بدانند و از نظرات و پیشنهادات سازنده خود بنده را بی بهره نسازند.
در پایان دست شما خواننده گرامی را بعنوان دوستی جدید می فشارم و بدین دوستی افتخار خواهم کرد.
یا رب از ابر هدایت برسان بارانی پیشتر زآنکه چوگردی زمیان برخیزم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه ۲
بیان مسئله ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
اهداف پژوهش ۱۰
هدف کلی ۱۰
هدف جزئی ۱۰
فرضیه ها و پرسش های تحقیق ۱۱
تعریف اصطلاحات ۱۲
فصل دوم : پیشینه نظری و عملی پژوهش
الف: پیشینه نظری پژوهش ۱۴
تاریخچه ارتباط و همکاری اولیاء و مربیان ۱۴
اهمیت و ضرورت ارتباط اولیاء و مربیان و مدرسه ۱۵
اهمیت تعلیم وتربیت ۱۶
شورا و مشارکت در محیط های آموزشی ۱۸
انجمن اولیاء و مربیان واقعیت ها و ضرورت ها ۱۹
اهداف انجمن اولیاء و مربیان ۲۰
وظایف انجمن اولیا و مربیان ۲۰
جایگاه خانواده در تربیت کودکان ۲۱
جایگاه انجمن اولیاء و مربیان در نظام تعلیم و تربیت ۲۲
جذب همکاری اولیاء و مربیان و ایجاد رابطه حسنه با اولیاء ۲۲
فعالیتهای تربیتی فوق برنامه در مدرسه ۲۳
جو مطلوب سازمانی در مدرسه ۲۵
ب: پیشینه عملی پژوهش ۲۶
تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع در داخل کشور ۲۶
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه ۳۰
جامعه آماری ۳۰
نمونه آماری ۳۱
ابزار اندازه گیری ۳۱
روش آماری ۳۱
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی ۳۳
آمار استنباطی ۶۴
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ۷۱
نتیجه گیری ۷۱
یافته های جانبی ۷۵
پیشنهادات ۷۶
محدودیت ها ۷۷
منابع و مأخذ ۷۸
پیوست ها ۷۹
چکیده:
موضوع تحقیق حاضر” بررسی راههای ارتقاء ارتباط اولیاء با مدارس دوره راهنمایی دخترانه شهرستان گیلانغرب از دیدگاه معلمان و مدیران در سال تحصیلی۹۳-۹۲ ” می‌باشد.
به طور کلی هدف از انجام این تحقیق پاسخگویی به سؤالات ذیل است.
۱-‌ بررسی مهمترین علل میزان همکاری اولیاء با مدرسه چیست؟
۲-‌ یافتن روش‌های مطلوب برای افزایش همکاری اولیاء با مدرسه
۳-‌ بررسی مؤثرترین روش برای افزایش همکاری اولیاء با مدرسه
۴-‌ بررسی راه‌های گسترش دیدگاه مساعد نیست به همکاری آن‌ها با مدرسه
۵-‌ بررسی اهم وظایف اولاد در مقابل مدرسه
۶-‌ بررسی و شناسایی عوامل بازدارنده و موثر در عدم همکاری اولیاء با مدرسه
در این بررسی منظور از میزان همکاری اولیاء با مدرسه، همکاری با عدم همکاری آن‌ها در کلیه موارد درسی، خدماتی، فرهنگی و مادی و… هستند.جامعه آماری تحقیق عبارت از معلمین و مدیران تمامی مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی ۹۲/۹۱می باشد.گروه نمونه تحقیق عبارت است از ۱۵۰نفر از مدیران و معلمان که به طور کاملا تصادفی انتخاب شده‌‌اند.روش آماری، روش توصیفی و روش جمع آوری اطلاعات عبارت از یک پرسشنامه ۵ درجه‌ای که این مقیاس حاوی ۲۴ سؤال می‌باشد. جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیق و تجزیه و تحلیل به دست آمده از روش آماری خی۲ و درصد و رسم نمودار استفاده شده است.
نتایج چکیده:
نتایج به دست آمده از تحقیق به شرح ذیل می‌باشد.
۱-‌ عوامل متعددی در میزان همکاری اولیاء با مدرسه موثر است که در میان عوامل، روابط و برخورد مناسب معلمین و مسئولین مدرسه تأثیر بسیاری را دارا می‌باشد.
۲-‌ در بررسی علل میزان همکاری اولیاء با مدرسه با استفاده از عوامل ۲۴ گانه در پرسشنامه نتایج زیر به دست آمده است.
الف) روابط برخورد مناسب معلمین و مسئولین مدرسه بیشترین تأثیر را در جذب همکاری اولیاء با مدرسه را دارد که از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه اول می‌باشد که تقریبا ۱۰۰? اولیاء در این زمینه نظر مثبت در حد خیلی زیاد و زیاد و متوسط داشتند.
ب) پژوهش نشان می‌دهد اقدامات سازنده و پیشنهادات عملی و نظرات اولیاء در جهت ایجاد همکاری با مدرسه بسیار مؤثر می‌باشد و تقریبا ۹۰? از اولیاء نظراتی در حد خیلی زیاد و زیاد داشتند.
ج) فقر مالی اولیاء نیز از مؤثرترین عوامل عدم همکاری اولیاء با مدرسه است.
د) بی‌سوادی اولیاء نیز از موثرترین عوامل عدم همکاری اولیاء با مدرسه میباشد که ۹۵? اولیاء در این زمینه نظر مثبت در حد خیلی زیاد و زیاد و متوسط داشتند و جهت اطلاع بیشتر به نتایج تحقیقات به فصل ۵ مراجعه کنید.
در راستای نتایج فوق پیشنهادات ذیل ارائه می‌گردد.
الف. مدارس نسبت به تشکیل آموزش خانواده و مجمع عمومی جهت آگاه کردن آنها در زمینه نتایج مطلوب همگانی آن‌ها با مدرسه اقدام نماید.
ب. معلمین و مسئولین مدرسه جهت افزایش همکاری اولیاء روابط و برخورد مناسب داشته باشند.
ج. دعوت اولیاء با هماهنگی معلمین به طور مستمر و منظم برنامه‌ریزی شده با توجه به وضعیت درسی فرزندان آنها
د. پیگیری هرچه بیشتر مسئولین مدرسه در همکاری اولیاء با معلم و بالعکس و گزارش آنها در جلسات عمومی آن‌ها.
فصل اول
طرح تحقیق
مقدمه
با گذشت زمان و پیشرفت علم و دانش، صنعت و تکنولوژی شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون شد. بینش‌ها و نگرش‌های فرهنگی وفلسفی تغییر یافت و تقسیم کار و تحصیل موجب پیچیدگی و تنوع بیشتر زندگی گردید و به دنبال این تحولات نظام آموزش و پرورش دستخوش دگرگونی شد.
آموزش مهارتهای فنی ، علمی و تخصصی به بیرون از محیط خانواده انتقال یافت و این فکر را به وجود آورد که آموزشگاه ها و مراکز آموزشی می توانند جایگزین خانواده در امر آموزش و پرورش دانش آموزان گردند. بررسی و مطالعاتی که توسط مربیان علوم تربیتی و روان شناسان و جامعه شناسان در این موارد انجام شده بازگشت دوباره به اهمیت جایگاه خانواده در جامعه و نقش حساس آن در تربیت کودکان و نوجوانان را با بهره مندی از شیوه های تازه بر رشد روان شناسی تربیتی مورد تایید قرار می دهد.
خانواده ها باید بیاموزند که فرزندان محصول تربیتی والدین هستند و شخصیت آنان که نسل آینده را تشکیل می دهند در محیط خانواده قالب پذیر می شود.
هدف آموزش خانواده باید این باشد که خانواده با استفاده از شیوه های درست آموزش و پرورش در برخورد رفتاری با فرزندان خود به گونه ای عمل کنند که آنان را برای یک زندگی سالم در آینده تربیت نمایند.
مشغله والدین در بیرون از خانه، دشواری های زندگی و پیچیدگی های شیوه های آموزش و پرورش که حاصل تحولات سریع اجتماعی است، کارکردهای خانواده را محدود ساخته و موجب گردیده خانواده توانایی برنامه ریزی علمی و سنجیده در آموزش و پرورش نداشته باشد. اما اهمیت خانواده از لحاظ تربیتی در دنیای امروز ضرورت همکاری و هماهنگی موثر آن با آموزشگاه را ایجاب می کند همکاری و هماهنگی مدرسه و تبادل آگاهیها و تجارب والدین و مربیان و هماهنگی میان والدین و مسئولین آموزشگاه آنان را در شناخت نیازهای معقول و مختلف کودکان و نوجوانان یاری بخشیده و به توانمندی و قابلیت این دو نهاد موثر در چارچوب رفع کمبودها و نیازهای آنان خواهد افزود.
هر چه خانواده به رمز و رموز تربیت و پرورش آگاه تر باشد هماهنگی و همکاری موثر بین مدرسه و خانواده امکان پذیر است و زمینه اجرایی برنامه های مشترک و هدف های همسان تربیتی این دو نهاد در رابطه با تقسیم کار و تربیت کودکان و نوجوانان آسانتر فراهم می شود.
برنامه آموزش خانواده از موثرترین اقداماتی است که به خانواده کمک می کند تا در تربیت کودک و نوجوان از لحاظ روحی، عاطفی، اخلاقی و برخورد رفتاری به گونه ای عمل کنند که در همکاری با آنچه درمدرسه از نظر تربیتی سازمان یافته تر انجام می گیرد موفقیت آمیز و تضمین کننده اجتماعی آنان در آینده باشد.
تحقیقات انجام شده ثابت کرده اند که فضای فرهنگی و تربیتی خانه و معیارها و ارزشهایی که پدران و مادران در خانه برقرار می کنند و برداشت های آنان از مدرسه و در نتیجه همکاری مستقیم با معلمان از جمله مهمترین و قطعی ترین عوامل موثر در پیشرفت درسی پرورشی و عاطفی دانش آموزان است و همچنین میزان حضور والدین در کلاسهای آموزش خانواده گام بسیار مهمی است که می تواند رمز موفقیت آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده باشد.
اخلاقی وفرهنگی خانواده در توانایی تربیت کودکان ونوجوانان وپروردن آنها از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است ودر صورت انجام وظیفه خانواده می تواند از کانون کار و عبادت مرکز تربیت وکانون ایجاد تعالی ورشد باشد.
کودک ونوجوان درس زندگی وانسانیت را در خانواده می آموزد ووالدین از این بابت می توانند همچون کارگزاران الهی در خدمت او باشند.۱
همکاری و پیوند خانه و مدرسه مدتها مورد بی توجهی قرار گرفته بود ، اما در سه دهه اخیر با توجه به افزایش جمعیت دانش آموزی ثابت شده است که اولیای دانش آموزان می توانند در آموزش فرزندان خویش نقش موثر و به سزایی را ایفا کنند. در تحقیقات و بررسی های این موضوع به اثبات رسیده است که باید بین اولیاء دانش آموزان و مربیان مدرسه همکاری و هماهنگی تنگاتنگی وجود داشته باشد در غیر این صورت این خلا می تواند در ابعاد تحصیلی و شخصیتی ، اخلاقی، روانی و … دانش آموزان اثرات نامطلوب و گاها جبران ناپذیری را در پی داشته باشد. متاسفانه در بعضی ازمدارس مناطق محروم به خصوص مدارس حاشیه ، اولیاء همکاری و مساعدت لازم و کافی را با مربیان ندارند و این مشکل بستگی به عوامل متعددی دارد که از آن جمله می توان فقر اقتصادی، فقر فرهنگی و علمی را نام برد. چنانچه اولیا فرزندان خود را به کلی به مدرسه واگذار کنند و از نیاز های تربیتی فرزندان خویش که درچارچوب تربیت عمومی و رسمی نمی گنجد غافل شوند بدون شک نمی توانند امیدوار باشند که فرزندانشان در آینده با هیچگونه مشکل درسی ، شخصیتی روبه رو نخواهند شد. اگر معلین و مربیان فکر می کنند بدون یاری جستن و هماهنگی با خانواده ها درآموزش و تربیت دانش آموزان و شکوفا سازی درست استعدادهای آنان موفق می شوند سخت در اشتباه هستند.
رشد شخصیتی و تحصیلی دانش آموزان قبل از هر چیز مستلزم برخورداری آنان ازیک فضای متعادل و هماهنگ در خانه و مدرسه است. محیط خانواده می تواند الگوهای رفتاری احساس و تفکر را به کودکان بیاموزد و در آنان انگیزه و رغبت برای تحصیل و کسب علم را فراهم سازد. همکاری مستمر اولیاء با مدرسه باعث رشد شخصیتی و تحصیلی نونهالان خواهد شد و برای این کار باید از فعالیت خوب انجمن و اولیا و مربیان و هم چنین جلسات آموزش خانواده درجهت نیل به این هدف ،کمال استفاده را برد. اعضای انجمن در جذب مشارکت و همکاری اولیا باید جلساتی با آنها داشته باشد آموزش خانواده نیز در جذب و مشارکت آنان بسیار موثر خواهد بود.
بیان مسئله:
جهان امروز جهان تعامل و ارتباطات است. ارتباط صحیح و منطقی می‌تواند زمینه‌ای برای پیشبرد اهدافی باشد که در نهایت مورد نظر می‌باشد. آیا ارتباط را می‌توان منحصر به گروه خاص و یا مرحله‌ای ویژه از زندگی بشر دانست و آیا اصولاً همکاری بین اولیاء و مربیان و تشکیل جلسات می‌تواند پیامدها و نتایجی را در برداشته باشد یا خیر؟
باید دانست ارتباط مستمر و تبادل افکار سازنده بین اولیای دانش‌آموزان و مربیان یکی از مهم‌ترین زمینه‌هایی است که می‌تواند جایگاه بس ارزشمند و حساس خویش را به عنوان کوچکترین واحد ارتباطی چنان مقدمه‌ای برای رشد و پیشرفت فرزندان و در نتیجه رشد و پیشرفت جوامع بشری نشان دهد. از آنجا که دانش‌آموز قسمت اعظم زندگی خود را در محیط‌هایی غیر از مدرسه مانند خانه و

  پایان نامه درموردمدلول عقد، حقوق فرانسه، عام و خاص
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید