتیکی را انجام می ‌دهند. بعنوان مثال اگر برمدار شدن رخ دهد، محصول فقط در بازده متوسطی ایجاد می‌ شود.
استخلاف‌ های الکترون دهنده، مثل گروه های آمینو موقعیت‌ های ارتو- وپارا- هترو آرن ها را فعال می ‌کنند. این بستگی به وجود استخلاف‌ های دیگر نیز دارد. بعنوان مثال ۲-آمینوپیرازین (۱۹) به آسانی طی هالوژندار شدن به (۲۰) تبدیل می‌ شود. ۳-آمینوپیرازین-۲-کربوکسیلیکاسید (۲۱) دستخوش N-هالوژندار شدن می شود و هیچ جایگزینی هسته دوستی انجام نمی‌دهد [۵].
پیرازین نسبت به پیریدین در واکنش‌ های هسته دوستی واکنش پذیرتر است. جانشینی هالوژن در ۲-هالوپیرازین‌ ها به آسانی با آمونیاک، آمین ها و آمیدها و سیانید ها، آلکوکسیدها و تیولات‌ ها رخ می‌ دهد. لازم به ذکر است که این واکنش جانشینی اغلب با الگوی ساده افزایش-حذف صورت نمی‌گیرد.
مانند دی آزین‌ها و پیریدین ها، آلکیل پیرازین ‌ها می توانند تحت کاتالیزور بازی واکنش ‌های تشکیل پیوندC-C را روی گروه‌ های CH- مجاور به هترواتم را انجام دهند. ۲-متیل پیرازین بعد از پروتون زدایی با NaNH2 در آمونیاک مایع از طریق آنیون (۲۳) ، آسیل‌دار، آلکیل‌دار ونیتروزو‌دار می ‌شود.
آنیوندار شدن با ترکیبات اورگانولیتیم مشکل است زیرا با واکنش ‌های افزایشی در حلقه رقابت می کنند. [۱۳]
کینوکسالین ها:
در شیمی آلی به ترکیبات هتروسیکلی شامل حلقه پیچیده متشکل از یک حلقه بنزن و یک حلقه پیرازین، بنزو پیرازین یا کینوکسالین گفته می شود. کینوکسالین ها کاربرد گسترده ای در صنایع رنگ و داروسازی دارند.
روش های سنتز کینوکسالین ها:
تراکم دی آمین های آروماتیک با ترکیبات دی کربونیل دار:
تراکم دی آمین های آروماتیک با ترکیبات دی کربونیل دار یک روش متداول برای سنتز کینوکسالین ها می باشد.(۲۴)
از تراکم مزواگزالیک اسید و اورتوفنیلن دی آمین محصول ۲-هیدروکسی کینولین-۳-کربوکسیلیک اسید تولید می شود(۲۵)، بااین حال، باسدیم مزواگزالات یک واکنش غیر عادی روی می دهد.محصولات اولیه ۲-هیدروکسی کینولین-۳-کربوکسیلیک اسید( ۲۵) و۱و۲دی هیدروبنزیمیدازول-۲و۲-دی کربوکسیلیک اسید (۲۶) دستخوش یک انتقال هیدروژن بین ملکولی می شود که منجر به تولید محصول ۱،۲،۳،۴ -تتراهیدرو-۲-اکسوکینوکسالین-۳-کربوکسیلیک اسید (۲۷) و بنزیمیدازول-۲-کربوکسیلیک اسید(۲۸) می شود.
کینوکسالین-۲-اون ها (۲۹) با بازده بالااز تراکم n-بوتیل گلی اکسال با اورتوفنیلن دی آمین ها به دست می آیند.
مشتقات کینوکسالین همچنین از تراکم اورتوفنیلن دی آمین، هیدرازون و L-آسکوربیک اسید تولید می شوند.در اینجا کربوهیدرات به عنوان ترکیب کربونیل دار عمل می کند.گلوکز با اورتوفنیلن دی آمین متراکم شده و تولید محصول (۳۰) را می دهد.
حلقه زایی درون ملکولی:
حلقه زایی حدواسط حاصل از α-آمینواسید و – oنیتروهالوژنوبنزن (۳۱) روشی برای سنتز کینوکسالین-۲-اون می باشد.
تجزیه حلقه:
کینوکسالین ها همچنین از طریق تجزیه حلقه های بزرگتر سنتز می شوند. ۱و۲-دی هیدرو-۲-اکسوکینوکسالین-۳-کربوکسیلیک اسید (۳۲) از هیدرولیز آلاکسازین سنتز می شود.
۱و۵-بنزودیازپین تحت تابش UV تبدیل به ۲-بنزوئیل-۳-متوکسی کینوکسالین می شود.
سنتز کینوکسالین های جوش خورده:
درسال ۱۸۹۵ اسچونک و مارچلوسک کینوکسالین های (۳۳) را از واکنش ۳،۲-ایندولین دی اونها (ایزاتینها) با o-فنیلن دی آمین، در حلال اسید استیک بدست آوردند[۱۴] .
واکنش ۳،۲-ایندولین دی اون ها با o-فنیلن دی آمین، بسته به نوع حلال انتخاب شده محصولات ایندوفنازین (۳۸)، ۳-ایمینوایزاتین) ۳۶( یا اسپیروبنزوایلیدازولین (۳۵) را می دهد.
از واکنش ۳،۲- ایندولین دی اون ها با o- فنیلن دی آمین در حلال اسید استیک، محصول ایندوفنازین (۳۸) با راندمان ۸۹% بدست می آید.[۱۷-۱۵] در صورت استفاده از حلال های THF و بنزن راندمان ۹۰% و با حلال متانول، راندمان ۵۰% خواهد شد.
ایزاتین -۳- آمین (۳۶) در حلال اسید استیک به ایندوفنازین (۳۸) متناظر تبدیل میشود[۱۸] که به عنوان رنگ مو مورد استفاده قرار می گیرد. [۱۹] با بکاربردن حلال های غیر قطبی مانند N,N-دی متیل استامید (DMA) در دمای بالا، محصول اسپیروبنزوایلیدازولین (۶۳) به دست میآید [۲۰].
این یافته ها به یک حد واسط کربینول آمین (۳۴) نسبت داده می شود. حدواسط این توانائی را دارد که تحت تاثیر واکنش جایگزینی قرار بگیرد، که طی واکنش یونیزاسیون در دمای بالا به کمک جفت الکترون های آزاد نیتروژن انجام شده و ترکیب اسپیرو در حلال دی متیل استامید تشکیل می دهد. همچنین حدواسط می تواند متحمل واکنش آب زدایی در حلال های غیرقطبی شده و ایزاتین-۳-آمین (۳۶) متناظر را تشکیل بدهد. ایمین حاصل می تواند در حلال اسید استیک طی واکنش پروتوناسیون و ایزومریزاسیون syn-anti، مشتقات ایندولوکینوکسالین را تشکیل دهد[۲۱]. تعدادی از ایندوفنازین ها (۳۸) به عنوان پلیمرهای هدایتگر نور بکار رفته اند[۲۲].
واکنش ۵-ازاستین با o- فنیلن دی آمین، محصول پیریدوپیرولوکینوکسالین (۶۷) را می دهد.[۲۳]
در سال ۲۰۰۱، کلنز طی تحقیقاتی واکنش o-فنیل دی آمین با ۱-دی فنیل دی آمینو-۵،۴،۳،۲-تترا هیدرو-۱H-بنزو[g] ایندول-۲و۳-دی اون را در حلال دی کلرومتان، به مدت ۴۸ساعت و در دمای oC20 مورد بررسی قرار داده و تشکیل محصول (۴۰) را با راندمان ۴۸% گزارش کرد.[۲۴]
در سال ۱۹۸۴، دروشلیاک و همکارانش موفق شدند از واکنش ۲و۳-ایندولین دی اون و ۴-نیترو-۱و۲-بنزو دی آمین محصول ۳-o -آمینوفنیل-۶-نیترو-۲ (H1)-کینوکسالینون (۴۱) را با راندمان ۶۵%تولید کنند.[۲۵]در صورت استفاده از حلال EtOH/HCl محصول با راندمان ۴۶% تهیه شد
استفاده از کینوکسالین-آلفاکتول یا دی اون:
برادرانی و همکارانش در سال ۲۰۰۸، با اکسیداسیون ترکیب (۴۲) موفق به سنتز کینوکسالین α-کتول (۴۴) و دی اون (۴۳) شدند.[۲۶]
هردو ترکیب (۴۳) و (۴۴) برای انجام واکنش های تراکمی با ۱و۲-دی آمین ها مفید می باشند. شمای زیر نشان دهنده روند انجام این نوع واکنش های تراکمی می باشد.[۲۷]
در سال۲۰۱۱ ، برادرانی و همکارانش موفق شدند ترکیبات کینوکسالینی (۵۰) و (۵۱) را از طریق حلقه زایی دی اون (۴۹) سنتز کنند[۲۸]
با استفاده از گلی اکسال آزاد به عنوان سینتن:
۳و۶-دی برمو-۱و۲- دی آمینوبنزن (۵۲) و گلی اکسال (۵۳) تحت شرایط (H2O-EtOH، رفلاکس و، ۳ ساعت: ۷۱٪)؛ [۲۹] منجربه تولید ۵،۸-دی بروموکینوکسالین (۵۴) می گردد. مواد اولیه مناسب همچنین منجر به تولید ۵-کلرو-۶-نیترو (۵۵) (به ترتیب، ۱ ساعت با راندمان: ۹۶٪)، ۱۴۷ ۶- فلوئورو-۷-نیترو (۵۶) (به ترتیب، ۱ ساعت: ۸۱٪)، [۳۰] و ۶-نیتروکینوکسالین (۵۷) (MeCN-H2O، C° ۵۰ ، ۱۲ ساعت: ۶۲٪) می گردد.[۳۱]
استفاده از دی کتون یا سینتن مربوطه:
دی کتون ها، مانند دی استیل ها و سینتن های آنها، آماده واکنش با اورتو- فنیلن دی آمین ها یا سابستریت های کاهش یافته(احیا شده) مرتبط هستند. فقط زمانی که هر دو سینتن یا سابستریت نا متقارن باشند، مخلوطی از دو محصول ایزومری تشکیل می شود.
استفاده از دی کتون ها برای تولید یک محصول:
در سال ۱۹۸۳، پالمر و همکارانش موفق شدند تا واکنش تشکیل کینوکسالین را تحت شرایط (حلال EtOH، رفلاکس، ۲h، راندمان۹۳%) انجام دهند. واکنش اورتو- فنیلن دی آمین و m,m’- دی متیل بنزیل (۵۸)، محصول ۲و۳-دی- متا- تولیل- کینوکسالین (۵۹) را تولید می نماید[۳۲]
و به طور مشابه، واکنش ۱و۲-دی آمینو سیکلوهگزان و p’,p –دی متوکسی بنزیل، محصول ۳،۲-بیس(پارامتوکسی فنیل)-۸،۷،۶،۵-تترا هیدرو کینوکسالین (۶۰) را از طریق اکسیداسیون گونه جداسازی نشده a4،۸،۷،۶،۵،a8-هگزا هیدرو، تحت شرایط (حلال MeOH/ رفلاکس/ ۱h/ °C140/ راندمان ۳۶%) تولید می کند‍[33].
از واکنش۲،۱- دی آمینوبنزن ، محصول ۳،۲– بیس (برومو متیل) کینوکسالین (R’ = R = H) را تحت شرایط (BrH2CCOCOCH2Br/EtOH/ C°۰/ ۳۰دقیقه/ راندمان۸۱% )[۳۴و۳۵] واز واکنش ۵،۴-دی متیل- بنزن دی آمین محصول ۳،۲– بیس (برومو متیل) ۶،۷- دی متیل کینوکسالین ((R’ = R = Me (61) را تحت شرایط مشابه بالا با راندمان ۷۰% [۳۶] ودر شرایطphH) /reflux /40 دقیقه) با راندمان۷۵%]۳۷]و۳- نیترو-۱و۲ – بنزن دی آمین، محصول ۳،۲–بیس (برومو متیل)-۵-نیتروکینوکسالین ((R’= NO2 , R= H را در شرایطBrH2CCOCOCH2Br) / حلالMeOH/ C°۲۰) با راندمان۸۸% حاصل می کند.[۳۸]
استفاده از دی کتون برای تولید دو محصول ایزومری:
در سال ۱۹۸۵، گریواس موفق شد تا کینوکسالین های (۶۳و۶۴) غیر قابل جداسازی از هم را سنتز کند. ۴- فلوئورو-۵- متیل-۱،۲- بنزن دی آمین (۶۳) تحت شرایط (AcCHO، (H2O، رفلاکس ظاهرا یک مخلوط غیر قابل جداسازی از ۶-فلوئورو-۲،۷- دی متیل کینوکسالین (۶۴) و ۶- فلوئورو-۳،۷- دی متیل کینوکسالین (۶۳) را ، با، راندمان۷۵% تولید می کند]۳۹ [
۴-نیترو-۱،۲-بنزن دی آمین و ۱-متیل-۲-فنیل گلی اکسال، مخلوطی از ۲-متیل-۷-نیترو-۳-فنیل کینوکسالین (۶۵) و ۲-متیل-۶-نیترو-۳-فنیل کینوکسالین (۶۶) را بوجود می آورند. شرایط واکنش حلال MeOHو رفلاکس و راندمان۷۰% می باشد که در ادامه جداسازی این دو از طریق کروماتوگرافی با هدر رفت بالا صورت گرفته است. [۴۰و۴۱]
واکنش های کینوکسالین ها
واکنش های جایگزینی:
پیریدین به طور کلی تمایلی به شرکت در واکنش های جانشینی الکتروفیلی ندارد بنابراین افزایش یک نیتروژن بیشتر، مشتق کینوکسالین را نسبت به واکنش جانشینی الکتروفیلی بی میل تر می کند. کینوکسالین ها به راحتی توسط نوکلوفیل ها وارد واکنش می شوند، برای مثال دو ملکول از معرف گرینیارد را می توان به ملکول کینوکسالین اضافه کرد.
۶-نیترو کینوکسالین ها تحت واکنش های غیرمعمول بانوکلوفیل ها وارد واکنش می شوند. بنابراین ۲و۳-دی فنیل-۶-نیتروکینوکسالین با KCN در متانول در موقعیت ۵ جایگزینی انجام می دهد.
کاهش:
کاهش کاتالیزوری ۲-استیل-۳-متیل کینوکسالین در حلال متانول تولید ۲-استیل-۱و۴-دی هیدرو-۳-متیل کینوکسالین را می کند. کاهش کینوکسالین ها با سدیم در حلال THF، منجر به تولید ۱و۴-دی هیدروکینوکسالین ها می شود.
وقتی کینوکسالین باLıALH4 در اتانول کاهش داده می شود ۱و۲و۳و۴-تتراهیدروکینولین (۶۷ ) تولید می شود. سدیم بوروهیدرید در استیک اسید و هیدروژن در حضور Pt برای کاهش ۶-کینوکسالین ها به ترکیبات ۱و۲و۳و۴-تراهیدرو استفاده می شود.
سنتزپیرازولوکینوکسالین ها از کینوکسالین ها:
Flavazole اولین بار توسط Ohle و همکارانش [۴۲] از واکنش ۳-(D-آرابینو- تتراهیدروکسی بوتیل) کینوکسالین (۶۸) با فنیل هیدرازین در استیک اسید سنتز شد. ۱-فنیل-۳-(D-اریترو-۱،۲،۳- تری هیدروکسی پروپیل)-۱H-پیرازولو [b4،۳] کینوکسالین (۶۹) با بازده ۹۷ % سنتز شد.
ترکیب (۷۰) با استفاده ازکرومیک انیدرید در استیک اسید به ۱-فنیل-۱-H-پیرازولو [b4،۳] کینوکسالین-۳-کربوکسیلیک اسید(۷۱) اکسید می شود. کربوکسیلیک اسید مربوطه همچنین از واکنش اورتوفنیلن دی آمین با ۱-فنیل-۴و۵-دی اکسو-۲-پیرازولین-۳-کربوکسیلیک اسید(۷۲) سنتز می شود.
کاربرد کینوکسالین ها
طی بررسی های انجام شده، مشتقات کینوکسالین ها دارای فعالیت های پزشکی مختلفی می باشند. برخی از این فعالیت های گزار

  پایان نامه با کلید واژه هایعقد نکاح، طلاق، ظاهر و باطن
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید