تأثیر pH روی تشکیل کمپلکس بین دی‌کرومات و DPC
به منظور بررسی تأثیر pH روی کمپلکس ایجاد شده بین دی‌کرومات و دی فینل کربازید، فیلم های تهیه شده (با شرایط ۲۵ mL کلروفرم حاوی ۰۱/۰ گرم DPC )، به مدت ۶۰ دقیقه در محلول حای دی‌کرومات با غلظت ppm20، در pH‌های مختلف از ۱۲-۱ قرار داده شد. پارامترهای رنگی فیلمها پس از شویش با آب و اسکن، استخراج شد. شکل ۴-۴ این تغییرات را نشان می‌دهد.
شکل ۴-۳- نمودار تغییرات گونه‌های کروم ]۷۰[.
شکل ۴-۴- تأثیر pH روی پارامترهای رنگی کمپلکس ایجاد شده در بستر فیلم بین دی‌کرومات و دی فنیل کربازید (شرایط: دی‌کرومات ppm20، حجم دی‌کرومات، mL10، حجم کلروفرم برای ساخت فیلم mL25، مقدار دی فنیل کربازید برای ساخت فیلم g 01/0، مدت زمان تماس فیلم با محلول بافر، ۶۰ دقیقه، میله‌های خطا برای ۵ نمونه‌برداری می‌باشد.)
شکل ۴-۳ تغییرات گونه‌های مختلف کروم را برحسب pH نشان می‌دهد، در pHهای محدوده ۶- ۷، گونه دی‌کرومات به تدریج به کرومات تبدیل می‌شود.
با توجه به شکل ۴-۴، در نواحی pH معادل ۸- ۵ تغییرات هر سه پارامتر رنگی کم بوده و به مقدار کمینه خود رسیده است. در ۶=pH، هر سه پارامتر به طور همزمان در کمترین مقدار خود قرار دارند، به عبارتی دیگر در این pH، کمپلکس دارای بیشترین رنگ می‌باشد. بنابراین همین مقدار به عنوان pH بهینه برای اندازه‌گیری‌های بعدی استفاده خواهد شد.
۴-۶- بهینه‌سازی غلظت DPC برای تهیه فیلم
به منظور به دست آوردن غلظت بهینه دی‌ فنیل‌کربازید برای تهیه فیلم حسگر، فیلم‌هایی با غلظتهای مختلف از دی فنیل کربازید ساخته شد. غلظت دی فنیل‌کاربازید به صورت میزان گرم این ماده در mL25 کلروفرم گزارش شده است. سپس فیلمها به مدت ۶۰ دقیقه در تماس با محلول دی‌کرومات ppm20 با pH بهینه (pH معادل۶) قرار داده شد. پس از شویش و خشک شدن فیلمها، اسکن انجام گرفت و پارامترهای رنگی به دست آمد. این پارامترها در شکل ۴-۵ ترسیم شده است.
شکل ۴-۵- تأثیر غلظت دی فنیل‌کربازید روی پارامترهای رنگی کمپلکس ایجاد شده در بستر فیلم (شرایط: دی کرومات ۲۰ ppm، حجم دی‌کرومات،ml 10، حجم کلروفرم برای ساخت فیلم mL25، مدت زمان تماس فیلم با محلول بافر، ۶۰ دقیقه، میله های خطا برای ۵ نمونه‌برداری می‌باشد.)
با توجه به داده‌های شکل ۴-۵، با افزایش غلظت دی فنیل‌کربازید، با توجه به کاهش مقدار پارامترهای رنگی، میزان تشکیل کمپلکس و شدت رنگ آن افزایش می‌یابد. از غلظت g01/0 به ازای mL25 کلروفرم به بالاتر، مقدار پارامترهای رنگی تقریباً ثابت باقی می ماند، بنابراین غلظت g 01/0 به ازای mL15کلروفرم به عنوان غلظت بهینه دی فنیل‌کربازید در نظر گرفته می‌شود.
۴-۷- بررسی تأثیر زمان تماس فیلم حسگر با محلول دی‌کرومات (زمان پاسخگویی)
به منظور بررسی تأثیر میزان تماس فیلم حسگر با محلول دی‌کرومات، تعدادی فیلم آغشته به دی فنیل‌کربازید در شرایط بهینه (شامل ۰۱/۰گرم دی فنیل کربازید در mL25 کلروفرم) تهیه شد. سپس فیلم‌ها با مدت زمان‌های طولانی در تماس با محلول دی‌کرومات با غلظت ppm20 تماس داده شد. فیلم‌ها پس از شویش و خشک شدن اسکن شد. داده‌های مربوط به آنالیز تصاویر در شکل ۴-۶ ارائه شده است.
شکل ۴-۶- تأثیر زمان تماس فیلم حسگر با محلول دی‌کرومات (شرایط: غلظت دی‌کرومات، ppm20، حجم دی‌کرومات، mL 10، غلظت دی فنیل کاربازید برای تهیه فیلم: ۰۱/۰ گرم، حجم کلروفرم برای تهیه فیلم: mL 25، pH محلول دی‌کرومات، ۶، میله‌های خطا برای ۵ بار نمونه برداری گزارش شده است.)
با توجه به داده‌های شکل ۴-۶، مقدار پارامترهای رنگی تا مدت زمان ۲۰ دقیقه کاهش یافته (یعنی شدت رنگ کمپلکس افزایش می‌یابد.) پس از ۲۰ دقیقه، شدت رنگ ثابت باقی می‌ماند. بنابراین مدت زمان ۲۰ دقیقه به عنوان زمان بهینه آزمایش در نظر گرفته می‌شود.
۴-۸- بررسی ماندگاری فیلم حسگر
به منظور بررسی ماندگاری فیلم حسگر، تعدادی فیلم در شرایط بهینه تهیه شده (حجم mL25 کلروفرم حاوی g 01/0 دی فنیل کاربازید) تهیه شد. بلافاصله فیلمها در سه شرایط مختلف شامل هوای اتاق، آب مقطر و بافر فسفاتی ۷pH = در مدت زمان‌های مختلف نگه داشته شد. در بازه‌های زمانی مشخص یک فیلم از هر مجموعه برداشته شد و برای مدت زمان بهینه ۲۰ دقیقه با ۱۰ میلی لیتر محلول دی‌کرومات با غلظت ppm20 و ۶pH = روبرو شد. تمام نتایج به دست آمده با نتیجه به دست آمده از فیلم تازه مقایسه شد، و اختلاف پارامتر رنگی در هر مورد محاسبه شد. نتایج مربوط به آنالیز رنگ فیلم‌ها در شکلهای ۴- ۷ تا ۴- ۹ نشان داده شده است.
شکل ۴-۷- تأثیر شرایط نگهداری فیلم در هوای اتاق، روی میزان پاسخگویی (شرایط: غلظت دی‌کرومات،ppm 20، حجم دی کرومات، ml 10، غلظت دی فنیل کاربازید برای تهیه فیلم:g 01/0، حجم کلروفرم برای تهیه فیلم: mL25، pH محلول دی کرومات، ۶، میله‌های خطا برای ۵ بار نمونه‌برداری گزارش شده است).
با توجه به شکل ۴-۷، نگهداری فیلم در هوای اتاق، به تدریج فیلم را تخر

  پایان نامه با کلمات کلیدیپایه، اوربیتال، لایه
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید