اکتبر 26, 2020
1 min read

نتایج نشان داد که عوامل مفید بودن، سازگاری، سهولت استفاده ،و شرایط تسهیل کننده تاثیر معناداری بر پذیرش هر چهار...

1 min read

۶- استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک (برهانی ۱۳۸۸، ۴).بانکداری الکتونیک از دیدگاه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارای...