آمده حاکی ازآنست که ۷/۰درصدگزینه ی خیلی کم ۰/۱۲ درصد کم ۰/۲۰ درصد متوسط ۳/۳۱ درصد زیاد و ۰/۳۶ درصدخیلی زیاد را نسبت به سوال ۶ انتخاب کرده اند که نشان می دهد بیشتر افراد با ۳۶درصد عدم تسلط برزبان فارسی را درمیزان همکاری اولیا با مدرسه موثر می دانند.
پرسش(۷) پرسشنامه تحقیق
تشکیل جلسات انجمن اولیاء و مربیان برای اولیا تاچه حدودی در افزایش همکاری اولیا با مدرسه موثر است ؟
جدول شماره(۴-۱۳) فراوانی و درصد پاسخ ها به پرسش (۷) پرسشنامه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
خیلی کم
۳
۲٫۰
۲٫۰
۲٫۰
کم
۷
۴٫۷
۴٫۷
۶٫۷
متوسط
۳۰
۲۰٫۰
۲۰٫۰
۲۶٫۷
زیاد
۵۷
۳۸٫۰
۳۸٫۰
۶۴٫۷
خیلی زیاد
۵۳
۳۵٫۳
۳۵٫۳
۱۰۰٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۱۳) نمایش درصدی پاسخ ها به پرسش (۷)پرسشنامه
با توجه به نمودار جدول(۴-۱۳)از نمونه ی مورد مطالعه،ارقام بدست آمده حاکی ازآنست که ۰/۲درصدگزینه ی خیلی کم ۷/۴ درصد کم ۰/۲۰ درصد متوسط۳۸ درصد زیاد و ۳/۳۵ درصدخیلی زیاد را نسبت به سوال ۷ انتخاب کرده اند که نشان می دهد بیشتر افراد با ۳۸درصد تشکیل کلاس های نهضت سوادآموزی برای اولیا تاحد زیادی در افزایش همکاری اولیا با مدرسه موثر می دانند.
پرسش(۸) پرسشنامه تحقیق
ارسال نمرات فرزندان به طور مستمر برای اولیاتاچه حدودی در افزایش همکاری اولیا بامدرسه موثر است؟
جدول شماره(۴-۱۴) فراوانی و درصد پاسخ ها به پرسش (۸) پرسشنامه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
کم
۱متوسط
۱۰
۶٫۷
۶٫۷
۷٫۳
زیاد
۴۵
۳۰٫۰
۳۰٫۰
۳۷٫۳
خیلی زیاد
۹۴
۶۲٫۷
۶۲٫۷
۱۰۰٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۱۴) نمایش درصدی پاسخ ها به پرسش (۸)پرسشنامه
با توجه به نمودار جدول(۴-۱۴)از نمونه ی مورد مطالعه،ارقام بدست آمده حاکی ازآنست که ۷/۰درصدگزینه ی خیلی کم ۷/۶ درصد کم ۰/۳۰ درصد متوسط۳۰ درصد زیاد و ۰/۶۲ درصدخیلی زیاد را نسبت به سوال ۸ انتخاب کرده اند که نشان می دهد بیشتر افراد با ۶۲درصد ارسال نمرات فرزندان به طور مستمر برای اولیارا در افزایش همکاری اولیا بامدرسه موثر می دانند.
پرسش(۹) پرسشنامه تحقیق
تشکیل جلسات آموزش خانواده تاچه حدودی در افزایش همکاری اولیا بامدرسه موثر است؟
جدول شماره(۴-۱۵) فراوانی و درصد پاسخ ها به پرسش (۹) پرسشنامه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
خیلی کم
۱کم
۲
۱٫۳
۱٫۳
۲٫۰
متوسط
۱۴
۹٫۳
۹٫۳
۱۱٫۳
زیاد
۵۱
۳۴٫۰
۳۴٫۰
۴۵٫۳
خیلی زیاد
۸۲
۵۴٫۷
۵۴٫۷
۱۰۰٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۱۵) نمایش درصدی پاسخ ها به پرسش (۹)پرسشنامه
با توجه به نمودار جدول(۴-۱۵)از نمونه ی مورد مطالعه،ارقام بدست آمده حاکی ازآنست که ۷/۰درصدگزینه ی خیلی کم ۳/۱ درصد کم ۳/۹ درصد متوسط۳۴ درصد زیاد و ۷/۵۴ درصدخیلی زیاد را نسبت به سوال ۹ انتخاب کرده اند که نشان می دهد بیشتر افراد با ۷/۵۴درصد تشکیل جلسات آموزش خانواده در افزایش همکاری اولیا بامدرسه کاملا موثر می دانند.
پرسش(۱۰) پرسشنامه تحقیق
عضویت اولیا در انجمن اولیا ومربیان تاچه حدی در ایجاد همکاری بین والدین ومدرسه دخالت دارد ؟
جدول شماره(۴-۱۶) فراوانی و درصد پاسخ ها به پرسش (۱۰) پرسشنامه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
خیلی کم
۱کم
۳
۲٫۰
۲٫۰
۲٫۷
متوسط
۲۳
۱۵٫۳
۱۵٫۳
۱۸٫۰
زیاد
۵۲
۳۴٫۷
۳۴٫۷
۵۲٫۷
خیلی زیاد
۷۱
۴۷٫۳
۴۷٫۳
۱۰۰٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۱۶) نمایش درصدی پاسخ ها به پرسش (۱۰)پرسشنامه
با توجه به نمودار جدول(۴-۱۶)از نمونه ی مورد مطالعه،ارقام بدست آمده حاکی ازآنست که ۷/۰درصدگزینه ی خیلی کم ۲ درصد کم ۳/۱۵ درصد متوسط۷/۳۴ درصد زیاد و ۳/۴۷ درصدخیلی زیاد را نسبت به سوال ۱۰ انتخاب کرده اند که نشان می دهد بیشتر افراد با ۳/۴۷درصد معتقدند عضویت اولیا در انجمن اولیا ومربیان ،در ایجاد همکاری بین والدین ومدرسه دخالت دارد .
پرسش(۱۱) پرسشنامه تحقیق
دعوت از سخنران با تجربه از انجمن اولیا ومربیان در جلسات عمومی تاچه حدی در افزایش علاقه اولیا به همکاری موثر است ؟
جدول شماره(۴-۱۷) فراوانی و درصد پاسخ ها به پرسش (۱۱) پرسشنامه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
کم
۲
۱٫۳
۱٫۳
۱٫۳
متوسط
۲۶
۱۷٫۳
۱۷٫۳
۱۸٫۷
زیاد
۴۹
۳۲٫۷
۳۲٫۷
۵۱٫۳
خیلی زیاد
۷۳
۴۸٫۷
۴۸٫۷
۱۰۰٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۱۷) نمایش درصدی پاسخ ها به پرسش (۱۱)پرسشنامه
با توجه به نمودار جدول(۴-۱۷)از نمونه ی مورد مطالعه،ارقام بدست آمده حاکی ازآنست که ۳/۱درصدگزینه ی خیلی کم ۳/۱۷ درصد کم ۳/۱۵ درصد متوسط۷/۳۲ درصد زیاد و ۷/۴۸ درصدخیلی زیاد را نسبت به سوال ۱۱ انتخاب کرده اند که نشان می دهد بیشتر افراد با ۷/۴۸درصد معتقدند سخنران با تجربه در افزایش علاقه اولیا به همکاری کاملا موثر است .
پرسش(۱۲) پرسشنامه تحقیق
۱۲ – فعالیت جدی انجمن اولیا ومربیان تا چه حدی در توسعه ی دیدگاه اولیا نسبت به همکاری بامدرسه موثر است ؟
جدول شماره(۴-۱۸) فراوانی و درصد پاسخ ها به پرسش (۱۲) پرسشنامه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
کم
۱متوسط
۱۸
۱۲٫۰
۱۲٫۰
۱۲٫۷
زیاد
۶۰
۴۰٫۰
۴۰٫۰
۵۲٫۷
خیلی زیاد
۷۱
۴۷٫۳
۴۷٫۳
۱۰۰٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۱۸) نمایش درصدی پاسخ ها به پرسش (۱۲)پرسشنامه
با توجه به نمودار جدول(۴-۱۸)از نمونه ی مورد مطالعه،ارقام بدست آمده حاکی ازآنست که ۷/۰ درصد کم ۱۲ درصد متوسط ۰/۴۰ درصد زیاد و ۳/۴۷ درصدخیلی زیاد را نسبت به سوال ۱۲ انتخاب کرده اند که نشان می دهد بیشتر افراد با ۳/۴۷درصد معتقدند: فعالیت جدی انجمن اولیا ومربیان کاملا در توسعه ی دیدگاه اولیا نسبت به همکاری بامدرسه موثر است.
پرسش(۱۳) پرسشنامه تحقیق
روابط وبرخورد مناسب معلمین ومسئولین مدرسه با اولیا تاچه حدی در افزایش علاقه ی اولیا به همکاری با مدرسه موثر است؟
جدول شماره(۴-۱۹) فراوانی و درصد پاسخ ها به پرسش (۱۳) پرسشنامه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
متوسط
۵
۳٫۳
۳٫۳
۳٫۳
زیاد
۴۱
۲۷٫۳
۲۷٫۳
۳۰٫۷
خیلی زیاد
۱۰۴
۶۹٫۳
۶۹٫۳
۱۰۰٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۱۹) نمایش درصدی پاسخ ها به پرسش (۱۳)پرسشنامه
با توجه به نمودار جدول(۴-۱۹)از نمونه ی مورد مطالعه،ارقام بدست آمده حاکی ازآنست که ۳/۳ درصد متوسط ۳/۲۷ درصد زیاد و ۳/۶۹ درصدخیلی زیاد را نسبت به سوال ۱۳ انتخاب کرده اند که نشان می دهد بیشتر افراد با ۳/۴۷درصد معتقدند روابط وبرخورد مناسب معلمین ومسئولین مدرسه با اولیا ،در افزایش علاقه ی اولیا به همکاری با مدرسه موثر است.
پرسش(۱۴) پرسشنامه تحقیق
تبلیغات مناسب صدا وسیما تاچه حدی می تواند دیدگاه اولیا را نسبت به همکاری با مدرسه توسعه دهد؟
جدول شماره(۴-۲۰) فراوانی و درصد پاسخ ها به پرسش (۱۴) پرسشنامه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
خیلی کم
۱کم
۸
۵٫۳
۵٫۳
۶٫۰
متوسط
۲۹
۱۹٫۳
۱۹٫۳
۲۵٫۳
زیاد
۷۰
۴۶٫۷
۴۶٫۷
۷۲٫۰
خیلی زیاد
۴۲
۲۸٫۰
۲۸٫۰
۱۰۰٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۲۰) نمایش درصدی پاسخ ها به پرسش (۱۴)پرسشنامه
با توجه به نمودار جدول(۴-۲۰)از نمونه ی مورد مطالعه،ارقام بدست آمده حاکی ازآنست که ۷/۰درصدگزینه ی خیلی کم ۳/۵ درصد کم ۳/۱۹ درصد متوسط۷/۴۶درصد زیاد و ۷/۲۸ درصدخیلی زیاد را نسبت به سوال ۱۱ انتخاب کرده اند که نشان می دهد بیشتر افراد با ۷/۴۶درصد معتقدند تبلیغات مناسب صدا وسیما می تواند تا حد زیادی دیدگاه اولیا را نسبت به همکاری با مدرسه توسعه دهد.
پرسش(۱۵) پرسشنامه تحقیق
ایجاد زمینه هایی جهت همکاری وهمفکری میان اولیا ومعلمین تاچه حدی می تواند دید گاه اولیا رانسبت به همکاری با مدرسه توسعه دهد ؟
جدول شماره(۴-۲۱) فراوانی و درصد پاسخ ها به پرسش (۱۵) پرسشنامه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
کم
۴
۲٫۷
۲٫۷
۲٫۷
متوسط
۲۴
۱۶٫۰
۱۶٫۰
۱۸٫۷
زیاد
۶۳
۴۲٫۰
۴۲٫۰
۶۰٫۷
خیلی زیاد
۵۹
۳۹٫۳
۳۹٫۳
۱۰۰٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۲۱) نمایش درصدی پاسخ ها به پرسش (۱۵)پرسشنامه
با توجه به نمودار جدول(۴-۲۱)از نمونه ی مورد مطالعه،ارقام بدست آمده حاکی ازآنست که ۷/۲ درصد کم ۱۶ درصد متوسط ۰/۴۲ درصد زیاد و ۳/۳۹ درصدخیلی زیاد را نسبت به سوال ۱۵ انتخاب کرده اند که نشان می دهد بیشتر افراد با ۳/۳۹درصد معتقدند ایجاد زمینه هایی جهت همکاری وهمفکری میان اولیا ومعلمین،کاملا می تواند دید گاه اولیا رانسبت به همکاری با مدرسه توسعه دهد .
پرسش(۱۶) پرسشنامه تحقیق
آیا اطلاع اولیا از وضعیت تحصیلی دانش آموزان در ایجاد همکاری با مدرسه موثر است ؟
جدول شماره(۴-۲۲) فراوانی و درصد پاسخ ها به پرسش (۱۶) پرسشنامه
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
کم
۲
۱٫۳
۱٫۳
۱٫۳
متوسط
۱۲
۸٫۰
۸٫۰
۹٫۳
زیاد
۵۵
۳۶٫۷
۳۶٫۷
۴۶٫۰
خیلی زیاد
۸۱
۵۴٫۰
۵۴٫۰
۱۰۰٫۰
جمع
۱۵۰
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۲۲)

  پایان نامه با کلید واژه هایمصرف کنندگان، نقض قرارداد، مصرف کننده
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید